Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Έναρξη: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία και ενημερωθείτε για τις νέες ημερομηνίες 

Περιγραφή Προγράμματος

Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες αλλά και προκλήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Προτεραιότητα γιατί η αειφορία έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ως κομβική έννοια για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών ζητημάτων. Και πρόκληση γιατί η εκπαίδευση αυτή διαφοροποιείται ως προς τη μεθοδολογία διδασκαλίας και μάθησης από τις περισσότερες γνωστές μορφές εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εκπαιδευτές και στελέχη διαφόρων οργανισμών και φορέων (ΟΤΑ, Αναπτυξιακές Εταιρείες, ΜΚΟ κ.λπ.) που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην πράξη.

Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα σημαντικότερα σύγχρονα ζητήματα της αειφορίας, να εξοικειωθούν με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις παιδαγωγικές αρχές της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, καθώς επίσης να γνωρίσουν βασικές στρατηγικές και διδακτικές τεχνικές για να εφαρμόσουν την εκπαίδευση αυτή τόσο στο σχολείο όσο και στο πλαίσιο των τοπικών κοινοτήτων. Με τις γνώσεις και τα εφόδια που θα αποκτήσουν στη διάρκεια του προγράμματος θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν εκπαιδευτικές δράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Λιαράκου Γεωργία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22410 99227
Email: liarakou@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Διδακτικές προσεγγίσεις για το σχολείο και τη δια βίου μάθηση: εφαρμογές στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

  Στην ενότητα αυτή εξετάζονται διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται τόσο στο σχολείο όσο και στο πλαίσιο της μη τυπικής και δια βίου εκπαίδευσης. Οι τεχνικές αυτές συνάδουν με βασικές παιδαγωγικές αρχές της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, όπως είναι η ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η διασαφήνιση αξιών, η ανάπτυξη δράσης κ.λπ. Πρόκειται για τεχνικές ενεργητικές και βιωματικές, που δίνουν έμφαση στα ενδιαφέροντα των εμπλεκόμενων και στην ενίσχυση της συμμετοχικότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται η μέθοδος project, το παιχνίδι ρόλων, η διαλογική αντιπαράθεση (debate), το ηθικό δίλημμα, η μελέτη πεδίου, ο καταιγισμός ιδεών, η χαρτογράφηση εννοιών και η ιστοεξερεύνηση. Σε κάθε προσέγγιση-τεχνική εξετάζεται συνοπτικά το θεωρητικό της πλαίσιο, ενώ δίνεται έμφαση στην ανάλυση του τρόπου σχεδιασμού και υλοποίησής της στο σχολείο και πέρα από αυτό. Επιπλέον παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα και εφαρμογές, κυρίως από τον χώρο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.

  Συνεδρίες
  Η μέθοδος project
  Ο καταιγισμός ιδεών
  Η χαρτογράφηση εννοιών
  Η διαλογική αντιπαράθεση
  Το παιχνίδι ρόλων
  Το ηθικό δίλημμα
  Η μελέτη πεδίου
  Η ιστοεξερεύνηση
 2. 2. Διδακτικές προσεγγίσεις για τη συμμετοχή και τη δράση στην κοινότητα και τη δια βίου μάθηση: εφαρμογές στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

  Στην ενότητα αυτή εξετάζεται μια σειρά από τεχνικές για την ανάπτυξη της συμμετοχής και της δράσης τόσο στο πλαίσιο της κοινότητας, όσο και στο πλαίσιο του σχολείου και γενικότερα της δια βίου μάθησης. Επιπλέον αναλύεται μια μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ σχολείου-κοινότητας ή μεταξύ προσώπων και φορέων της κοινότητας. Οι τεχνικές που μελετώνται επιδιώκουν την ενεργοποίηση των πολιτών για να συμμετάσχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της κοινότητάς τους και τη δρομολόγηση της αειφορίας. Ταυτόχρονα οι τεχνικές αυτές συνάδουν με βασικές παιδαγωγικές αρχές, όπως είναι η ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η διασαφήνιση αξιών, η ανάπτυξη δράσης κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι εξής τεχνικές: το εργαστήριο του μέλλοντος, το ανοικτό θέατρο, τα συμβούλια κοινότητας, η χαρτογράφηση κοινότητας, οι ανοικτές συναντήσεις για την αειφορία και η τεχνική ‘αναζητώντας ένα κοινό μέλλον’. Σε κάθε τεχνική εξετάζεται συνοπτικά το θεωρητικό της πλαίσιο, ενώ δίνεται έμφαση στην ανάλυση του τρόπου σχεδιασμού και υλοποίησής της. Επιπλέον παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα, κυρίως από τον χώρο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.

  Συνεδρίες
  Το εργαστήριο του μέλλοντος
  Το ανοικτό θέατρο
  Τα συμβούλια κοινότητας
  Η χαρτογράφηση κοινότητας
  Αναζητώντας ένα κοινό μέλλον
  Το καφενείο της αειφορίας
  Μεθοδολογία για την ανάπτυξη συνεργασιών σχολείου-κοινότητας
  Παραδείγματα πετυχημένων συνεργασιών σχολείου-κοινότητας
500,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 96
 • ECVET: 4,8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Λιαράκου Γεωργία
Επιστημονικά Υπεύθυνη