Αρχές Διοίκησης, Ηγεσία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (2018-2019)

Jul 30, 2018

Έναρξη: 22/10/2018 – Λήξη: 20/01/2019

Περιγραφή Προγράμματος

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον προϋπόθεση υψηλής ποιότητας και επιτυχίας της εκπαιδευτικής μονάδας, και γενικότερα των εκπαιδευτικών οργανισμών, αποτελεί η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας. Στο πλαίσιο αυτό το παρόν Πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις αρχές Διοίκησης και Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εν δυνάμει και εν ενεργεία διευθυντές/ριες, υποδιευθυντές/ριες και στελέχη στην εκπαιδευτική διοίκηση που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσουν με αποτελεσματικότητα τα διευθυντικά/ διοικητικά τους καθήκοντα και να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ηγετικό τους ρόλο. Το πρόγραμμα συνδυάζει αφενός θεωρητική προσέγγιση σε μια σειρά θεματικών που στο σύνολό τους δημιουργούν το πλαίσιο της αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αφετέρου στην παράθεση καλών πρακτικών που μεταφέρουν την εμπειρία από την άσκηση διοίκησης και την ηγεσία στην εκπαίδευση. Ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης και εμπειρίας δημιουργεί το απαιτούμενο υπόβαθρο που εφοδιάζει τα ενεργεία και εν δυνάμει διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης και οδηγεί στην επιτυχημένη άσκηση των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα αναφέρεται στην έννοια και στο περιεχόμενο της Διοίκησης Σχολικών Μονάδων, με έμφαση στη σημασία της οργάνωσης, του σχεδιασμού-προγραμματισμού, του ελέγχου και της αξιολόγησης. Εξετάζεται επίσης η σημασία της Ηγεσίας ως παραμέτρου που επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα της εκπαιδευτικής μονάδας, αναλύονται τα μοντέλα ηγεσίας και τα στοιχεία αποτελεσματικότητάς τους και αναδεικνύονται οι ηγετικές συμπεριφορές που μπορούν να αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική μονάδα και να βελτιώσουν το βαθμό επιτυχίας της. Ως θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, σχετικά με το συνδυασμό Διοίκησης και Ηγεσίας αναλύονται ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στη σχολική μονάδα, στην εφαρμογή καινοτομίας, στον τρόπο οικονομικής διαχείρισης της μονάδας, στην επικοινωνία και στη διαχείριση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Το όλο ζήτημα της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μονάδας εξετάζεται στη συνέχεια υπό το πρίσμα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση –ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τα διευθυντικά/ διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης. Η παρουσίαση των μοντέλων, των προσεγγίσεων και των μεθόδων αξιολόγησης αποτελούν σημαντικό υπόβαθρο για τον διευθυντή/ηγέτη και στηρίζουν το έργο του. Τέλος εξετάζονται στο Πρόγραμμα τα φαινόμενα έμφυλης ανισότητας καθώς και οι τρόποι πρόληψης και καταστολής τους μέσα από προτάσεις, πολιτικές και τεχνικές ευαισθητοποίησης και ανάδειξης της αξίας της ισότητας στη σχολική κοινότητα

262,50€

Δίδακτρα με 25% έκπτωση

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μαρία Κουρουτσίδου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο:22410 99425
Email: e-epimorfosi@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Αρχές της Διοίκησης στην Εκπαίδευση

  Σε αυτή τη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και λειτουργίες της διοίκησης (management), όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης γενικά και των εκπαιδευτικών μονάδων ειδικότερα. Συγκεκριμένα: Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια της διοίκησης και στις βασικές της αρχές της με εξειδίκευση στην έννοια της διοίκησης στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια η ενότητα εστιάζει στις λειτουργίες της διοίκησης στο πεδίο της εκπαίδευσης όπου αναλύονται - Η έννοια, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της οργάνωσης και του σχεδιασμού-προγραμματισμού στην εκπαίδευση - Η έννοια της λήψης αποφάσεων και η διαδικασία εφαρμογής τους στην εκπαίδευση. - Ο προσδιορισμός της έννοιας και οι διαδικασίες άσκησης ελέγχου στην εκπαίδευση - Η έννοια και η διαδικασία αξιολόγησης ως μέρος των διοικητικών λειτουργιών της εκπαίδευσης Τέλος η ενότητα περιλαμβάνει αναφορά: - Στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και στη διοικητική του διάρθρωση με έμφαση στη σχολική μονάδα διοικητικό οργανισμό στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα. - Στους ρόλους που αναλαμβάνουν οι διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων και στα προσόντα που είναι απαραίτητο να έχουν ή να αναπτύξουν προκειμένου να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες.

