Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Έναρξη: 26/03/2018 – Λήξη: 10/10/2018

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρείται να δοθεί μια ολιστική προσέγγιση των χαρακτηριστικών, των αρχών, των μεθόδων και του περιεχομένου της επαγγελματικής κατάρτισης σε όσους/όσες επιθυμούν να ασχοληθούν ή να εμπλακούν με καταρτιζόμενους κάθε μορφής και κατηγορίας.

 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% για εγγραφές έως 05 Μαρτίου
 • Δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής
 • Οι Διδακτικές Ενότητες προσφέρονται και μεμονωμένα!

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Βιτσιλάκη Χρυσή
Kαθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22410 99425
email: vitsilaki@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και οριοθέτηση του πεδίου (26/03/2018-18/04/2018) (24 Ώρες) (Δίδακτρα:50€)

  Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας του προγράμματος πραγματοποιείται η αποσαφήνιση των βασικών και συναφών εννοιών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οριοθετείται το πεδίο αυτής στο πλαίσιο της μην τυπικής εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται η σχέση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την επαγγελματική κατάρτιση και αναλύονται η αναγκαιότητα και οι σκοποί τόσο της επαγγελματικής εκπαίδευσης όσο και της επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης αναφέρονται οι φορείς της επαγγελματικής κατάρτισης.

  Συνεδρίες
  Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης
  Βασικές και συναφείς έννοιες του πεδίου της επαγγελματικής κατάρτισης
  Σχέση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
  Φορείς επαγγελματικής κατάρτισης
 2. 2. Η επαγγελματική κατάρτιση στο σύγχρονο κόσμο(19/04/2018-02/05/2018) (24 Ώρες) (Δίδακτρα:50€)

  Στη δεύτερη διδακτική ενότητα συζητούνται βασικά ζητήματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την επαγγελματική κατάρτιση καθώς και ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη του συστήματος με επικέντρωση στο θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα σήμερα. Τέλος η ενότητα κλείνει με την αναφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης.

  Συνεδρίες
  Η ευρωπαϊκή πολιτική για την επαγγελματική κατάρτιση
  Το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και η εξέλιξη του
  Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα σήμερα
  Η εκπαίδευση εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης
 3. 3. Επαγγελματικά Προσόντα(03/05/2018-13/05/2018) (18 Ώρες) (Δίδακτρα:40€)

  Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα πραγματεύεται το ζήτημα των επαγγελματικών προσόντων και της πιστοποίησης αυτών. Επισημαίνεται η ανάγκη αλλά και τα οφέλη του καταρτιζόμενου από την πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων του. Γίνεται αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και συγκρίνεται με το εθνικό πλαίσιο μέσω της περιγραφής των διαφόρων επιπέδων μαθησιακών αποτελεσμάτων που αυτό περιλαμβάνει. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση προσόντων που προκύπτουν από την επαγγελματική κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) του συστήματος μη τυπικής εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Εννοιολογικός Προσδιορισμός Επαγγελματικών Προσόντων
  Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
  Μαθησιακά Αποτελέσματα & Επαγγελματικά Προσόντα
 4. 4. Επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας(14/05/2018-30/05/2018) (30 Ώρες) (Δίδακτρα:60€)

  Στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αναλύονται οι έννοιες του ανθρώπινου και πολιτισμικού κεφαλαίου και συνδέονται με τον ρόλο τους και τη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στη συνέχεια καταγράφονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς εργασίας και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην έμφυλη διάσταση της κατάρτισης στην αγορά εργασίας, καθώς το φύλο είναι βασική παράμετρος για την απασχόληση και την ανεργία.

  Συνεδρίες
  Ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο στην υπηρεσία της οικονομικής και όχι μόνο ανάπτυξης
  Θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς εργασίας
  Φύλο, επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας
  Επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεσματικότητα στην εργασία
  Σύνδεση κατάρτισης με την αγορά εργασίας
 5. 5.Θεωρίες μάθησης στην επαγγελματική κατάρτιση(31/05/2018-10/06/2018) (18 Ώρες) (Δίδακτρα:40€)

  Στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα συζητούνται οι θεωρίες μάθησης ενηλίκων, γίνεται διάκριση του τρόπου που μαθαίνουν οι ενήλικες από τους ανήλικες και δίνεται έμφαση στους σύγχρονους θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων καταρτιζομένων καθώς και εμπόδια στη μάθησή τους και ειδικότερα στην περίπτωση της κατάρτισης. Τέλος διερευνώνται οι προϋποθέσεις μάθησης των ενηλίκων καταρτιζομένων και τονίζονται τα στοιχεία της αποτελεσματικής μάθησης αυτών.

