Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης I: Θεσμικό & Κοινωνικό-Οικονομικό Πλαίσιο

Έναρξη: 26/03/2018- Λήξη: 20/06/2018

Περιγραφή Προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα αναφέρεται στο κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η επαγγελματική κατάρτιση και στο οποίο παρουσιάζονται οι βασικοί όροι και έννοιες, οριοθετείται το πεδίο αυτής στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης και αναλύεται η σχέση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την επαγγελματική κατάρτιση.

Στη συνέχεια τονίζεται η αναγκαιότητα και οι σκοποί τόσο της επαγγελματικής εκπαίδευσης όσο και της επαγγελματικής κατάρτισης και παρουσιάζονται οι φορείς της επαγγελματικής κατάρτισης. Η ευρωπαϊκή διάσταση και πολιτική για την επαγγελματική κατάρτιση καθώς και ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη του συστήματος με επικέντρωση στο θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα σήμερα, και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, είναι επίσης ένα άλλο πεδίο του προγράμματος τούτου. Ακολουθεί το ζήτημα των επαγγελματικών προσόντων και της πιστοποίησης αυτών και επισημαίνεται η ανάγκη αλλά και τα οφέλη του καταρτιζόμενου από την πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων του.

Γίνεται αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και συγκρίνεται με το εθνικό πλαίσιο μέσω της περιγραφής των διαφόρων επιπέδων μαθησιακών αποτελεσμάτων που αυτό περιλαμβάνει. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση προσόντων που προκύπτουν από την επαγγελματική κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) του συστήματος μη τυπικής εκπαίδευσης. Το ανθρώπινο και πολιτισμικό κεφάλαιο και ο ρόλο τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη είναι επίσης μια βασική συνιστώσα του προγράμματος καθώς επίσης και οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς εργασίας με ιδιαίτερη αναφορά στην έμφυλη διάσταση της κατάρτισης στην αγορά εργασίας. Στη συνέχεια ακολουθούν οι θεωρίες μάθησης ενηλίκων καταρτιζομένων, τα χαρακτηριστικά και εμπόδια στη μάθηση αυτών, καθώς και οι προϋποθέσεις μάθησής τους.

Τέλος το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αναφορά στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτική κατάρτισης στη σύγχρονη εποχή, στον πολυδιάστατο ρόλο του,δεξιότητές του και στις ιδιαίτερες ικανότητές του για δημιουργική αξιοποίηση των πτυχών της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.

 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% για εγγραφές έως 05 Μαρτίου
 • Οι Διδακτικές Ενότητες προσφέρονται και ως μεμονωμένες!
 • Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης και των δύο Προγραμμάτων, “Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης I: Θεσμικό & Κοινωνικό-Οικονομικό Πλαίσιο” καιΕντατικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ΙΙ: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων , απονέμεται συνολικό Πιστοποιητικό ετήσιας Επιμόρφωσης με τίτλο «Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης» 306 ωρών επιμόρφωσης

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Kαθηγήτρια Βιτσιλάκη Χρυσή
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22410 99425
email: vitsilaki@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και οριοθέτηση του πεδίου (26/03/2018-18/04/2018) (24 Ώρες) (Δίδακτρα:50€)

  Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας του προγράμματος πραγματοποιείται η αποσαφήνιση των βασικών και συναφών εννοιών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οριοθετείται το πεδίο αυτής στο πλαίσιο της μην τυπικής εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται η σχέση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την επαγγελματική κατάρτιση και αναλύονται η αναγκαιότητα και οι σκοποί τόσο της επαγγελματικής εκπαίδευσης όσο και της επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης αναφέρονται οι φορείς της επαγγελματικής κατάρτισης.

  Συνεδρίες
  Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης
  Βασικές και συναφείς έννοιες του πεδίου της επαγγελματικής κατάρτισης
  Σχέση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
  Φορείς επαγγελματικής κατάρτισης
 2. 2. Η επαγγελματική κατάρτιση στο σύγχρονο κόσμο(19/04/2018-02/05/2018) (24 Ώρες) (Δίδακτρα:50€)

  Στη δεύτερη διδακτική ενότητα συζητούνται βασικά ζητήματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την επαγγελματική κατάρτιση καθώς και ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη του συστήματος με επικέντρωση στο θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα σήμερα. Τέλος η ενότητα κλείνει με την αναφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης.

