Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Έναρξη: 26/03/2018 – Λήξη: 05/08/2018

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες τους ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων στα ΣΔΕ, ένα νέο θεσμό της δημόσιας μη τυπικής εκπαίδευσης, ο οποίος σταδιακά αναγνωρίζεται ως προς την κοινωνική και οικονομική του σπουδαιότητα.

Μέσα από την παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων και συνεδριών του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν/αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας του θεσμού, τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων, το ρόλο του εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου στη μη τυπική εκπαίδευση. Επιπλέον, θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε τεχνικές διδασκαλίας και ενεργητικής μάθησης και αξιολόγησης, καθώς και χρήσης των ΤΠΕ. Τέλος, θα είναι σε θέση να συντονίζουν δημιουργικά την εργασία σε ομάδες, ενισχύοντας το διάλογο και την κριτική σκέψη.

10% επιπρόσθετη έκπτωση για εγγραφές έως 12 Μαρτίου

 • Οι απόφοιτοι/-ες των Προγραμμάτων “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” και “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Παιδαγωγικές Διαστάσεις & Θεσμικό Πλαίσιο” απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής και παρακολούθησης των Διδακτικών Ενοτήτων 1 και 6.
 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Kαθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο:22410 99425
Email:e-epimorfosi@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (24 Ώρες Επιμόρφωσης)

  Στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας του προγράμματος πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αναλύονται η αναγκαιότητα και οι σκοποί της εκπαίδευσης ενηλίκων και παρουσιάζονται τα κυριότερα ιστορικά στοιχεία της, σε διεθνές και ελληνικό πλαίσιο. Ακόμη, περιγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα και παρουσιάζονται οι σχετικοί φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, συζητούνται ο ρόλος και οι ειδικότερες λειτουργίες που έχει η διά βίου εκπαίδευση και μάθηση και αναλύεται η θέση που έχει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συνεδρίες
  Εννοιολογικό και ιστορικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  Αναγκαιότητα και στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή, νομικό πλαίσιο & φορείς
  Η Δια Βίου Μάθηση: ρόλος, λειτουργίες και η θέση της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. 2. Το θεσμικό Πλαίσιο των ΣΔΕ (24 Ώρες Επιμόρφωσης)

  Στην Ευρώπη, τα ΣΔΕ αναφέρονται πρώτη φορά το 1995 στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κεφάλαιο με τίτλο «Διδασκαλία και μάθηση: Προς την κοινωνία της μάθησης». H πρώτιστη ανάγκη, που οδήγησε στη δημιουργία των ΣΔΕ, είναι το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο συνδέεται με επιμέρους ζητήματα, όπως είναι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η κοινωνική συνοχή, καθώς και η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα υιοθετεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με το νόμο 2525/97 (ΦΕΚ Α 188/23-09-1997), θεσμοθετεί το ΣΔΕ ως «ειδικό ταχύρυθμο πρόγραμμα δημοτικής ή γυμνασιακής εκπαιδεύσεως». Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος των ΣΔΕ στην Ελλάδα. Τα ΣΔΕ παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (Νόμος 2525/97). Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σκοπός των ΣΔΕ είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας (ΦΕΚ 1861 Β 2014/08.07.2014, άρθρο 2).

  Συνεδρίες
  Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα ΣΔΕ
  Θεσμικό και νομικό πλαίσιο για τα ΣΔΕ στην Ελλάδα
  Φιλοσοφία και πρόγραμμα σπουδών
  Οργάνωση και λειτουργία των ΣΔΕ: γεωγραφική κατανομή, ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδότηση
 3. 3. Το ανθρώπινο δυναμικό στα ΣΔΕ (18 Ώρες Επιμόρφωσης)
  Συνεδρίες
  Ο ρόλος του διευθυντή στα ΣΔΕ
  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα ΣΔΕ
  Πιστοποίηση προσόντων εκπαιδευτών/τριών στα ΣΔΕ
 4. 4. Ο Εκπαιδευόμενος στα ΣΔΕ (30 Ώρες Επιμόρφωσης)

  Η σύνθεση των εκπαιδευόμενων των ΣΔΕ της Ελλάδος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το φύλο, την επαγγελματική τους κατάσταση, την ηλικία, την υπηκοότητα. Ως προς το φύλο διαφαίνεται ότι περίπου το 60% των εκπαιδευομένων είναι άνδρες και το 40% γυναίκες. Ως προς την επαγγελματική τους κατάσταση οι εκπαιδευόμενοι είναι εργαζόμενοι 40%, άνεργοι 40% και ανενεργοί 20% περίπου. Ως προς την ηλικία τους το 18% είναι 18-24 ετών, το 15% είναι 25-29 ετών, το 40% είναι 30-44 ετών, το 19% είναι 45-54 ετών, το 6% είναι 55-64 ετών, και το 2% είναι από 65 ετών και άνω περίπου. Ως προς την υπηκοότητά τους το 3% είναι Α.Μ.Ε.Α, το 24% είναι μετανάστες, το 18% είναι Ρομά, το 12% είναι Έλληνες μουσουλμάνοι, το 4% είναι παλιννοστούντες, το 25% είναι φυλακισμένοι, και το 14% είναι άλλα μειονεκτούντα άτομα περίπου. Η προσέγγιση των ομάδων στόχου είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς εμπεριέχει μια σειρά βημάτων που απαιτούν αρκετό χρόνο, επιμονή, υπομονή και συμμετοχή περισσότερων φορέων πέραν από τη σχολική μονάδα. Η προσωπική σύσταση αποφοίτων ή ήδη φοιτούντων εκπαιδευομένων, η μετάδοση από στόμα σε στόμα είναι η δημοφιλέστερη επαφή με νέους εκπαιδευόμενους. Άλλοι τρόποι προώθησης των ΣΔΕ είναι το διαδίκτυο. Η διαφήμιση στο διαδίκτυο, αλλά και η επιρροή των online κοινοτήτων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται από αρκετούς ερευνητές ως εξαιρετικά σημαντικό μέσο επικοινωνίας, προβολής και προώθησης στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας της πληροφορίας και στο πλαίσιο του ψηφιακού σημερινού κόσμου Βέβαια η φοίτηση των εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ δημιουργεί αρκετά εμπόδια και δυσκολίες, καθώς αρκετοί εργάζονται, ή αναζητούν εργασία, έχουν οικογένεια και παιδιά, αντιμετωπίζουν σημαντικά θέματα υγείας οι ίδιοι ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς τους, το ΣΔΕ βρίσκεται μακριά από τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους και χρειάζεται να μετακινούνται, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που σταμάτησαν το σχολείο, δυσκολεύονται να κατανοήσουν διάφορες εκπαιδευτικές διαστάσεις που συναντάνε ενδεχομένως και για πρώτη φορά. Ωστόσο μέσα από τη φοίτησή τους στα ΣΔΕ οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να επιλύσουν τα διάφορα εμπόδια και τις δυσκολίες που προκύπτουν και να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

  Συνεδρίες
  Ομάδες-στόχου για τα ΣΔΕ
  Εμπόδια και δυσκολίες αναφορικά με την φοίτηση στα ΣΔΕ
  Τρόποι προσέγγισης των ομάδων στόχων
  Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ
  Προοπτικές στην πορεία των εκπαιδευομένων μετά το ΣΔΕ
 5. 5. Διδακτικές Μέθοδοι στα ΣΔΕ (30 Ώρες Επιμόρφωσης)
  Συνεδρίες
  Περιεχόμενο αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικό υλικό των ΣΔΕ
  Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης της διδασκαλίας στα ΣΔΕ
  Εκπαιδευτικές τεχνικές και αποτελεσματική μάθηση στα ΣΔΕ
  Διαθεματικότητα και βιωματική μάθηση στα ΣΔΕ
  Η μέθοδος Project ως ομαδική μαθησιακή δραστηριότητα στα ΣΔΕ
 6. 6. Η Διαχείριση της Ομάδας στα ΣΔΕ (30 Ώρες Επιμόρφωσης)

  Στην διδακτική ενότητα αναλύεται η έννοια της ομάδας, συζητούνται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ομαδικής μάθησης, οι τρόποι σχηματισμού των ομάδων, η λειτουργία και οι ρόλοι μέσα στην ομάδα, τρόποι διαχείρισης της ομάδας και αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, καθώς και τρόποι αξιολόγησης της ομάδας. Ειδική αναφορά και ανάλυση γίνεται στις ομάδες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά (ευπαθείς ή ευάλωτες ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων), στους τρόπους υπέρβασης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν και τα κίνητρα με τα οποία προσέρχονται στην εκπαίδευση ενηλίκων.την διδακτική ενότητα αναλύεται η έννοια της ομάδας, συζητούνται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ομαδικής μάθησης, οι τρόποι σχηματισμού των ομάδων, η λειτουργία και οι ρόλοι μέσα στην ομάδα, τρόποι διαχείρισης της ομάδας και αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, καθώς και τρόποι αξιολόγησης της ομάδας. Ειδική αναφορά και ανάλυση γίνεται στις ομάδες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά (ευπαθείς ή ευάλωτες ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων), στους τρόπους υπέρβασης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν και τα κίνητρα με τα οποία προσέρχονται στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  Συνεδρίες
  Η δυναμική της ομάδας
  Συγκρότηση. Λειτουργία και ρόλοι μέσα στην ομάδα
  Διαχείριση της ομάδας (προβλήματα και αντιμετώπιση τους)
  Αξιολόγηση της ομάδας
  Ειδικές/ευπαθείς ομάδες εκπαιδευομένων
 7. 7. Η Αξιολόγηση στα ΣΔΕ (30 Ώρες Επιμόρφωσης)

  Η ενότητα αυτή εξετάζει θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης και αξιολόγησης μαθησιακών ή άλλων αποτελεσμάτων με έμφαση στις ιδιαιτερότητες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο πάντα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στις βασικές έννοιες, γίνεται αναφορά στα είδη και μορφές αξιολόγησης συνδέοντας τους στόχους της αξιολόγησης, με το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και το θεσμό των ΣΔΕ. Ακολούθως εξετάζονται τεχνικές αξιολόγησης που είτε από το θεσμικό πλαίσιο ή από τη διεθνή βιβλιογραφία προτείνονται για τα ΣΔΕ. Ειδική αναφορά γίνεται στην Αυτο-αξιολόγηση, Ετερο-αξιολόγηση και Αξιολόγηση Ομάδας. Τέλος καλύπτονται συνοπτικά βασικά ζητήματα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και οργανισμού, από την πλευρά των εκπαιδευομένων.

  Συνεδρίες
  Περιγραφική Αξιολόγηση στα ΣΔΕ
  Περιγραφική αξιολόγηση: το πλαίσιο
  Περιγραφική αξιολόγηση: Εφαρμογή στην πράξη
  Αυτό-αξιολόγηση των εκπαιδευομένων
  Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους εκπαιδευομένους
 8. 8. Οι ΤΠΕ στα ΣΔΕ (24 Ώρες Επιμόρφωσης)

  Οι εκπαιδευτές στα ΣΔΕ θα πρέπει να κατανοούν το πλαίσιο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων και στα ΣΔΕ και να γνωρίζουν ποιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιούν ώστε να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και διαδραστικό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι σε θέση να εισαγάγουν τους μαθητές των ΣΔΕ στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας με στόχο την γεφύρωση του Ψηφιακού Χάσματος. Συνεπώς, η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα βοηθήσει τους επιμορφούμενους προς αυτή την κατεύθυνσή, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους ως εκπαιδευτές ΣΔΕ με τη χρήση των ΤΠΕ.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στη μάθηση με την υποστήριξη των ΤΠΕ
  Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 για τη διδασκαλία και τη μάθηση
  Διδακτικά σενάρια προσαρμοσμένα στα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία (ηλεκτρονική μάθηση)