Mini MBA στο Μάρκετινγκ

Νέα Έναρξη: Ενημερωθείτε επικοινωνώντας με τη γραμματεία μας ή μέσω της εγγραφής σας στο newsletter μας

To Mini ΜΒΑ στο Μάρκετινγκ είναι ένα πρόγραμμα που εφοδιάζει τους επιμορφούμενους με τις νέες γνώσεις του επιστημονικού μάρκετινγκ του 21ου αιώνα. Αποτελείται από δύο κατηγορίες θεματικών ενοτήτων.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει θεματικές ενότητες σε γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν το βασικό κορμό μαθημάτων κάθε σύγχρονου (Mini)ΜΒΑ. Πρόκειται για τις γενικές γνώσεις διοίκησης, που οφείλει να κατέχει κάθε στέλεχος επιχείρησης, και στις οποίες στηρίζεται η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος (Mini) ΜΒΑ.

Η δεύτερη κατηγορία θεματικών ενοτήτων είναι διαμορφωμένη από μαθήματα με γνώμονα τις ουσιαστικές ειδικές (εξειδικευμένες) γνώσεις που πρέπει να κατέχει κάθε στέλεχος επιχείρησης και οργανισμού στο χώρο του μάρκετινγκ.

Ο διαχωρισμός αυτός εξασφαλίζει στον επιμορφούμενο του προγράμματος μια ισόρροπη γνώση μεταξύ γενικών γνώσεων διοίκησης επιχειρήσεων και εξειδικευμένων γνώσεων Μάρκετινγκ. Στα πλαίσια του προγράμματος διδάσκονται όλες οι σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης και μάρκετινγκ που έχουν αναπροσδιορίσει την γενικότερη αντίληψη του πεδίου της διοίκησης αλλά και του μάρκετινγκ τον εικοστό πρώτο αιώνα. Η απόκτηση (αφομοίωση) των γνώσεων αξιολογείται στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας μέσα από την εκπόνηση μιας σύντομης εργασίας.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Νικόλαος Κωνσταντόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
email: nkonsta@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Συμπεριφορά Καταναλωτή [Ενότητα Κατεύθυνσης]

  Η παρούσα διδακτική ενότητα ασχολείται με τις σύγχρονες τάσεις στη διάσταση του στρατηγικού χειρισμού των καταναλωτών από τους ανθρώπους του μάρκετινγκ με στόχο οι πρώτοι (καταναλωτές) να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους προτείνουν οι δεύτεροι (άνθρωποι του μάρκετινγκ). Θα παρουσιαστούν όλες οι διαστάσεις που παρεμβάλλονται στη διαμόρφωση καταναλωτικής πρακτικής, όπως οι κοινωνικές, και ψυχολογικές μεταβλητές. Στη συνέχεια θα γίνει συστηματική παρουσίαση των γνωστικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την επεξεργασία των πληροφοριών από τους εν δυνάμει καταναλωτές και θα παρουσιαστούν επίσης και όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην λήψη της απόφασης στην αγορά ενός προϊόντος / υπηρεσίας, όπως οι προσωπικές και ατομικές διαστάσεις, τα αξιακά πρότυπα, η διάσταση της κατηγοριοποίησης μέσα από την ή τις ομάδες αναφοράς, κλπ. Τέλος, θα γίνει παρουσίαση των στρατηγικών μάρκετινγκ και πως αυτές διαμορφώνονται με γνώμονα την συμπεριφορά των καταναλωτών

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στη Συμπεριφορά Καταναλωτή 1: Μοντέλο Συμπεριφοράς, Περιβαλλοντική Επιρροή
  Συμπεριφορά Καταναλωτή 2: Κουλτούρα, Κοινωνική Τάξη, Προσωπικές Επιρροές
  Ατομικές Διαφορές: Πόροι, Ανάμιξη Καταναλωτή και Κίνητρα, Στάσεις, αξίες, life style
  Ψυχολογικές Διεργασίες: Επεξεργασία πληροφοριών, Μέθοδοι Επιρροής των Στάσεων
  Διαδικασία Λήψης Απόφασης και Συμπεριφορά
  Στρατηγική Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή
 2. 2. Μέθοδοι Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς με Χρήση Στατιστικού Πακέτου [Ενότητα Κατεύθυνσης]

  Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας οι επιμορφούμενοι θα εντρυφήσουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται από μια έρευνα αγοράς και στους τρόπους χρησιμοποίησής τους από τους μάνατζερ των επιχειρήσεων / οργανισμών. Θα γίνει σαφής παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται μια έρευνα αγοράς, των εργαλείων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αξιόπιστων δεδομένων, μέσα από το προσδιορισμό του δείγματος της έρευνας, και των πολλαπλών μεθόδων διαπίστωσης της αξιοπιστίας των απαντήσεων του δείγματος. Στη συνέχεια θα προσδιοριστούν οι βασικές έννοιες στη χρήση των στατιστικών εργαλείων και θα προσδιοριστεί η χρησιμότητα των εργαλείων αυτών. Τέλος οι επιμορφούμενοι θα λάβουν γνώση των τρόπων με τους οποίους, μέσα από τη χρήση σύγχρονων λογισμικών πακέτων, μπορούν να αναλύσουν τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέσω μιας έρευνας αγοράς. Θα κατανοήσουν με ποιους τρόπους και μεθόδους μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα, μέσω των συσχετίσεων και των αλληλεξαρτήσεων των μεταβλητών, προκειμένου να καθορίζουν τους αποτελεσματικότερους τρόπους συμπεριφοράς τους για παράδειγμα απέναντι στους πελάτες τους ή στους εν δυνάμει νέους καταναλωτές των προϊόντων /υπηρεσιών τους. Στο τέλος της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα έχουν κατανοήσει ότι οι στατιστικές αναλύσεις δεν είναι απλοί αριθμοί αλλά φανερώνουν κρυμμένες δράσεις, συμπεριφορές, θέσεις, αξίες, ανάγκες, κλπ του δείγματος (που μπορεί ανάλογα με το σχεδιασμό που έχει γίνει πριν την έρευνα να είναι πελάτες, εν δυνάμει καταναλωτές, καταναλωτές ανταγωνιστικών προϊόντων, κλπ)

  Συνεδρίες
  Παλινδρόμηση, Ανάλυση Conjoint, Ανάλυση Correspondence
  Βασικές Αρχές Έρευνας Αγοράς και Στατιστικής Ανάλυσης
  Βασικές Στατιστικές Έννοιες και Προετοιμασία των δεδομένων για Ανάλυση
  Η Διάσταση της Περιγραφικής Στατιστικής και Βασικές Έννοιες Συσχετίσεων και Εξάρτησης Μεταβλητών
  Ανάλυση Συσχέτισης και Ανάλυση Διακύμανσης
  Παραγοντική Ανάλυση και Ανάλυση Ομάδων
 3. 3. Διοίκηση Πωλήσεων και Λιανική Πώληση [Ενότητα Κατεύθυνσης]

  Μέσω της παρούσας διδακτικής ενότητας οι επιμορφούμενοι θα λάβουν γνώση των σύγχρονων τάσεων της διοίκησης των πωλήσεων και της λιανικής και των ιδιαίτερων διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτού του είδους αγοραίων ανταλλαγών. Θα γίνει μια πρώτη παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της διοίκησης πωλήσεων και της οργάνωσης των πωλητών και πως "ανατίθενται" οι πελάτες κρίσιμης σημασίας στους πωλητές. Επίσης οι επιμορφούμενοι θα λάβουν γνώση για τη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων των πωλήσεων αλλά και του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διαδικασία πρόσληψης και εκπαίδευσης των πωλητών, καθώς και του τρόπου διαμορφώσης του συστήματος των ανταμοιβών τους. Θα γίνει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση του μίγματος μάρκετινγκ της λιανεμπορικής επιχείρησης και θα παρουσιαστούν επισταμένα οι διαστάσεις της τιμολόγησης και της εξυπηρέτησης των πελατών. Οι επιμορφούμενοι θα λάβουν γνώση των "αναγκών" για εξοπλισμό της λιανεμπορικής επιχείρησης και του τρόπο που διαμορφώνεται η εικόνα και η "ατμόσφαιρα" του καταστήματος.

