Ημερίδα «Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και ∆ιά Βίου Μάθηση»