  Συνεδρίες
  Βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων
  Χαρακτηριστικά ενηλίκων καταρτιζόμενων
  Εμπόδια και προϋποθέσεις μάθησης
 6. 6. Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην επαγγελματική κατάρτιση(11/06/2018-20/06/2018) (18 Ώρες) (Δίδακτρα:40€)

  Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτική κατάρτισης στη σύγχρονη εποχή, στον πολυδιάστατο ρόλο του, στα προσόντα που θα πρέπει να κατέχει αυτός, καθώς επίσης και στις δεξιότητές του για να είναι αποτελεσματικός στην κατάρτιση. Τονίζεται ο εμψυχωτικός και υποστηρικτικός ρόλος του στις σχέσεις του με τους καταρτιζόμενους και τέλος αναλύονται οι ιδιαίτερες ικανότητές του για δημιουργική αξιοποίηση των πτυχών της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.

  Συνεδρίες
  Ο εκπαιδευτής κατάρτισης στη σύγχρονη εποχή
  Εκπαιδευτής κατάρτισης και οι καταρτιζόμενοι
  Δεξιότητες σύγχρονου εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης
 7. 7. Διάγνωση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης(21/06/2018-01/07/2018) (18 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:40€)

  Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αφιερώνεται στη διερεύνηση των αναγκών τόσο του ευρύτερου οικονομικού και παραγωγικού τομέα, όσο και των συλλογικών αναγκών κατάρτισης των οργανισμών. Επίσης αναφέρονται διαδικασίες διερεύνησης και ανάλυσης ατομικών αναγκών των καταρτιζομένων, οι λόγοι και τα κίνητρά τους για εμπλοκή σε διαδικασία κατάρτισης.

  Συνεδρίες
  Διερεύνηση αναγκών ευρύτερου οικονομικού και παραγωγικού τομεα
  Η διερεύνηση συλλογικών αναγκών κατάρτισης οργανισμών
  Διερεύνηση και ανάλυση ατομικών αναγκών καταρτιζομένων
 8. 8. Σχεδιασμός Προγραμμάτων και Ενοτήτων Κατάρτισης(02/07/2018-18/07/2018) (30 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:60€)

  Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στον σχεδιασμό ενός προγράμματος κατάρτισης, στα κύρια συστατικά του, στη διαδικασία και στα μοντέλα προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Επί πλέον συζητούνται τα θέματα διατύπωσης του σκοπού της κατάρτισης και της εξειδίκευσής του σε στόχους. Στη συνέχεια αναφέρεται ο σχεδιασμός και η δόμηση των ενοτήτων και υποενοτήτων του. Επίσης ο σχεδιασμός της εναρκτήριας και τελικής συνάντησης με τους καταρτιζόμενους είναι θέμα συζήτησης της παρούσας ενότητας.

  Συνεδρίες
  Η Έννοια του Προγράμματος Κατάρτισης
  Η Έννοια του Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κατάρτισης
  Διατύπωση Σκοπού και Στόχων Κατάρτισης
  Σχεδιασμός Περιεχομένου και Δόμηση Ενοτήτων Κατάρτισης
  Η Εναρκτήρια και η Τελική Συνάντηση
 9. 9. Μεθοδολογία Κατάρτισης(19/07/2018-01/08/2018) (24 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:50€)

  Στην ενότητα αυτή συζητείται ένα ευρύ πλαίσιο βασικών εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων επαγγελματικής κατάρτισης που βοηθούν και υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία (επίδειξη, συζήτηση, διάλεξη/εισήγηση, ερώτηση, παίξιμο ρόλων, μελέτη περίπτωσης κλπ). Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τεχνικών και υποστηρικτικά προς αυτές παρουσιάζονται διάφορα μέσα διδασκαλίας και μάθησης καθώς και οι βασικές αντίστοιχες διδακτικές ενέργειες από την πλευρά του εκπαιδευτή κατάρτισης. Τέλος, επισημαίνονται τα κριτήρια με τα οποία ένας εκπαιδευτής κατάρτισης μπορεί να επιλέξει τις σωστές τεχνικές και μέσα για να πετύχει το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα.

  Συνεδρίες
  Μέθοδοι Κατάρτισης
  Εκπαιδευτικές Τεχνικές
  Εκπαιδευτικά Μέσα
  Κριτήρια Επιλογής Τεχνικών Μέσων
 10. 10. Υλοποίηση Κατάρτισης(02/08/2018-02/09/2018) (24 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:50€)

  Στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα συζητούνται βασικά θέματα υλοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης με πρώτο και κύριο την προετοιμασία του εκπαιδευτή κατάρτισης. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της πρώτης συνάντησης είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο της παρούσας ενότητας. Ακολουθεί η οργάνωση του χώρου με τα διάφορα στυλ διάταξης της αίθουσας ή του εργαστηρίου κατάρτισης καθώς και των μέσων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της κατάρτισης. Τέλος στην ενότητα τούτη γίνεται ανάλυση των στοιχείων της διεργασίας και της δυναμικής των ομάδων, ως χαρακτηριστικό γνώρισμα των ομάδων καταρτιζομένων.

  Συνεδρίες
  Προετοιμασία, Σχεδιασμός και Οργάνωση Πρώτης Συνάντησης Εκπαιδευτή Κατάρτισης
  Σχεδιασμός και Οργάνωση Πρώτης Συνάντησης
  Οργάνωση του Χώρου και των Μέσων Κατάρτισης
  Διεργασία και Δυναμική Ομάδων Καταρτιζόμενων
 11. 11. Η Μικροδιδασκαλία στην Κατάρτιση(03/09/2018-19/09/2018) (30 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:60€)

  Αντικείμενο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας αποτελεί η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος κατάρτισης. Αρχικά δίνονται τα ιστορικά στοιχεία εμφάνισης και εφαρμογής της μικροδιδασκαλίας και στη συνέχεια το θεωρητικό πλαίσιο και τα μοντέλα αυτής που βρήκαν εφαρμογή σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και όχι μόνο. Τα στάδια διεξαγωγής και εκτέλεσης της μικροδιδασκαλίας καθώς και η διαδικασία σχεδιασμού της είναι επίσης θέματα της παρούσας ενότητας. Τέλος συζητούνται τα στοιχεία και τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται μια μικροδιδασκαλία και επισημαίνεται πόσο σημαντικό στοιχείο είναι η ανατροφοδότηση πρώτα από τον ίδιο τον καταρτιζόμενο και μετά από τους συνεκπαιδευόμενους.

  Συνεδρίες
  Γενικά Στοιχεία για τη Μικροδιδασκαλία ως Μέθοδο Εκπαιδευτών Κατάρτισης
  Μοντέλα Μικροδιδασκαλίας
  Στάδια Διεξαγωγής της Μικροδιδασκαλίας
  Σχέδιο Προγραμματισμού και Διεξαγωγής Μικροδιδασκαλίας
  Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας
 12. 12. Οι ΤΠΕ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση(20/09/2018-30/09/2018) (18 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:40€)

  Η συγκεκριμένη ενότητα είναι αφιερωμένη στη συζήτηση για της ΤΠΕ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Αρχικά εντοπίζεται η ανάγκη για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση και αναδεικνύεται ο υποστηρικτικός τους ρόλος στην κατάρτιση. Στη συνέχεια αναλύονται τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τις ΤΠΕ αντικείμενο επιμόρφωσης στην επαγγελματική κατάρτιση και τονίζεται η χρήση τους στη διεξαγωγή της κατάρτισης για ουσιαστικότερα μαθησιακά αποτελέσματα. Και τέλος η ενότητα κλείνει με την επισήμανση και ανάλυση της χρήσης των ΤΠΕ ως εργαλείο στην εξ αποστάσεως επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στις δυνατότητες που αυτές δίνουν για τη ρύθμιση των μαθησιακών διαδικασιών σε σύγχρονο και ασύγχρονο περιβάλλον μάθησης.

  Συνεδρίες
  Οι ΤΠΕ ως Εργαλείο Υποστήριξης της Κατάρτισης
  Οι ΤΠΕ ως Αντικείμενο Επιμόρφωσης/Επαγγελματικής Κατάρτισης
  Οι ΤΠΕ ως Εργαλείο εξ Αποστάσεως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 13. 13. Σχεδιασμός και Διεξαγωγή της Αξιολόγησης(01/10/2018-17/10/2018) (30 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:60€)

  Η ενδέκατη διδακτική ενότητα αφορά στο ζήτημα της αξιολόγησης στην επαγγελματική κατάρτιση. Αρχικά καταγράφονται τα εννοιολογικά στοιχεία της αξιολόγησης και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αντικείμενα και οι άξονες αξιολόγησης καθώς και οι διάφορες τεχνικές. Ακολουθεί η καταγραφή των μέσων και των μορφών/μεθόδων αξιολόγησης και τέλος καταγράφονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των αποδεκτών των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης καθώς και οι τρόποι κοινοποίησης αυτών.

  Συνεδρίες
  Τύποι και Μοντέλα Αξιολόγησης
  Αντικείμενα και Άξονες Αξιολόγησης
  Μέθοδοι και Τεχνικές Αξιολόγησης
  Αποτελέσματα Αξιολόγησης
  Επιλογή Αποδεκτών και Τρόποι Κοινοποίησης των Αποτελεσμάτων