  Συνεδρίες
  Η ευρωπαϊκή πολιτική για την επαγγελματική κατάρτιση
  Το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και η εξέλιξη του
  Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα σήμερα
  Η εκπαίδευση εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης
 3. 3. Επαγγελματικά Προσόντα(03/05/2018-13/05/2018) (18 Ώρες) (Δίδακτρα:40€)

  Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα πραγματεύεται το ζήτημα των επαγγελματικών προσόντων και της πιστοποίησης αυτών. Επισημαίνεται η ανάγκη αλλά και τα οφέλη του καταρτιζόμενου από την πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων του. Γίνεται αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και συγκρίνεται με το εθνικό πλαίσιο μέσω της περιγραφής των διαφόρων επιπέδων μαθησιακών αποτελεσμάτων που αυτό περιλαμβάνει. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση προσόντων που προκύπτουν από την επαγγελματική κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) του συστήματος μη τυπικής εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Εννοιολογικός Προσδιορισμός Επαγγελματικών Προσόντων
  Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
  Μαθησιακά Αποτελέσματα & Επαγγελματικά Προσόντα
 4. 4. Επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας(14/05/2018-30/05/2018) (30 Ώρες) (Δίδακτρα:60€)

  Στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αναλύονται οι έννοιες του ανθρώπινου και πολιτισμικού κεφαλαίου και συνδέονται με τον ρόλο τους και τη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στη συνέχεια καταγράφονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς εργασίας και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην έμφυλη διάσταση της κατάρτισης στην αγορά εργασίας, καθώς το φύλο είναι βασική παράμετρος για την απασχόληση και την ανεργία.

  Συνεδρίες
  Ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο στην υπηρεσία της οικονομικής και όχι μόνο ανάπτυξης
  Θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς εργασίας
  Φύλο, επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας
  Επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεσματικότητα στην εργασία
  Σύνδεση κατάρτισης με την αγορά εργασίας
 5. 5.Θεωρίες μάθησης στην επαγγελματική κατάρτιση(31/05/2018-10/06/2018) (18 Ώρες) (Δίδακτρα:40€)

  Στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα συζητούνται οι θεωρίες μάθησης ενηλίκων, γίνεται διάκριση του τρόπου που μαθαίνουν οι ενήλικες από τους ανήλικες και δίνεται έμφαση στους σύγχρονους θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων καταρτιζομένων καθώς και εμπόδια στη μάθησή τους και ειδικότερα στην περίπτωση της κατάρτισης. Τέλος διερευνώνται οι προϋποθέσεις μάθησης των ενηλίκων καταρτιζομένων και τονίζονται τα στοιχεία της αποτελεσματικής μάθησης αυτών.

  Συνεδρίες
  Βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων
  Χαρακτηριστικά ενηλίκων καταρτιζόμενων
  Εμπόδια και προϋποθέσεις μάθησης
 6. 6. Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην επαγγελματική κατάρτιση(11/06/2018-20/06/2018) (18 Ώρες) (Δίδακτρα:40€)

  Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτική κατάρτισης στη σύγχρονη εποχή, στον πολυδιάστατο ρόλο του, στα προσόντα που θα πρέπει να κατέχει αυτός, καθώς επίσης και στις δεξιότητές του για να είναι αποτελεσματικός στην κατάρτιση. Τονίζεται ο εμψυχωτικός και υποστηρικτικός ρόλος του στις σχέσεις του με τους καταρτιζόμενους και τέλος αναλύονται οι ιδιαίτερες ικανότητές του για δημιουργική αξιοποίηση των πτυχών της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.

  Συνεδρίες
  Ο εκπαιδευτής κατάρτισης στη σύγχρονη εποχή
  Εκπαιδευτής κατάρτισης και οι καταρτιζόμενοι
  Δεξιότητες σύγχρονου εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης