Τοξικολογία

Έναρξη – Λήξη: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα εστιάζει στην παρουσίαση του πολυσύνθετου και αυτόνομου επιστημονικού κλάδου της Τοξικολογίας. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Τοξικολογίας και οι οποίες αφορούν την έκθεση, την τοξικοκινητική και την τοξικοδυναμική των ξενοβιοτικών ουσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους μηχανισμούς καρκινογένεσης χημικών καρκινογόνων και στις μεθόδους ανάλυσης και προσδιορισμού των παραμέτρων εκτίμησης της τοξικότητας. Αναλύονται επίσης επιμέρους κατηγορίες τοξικών ουσιών που απαντώνται στα τρόφιμα και το περιβάλλον. Περιγράφονται χαρακτηριστικά παραδείγματα τοξικών ουσιών, οι μηχανισμοί εκδήλωσης της τοξικής δράσης τους, καθώς και οι επακόλουθες επιβλαβείς επιδράσεις τους στην υγεία του ανθρώπου.

Το πρόγραμμα προσφέρει όλες τις βασικές γνώσεις πάνω σε σύγχρονα θέματα τοξικολογίας και τα οποία είναι απόλυτα συνυφασμένα με την διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας του ανθρώπου.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Κωνσταντίνος Γιαγκίνης
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου
email: cgiaginis@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

 • 10% επιπρόσθετη έκπτωση για εγγραφές έως 30 ημέρες πριν την έναρξη του Προγράμματος!
 • Οι Διδακτικές Ενότητες προσφέρονται και μεμονωμένα
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Βασικές Αρχές Τοξικολογίας - Αξιολόγηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Τοξικών Ουσιών [18/12/2017-07/01/2018] [Ώρες Επιμόρφωσης:18] [Δίδακτρα:180€]

  Αρχικά παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία σχετικά με την γένεση και την εξέλιξη της Τοξικολογίας ως αυτόνομης πλέον επιστήμης. Αναλύονται οι βασικές αρχές που διέπουν την Τοξικολογία με ιδιαίτερη έμφαση στην σχέση δόσης - βιολογικού αποτελέσματος και περιγράφονται οι παράμετροι προσδιορισμού της τοξικότητας των ξενοβιοτικών ουσιών-παραγόντων. Αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση της τοξικότητας των ξενοβιοτικών ουσιών. Τέλος, περιγράφονται αναλυτικά τα βασικά στάδια της διαδικασίας της αξιολόγησης, καθώς και της διαδικασίας της διαχείρισης της επικινδυνότητας των τοξικών ουσιών.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην Επιστήμη της Τοξικολογίας
  Βασικές Αρχές Τοξικολογίας
  Αξιολόγηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Τοξικών Ουσιών
 2. 2. Απορρόφηση, Κατανομή, Αποθήκευση, Βιομετατροπή και Απέκκριση Τοξικών Ουσιών [08/01/2018-11/02/2018] [Ώρες Επιμόρφωσης:30] [Δίδακτρα:300€]

  Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι κρίσιμες διαδικασίες της απορρόφησης και της κατανομής των τοξικών ουσιών. Ειδικότερα, αναλύονται όλα τα πιθανά σημεία απορρόφησης των τοξικών ουσιών προκειμένου αυτές να εισέλθουν στην συστηματική κυκλοφορία και να κατανεμηθούν σε όλα τα βιολογικά υγρά του ανθρώπινου σώματος. Επίσης, περιγράφονται τα πιθανά σημεία αποθήκευσης των τοξικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς και οι πιθανοί οδοί απέκκρισης αυτών. Ακολούθως, παρουσιάζεται το φαινόμενο της βιομετατροπής των τοξικών ουσιών που λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο στο ήπαρ. Αναλύονται όλες οι κατηγορίες των πιθανών αντιδράσεων βιομετατροπής, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ένζυμα που καταλύουν τις αντιδράσεις αυτές.

  Συνεδρίες
  Απορρόφηση και Κατανομή Τοξικών Ουσιών
  Αποθήκευση και Απέκκριση Τοξικών Ουσιών
  Βασικές Αρχές Βιομετατροπής Τοξικών Ουσιών
  Αντιδράσεις Βιομετατροπής Τοξικών Ουσιών
  Ενζυμολογία Αντιδράσεων Βιομετατροπής Τοξικών Ουσιών
 3. 3. Χημική Καρκινογένεση - Περιβαλλοντικοί Ρυπαντές [12/02/2018-18/03/2018] [Ώρες Επιμόρφωσης:30)(Δίδακτρα:300€]

  Αρχικά περιγράφονται οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί γένεσης και εξέλιξης του καρκίνου με ιδιαίτερη έμφαση στην χημική καρκινογένεση. Περιγράφονται οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου και τα στάδια εξέλιξης της νόσου σε μοριακό, βιολογικό και κλινικό επίπεδο. Στην συνέχεια, αναλύονται χαρακτηριστικοί καρκινογόνοι παράγοντες και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί καρκινογόνου δράσης τους. Ακολουθεί περιγραφεί επιμέρους τοξικών παραγόντων - περιβαλλοντικών ρυπαντών, όπως οι βιομηχανικοί ρυπαντές, τα βαρέα μέταλλα και τα φυτοφάρμακα.

  Συνεδρίες
  Παθοφυσιολογία Καρκίνου
  Χημική Καρκινογένεση
  Βιομηχανικοί Ρυπαντές
  Βαρέα Μέταλλα
  Φυτοφάρμακα