  Συνεδρίες
  Διοίκηση Λιανικής (RETAIL MANAGEMENT): Εισαγωγή στο Λιανεμπόριο
  Χαρακτηριστικά του Μίγματος Προϊόντος, Τιμολόγηση, Εξυπηρέτηση Πελατών
  Εξοπλισμός, Εικόνα και Ατμόσφαιρα Καταστήματος, Πελάτης και Μάρκετινγκ Σχέσεων
  Ταξινόμηση Πωλήσεων / Πωλητών, Στοχοποίηση Πωλήσεων, Κοστολόγηση
  Οργάνωση του Δυναμικού των Πωλητών: Βασικές Αρχές και Μέθοδοι Οργάνωσης, Πελάτες Κρίσιμης Σημασίας
  Προσλήψεις, Εκπαίδευση, Αμοιβές και Αξιολόγηση Πωλητών
 4. 4. Marketing Επικοινωνιών[Ενότητα Κατεύθυνσης]

  Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας οι επιμορφούμενοι θα γνωρίσουν τις σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές και θα αντιμετωπίσουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της καθημερινής επικοινωνίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Επίσης θα εξοικειωθούν με τις νέες τεχνικές της διαφημιστικής διαδικασίας και θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες σχέσεις. Στην ενότητα παρουσιάζονται επίσης οι διαστάσεις και οι μεθοδεύσεις στο άμεσο μάρκετινγκ αλλά και οι τεχνικές του προσωπικού μάρκετινγκ. Τέλος παρουσιάζονται όλα τα καίρια ζητήματα αναφορικά με την προώθηση των πωλήσεων αλλά και με τις ειδικές διαστάσεις του μάρκετινγκ επικοινωνιών.

  Συνεδρίες
  Η διαφήμιση στα πλαίσια του μάρκετινγκ επικοινωνιών
  Δημόσιες σχέσεις
  Άμεσο μάρκετινγκ
  Προσωπικό μάρκετινγκ
  Προώθηση των πωλήσεων
  Ειδικές Διαστάσεις του Μάρκετινγκ Επικοινωνιών
 5. 5. Διοίκηση Μάρκας [Ενότητα Κατεύθυνσης]

  Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται και αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της Μάρκας αλλά και οι νέες μέθοδοι διαχείρισης στον τομέα αυτό. Μέσω της ενότητας θα μπορέσουν να αντιληφθούν τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ Μάρκας και προϊόντος, τους τρόπους με τους οποίους δημιουργείται και διατηρείται η αξία της Μάρκας καθώς και τις μεθόδους ανάπτυξης της αξίας της μάρκας. Επίσης παρουσιάζονται οι τρόποι διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου μαρκών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται (πραγματοποιείται) η αποτίμηση μιας μάρκας. Ολοκληρώνοντας την ενότητα οι επιμορφούμενοι θα έχουν σχηματίσει μια πλήρη εικόνα για τη διοίκηση της μάρκας.

  Συνεδρίες
  Μάρκα – Εννοιολογική κατανόηση
  Σχέση Μάρκας – προϊόντος
  Στρατηγική Διοίκηση Μάρκας: Δημιουργία και Διατήρηση αξίας Μάρκας
  Στρατηγική Διοίκηση Μάρκας: Ανάπτυξη Αξίας Μάρκας
  Διαχείριση χαρτοφυλακίου Μαρκών
  Αποτίμηση Μάρκας
 6. 6. Διαδικτυακό Μάρκετινγκ [Ενότητα Κατεύθυνσης]

  Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι ανάπτυξης του μάρκετινγκ στο χώρο του διαδικτύου. Μέσω της ενότητας οι επιμορφούμενοι Θα γνωρίσουν τους τρόπους διαμόρφωσης και ανάπτυξης της διαδικτυακής διαφήμισης και το κατά πόσο διαφέρει ή όχι από την "συμβατική" διαφήμιση. Επίσης, θα κατανοήσουν τους τρόπους διαμόρφωσης των διαδικτυακών στρατηγικών μάρκετινγκ και θα αντιληφθούν τις νέες προσεγγίσεις του μάρκετινγκ στα πλαίσια των Κοινωνικών Δικτύων. Τέλος, στο πλαίσιο της ενότητας παρουσιάζονται οι νέες αντιλήψεις σχετικά με το σχεδιασμό αποτελεσματικών εταιρικών ιστοτόπων και ιστοσελίδων. Με το πέρας της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα έχουν μια συνολική (και πλήρη) εικόνα για τη διάσταση του μάρκετινγκ στο διαδίκτυο.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στο on line marketing: Νέα Πρακτική ή νέα «Φιλοσοφία»;
  Το Πεδίο του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ
  Η Διαφήμιση στο Διαδίκτυο
  Διαδικτυακές Στρατηγικές Μάρκετινγκ
  Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων
  Σχεδιάζοντας Αποτελεσματικές Ιστοσελίδες