  Συνεδρίες
  Έννοια της διοίκησης, Εξέλιξη της διοικητικής θεωρίας & Έννοια της διοίκησης στην εκπαίδευση
  Λειτουργίες της Διοίκησης στην Εκπαίδευση (1): Οργάνωση/ προγραμματισμός/ Λήψη αποφάσεων/ Εφαρμογή αποφάσεων
  Λειτουργίες της διοίκησης στην εκπαίδευση (2): Έλεγχος & αξιολόγηση
  Ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας ως manager σχολικών μονάδων, Διοικητικά προσόντα και δεξιότητες
 2. 2. Ηγεσία στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας, η οποία στις μέρες μας παίζει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και γενικότερα στο μετασχηματισμό της κοινωνίας. με τη διδακτική αυτή ενότητα ζητούμενο είναι: - Να προσδιοριστεί η έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας, να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητά της στο γενικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι αρχές της ισότητας, της συμμετοχής και να αναλυθεί η δυνατότητά της να συμβάλλει σε αλλαγές και στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. - Να εξεταστούν τα μοντέλα ηγεσίας και να αξιολογηθούν τα στοιχεία της αποτελεσματικότητας του κάθε μοντέλου. - Να αναδειχθούν οι ηγετικές συμπεριφορές που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Η ανάγκη για την ενότητα αυτή προκύπτει από την αναδυόμενη αναγνώριση οτι η ηγεσία στην εκπαίδευση είναι μια εξειδικευμένη «ασχολία», που ασκείται παράλληλα με άλλες -και κυρίως με τη διευθυντική- και απαιτεί ειδική προετοιμασία. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σχολικού περιβάλλοντος, η συνεχώς αυξανόμενη με εμπειρικά δεδομένα επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι η αποτελεσματική ηγεσία οδηγεί στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και στη βελτίωση/ αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθιστούν αναγκαία την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ηγεσίας.

  Συνεδρίες
  Η έννοια της ηγεσίας, Προσδιορισμός αποτελεσματικής ηγεσίας
  Ηγεσία στην πράξη, Ηγετικοί ρόλοι, Συστατικά χαρακτηριστικά του ηγέτη
  Μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκηση
  Προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών
 3. 3. Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων

  Η αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία απαιτούν γνώσεις σε ορισμένα εξειδικευμένα θέματα που σήμερα αποτελούν τις εκπαιδευτικές προκλήσεις. Τέτοια θέματα είναι η επικοινωνία στην εκπαίδευση, η εισαγωγή της καινοτομίας, η διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής και μεταρρύθμισης, η συμβολή στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας, η διαχείριση κρίσεων και η οικονομική και μη οικονομική διαχείριση σε περιόδους κρίσης. Ειδικότερα ο/η σχολικός/η ηγέτης/ιδα ή και διευθυντής/ρια καλείται να διαμορφώσει κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική που θα εξασφαλίζει τόσο την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων εντός της σχολική μονάδας όσο και την εξωστρέφεια της μονάδας και τη σχέση της με τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης είναι απαραίτητο να βοηθήσει στην οργάνωση της σχολικής ζωής και στην διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας η οποία θα δώσει ταυτότητα και ιδιαίτερο χαρακτήρα στη μονάδα, αυξάνοντας την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητά της. Απαραίτητο είναι ακόμα να μπορεί να βοηθά στην υιοθέτηση καινοτομιών και στην ομαλή εφαρμογή αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, αντιμετωπίζοντας την γνωστή "αδράνεια" στην αλλαγή που οδηγεί σε δυσλειτουργικά φαινόμενα. Τέλος είναι απαραίτητο να μπορεί να διαχειρίζεται τα οικονομικά και μη οικονομικά ζητήματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα οξυμμένα σε περιόδους κρίσης, ακολουθώντας τους κανόνες που ισχύουν αλλά και αναζητώντας λύσεις μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών που επικρατούν.

  Συνεδρίες
  Επικοινωνία στην εκπαίδευση
  Σχολική κουλτούρα, Διαχείριση καινοτομίας, αλλαγής και μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση»
  Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική μονάδα
  Διοίκηση στην εκπαίδευση σε περιόδους κρίσης
 4. 4. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων

  Η διδακτική ενότητα αποτελεί μια θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών οργανισμών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή έργων. Εισαγωγικά, διασαφηνίζεται η έννοια της αξιολόγησης στο χώρο της Εκπαίδευσης, γίνεται επισκόπηση διαφορετικών τύπων αξιολόγησης και αναλύεται η σχέση της με την εκπαιδευτική έρευνα και σημαντικές λειτουργίες της διοίκησης της εκπαίδευσης, όπως η λήψη αποφάσεων, η λογοδότηση και η διασφάλιση ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται επίσης οι διαφορετικοί στόχοι και αντικείμενα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, πάντα σε σχέση με τις ανάγκες και προτεραιότητες διαφορετικών ενδιαφερόμενων ομάδων (εκπαιδευόμενοι, διδάσκοντες, διοίκηση, κλπ). Ακολούθως, αφού αναλυθούν επιστημολογικές αφετηρίες της αξιολόγησης στην Εκπαίδευση, παρουσιάζονται από μια διεπιστημονική και διαθεματική σκοπιά, μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση καθώς και μέθοδοι αξιολόγησης. Εδώ γίνεται αναφορά σε μοντέλα επίτευξης στόχων (στοχοκεντρικά), μοντέλα που εστιάζουν στην κρίση του αξιολογητή (κρισεοκεντρικά), μοντέλα αξιολόγησης που εστιάζουν στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων και στη διοίκηση, ποιοτικά ή συμμετοχικά μοντέλα κα. Επίσης διασαφηνίζεται η διάκριση μεταξύ διαμορφωτική και συμπερασματικής - τελικής αξιολόγησης στην εκπαίδευση, καθώς και μεταξύ εσωτερικής αξιολόγησης, αυτο-αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην έννοια της οικονομικής αξιολόγησης και των μορφών που αυτή παίρνει σε κοινωνικοοικονομικό και τεχνικοοικονομικό επίπεδο ανάλυσης. Εδώ διασαφηνίζονται βασικές οικονομικές έννοιες και παρουσιάζονται με σύντομο τρόπο επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως η ανάλυση κόστους-οφέλους και η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας. Τέλος, η διδακτική ενότητα κλείνει με το σημαντικό θέμα της αξιολόγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Η αξιολόγηση ως αναπόσπαστη λειτουργία της διοίκησης στην Εκπαίδευση και του Εκπαιδευτικού σχεδιασμού
  Επιστημολογικές αφετηρίες και μοντέλα αξιολόγησης στην Εκπαίδευση Ι
  Επιστημολογικές αφετηρίες και μοντέλα αξιολόγησης στην Εκπαίδευση ΙΙ
  Οικονομική αξιολόγηση στην εκπαίδευση: επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
 5. 5. Η Διάσταση του Φύλου στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

  Στην διδακτική αυτή ενότητα παρουσιάζεται η διάσταση του φύλου στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και συστημάτων. Συγκεκριμένα η ενότητα εστιάζει στα φαινόμενα διαφοροποίησης ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά στις επαγγελματικές επιλογές στον κλάδο της εκπαίδευσης, στην ανάληψη διοικητικών θέσεων και στην ιεραρχική εξέλιξή τους στην εκπαίδευση. Εξετάζονται τα αίτια των διαφοροποιήσεων, αναλύονται οι έμφυλες ασύμμετρες κοινωνικές σχέσεις που εντοπίζονται στην ελληνική πραγματικότητα και συζητείται ευρέως η αναγκαιότητα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εκπαιδευτικών. Τέλος εξετάζεται ένα νέο επαγγελματικό προφίλ -αυτό του/της συμβούλου ισότητας στις εκπαιδευτικές μονάδες.

  Συνεδρίες
  Management και φύλο: Μια εισαγωγή
  Το φύλο στη λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση
  Η αναγκαιότητα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εκπαιδευτικών
  Ένα νέο επαγγελματικό προφίλ: Η σημασία του/της συμβούλου ισότητας στις σχολικές μονάδες