Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΙΙ: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων (2020)

Έναρξη: 06/01/2020 – Λήξη: 14/05/2020

Περιγραφή Προγράμματος

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι στο πεδίο των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης το οποίο διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών. Το πλαίσιο αυτό, παρά τη μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τους φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης, το θεματικό περιεχόμενο των προγραμμάτων και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, περιλαμβάνει συγκεκριμένες κοινές βασικές αρχές και προδιαγραφές η τήρηση των οποίων βοηθά στη λειτουργικότητα των προγραμμάτων και αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της ποιότητάς τους. Το παρόν πρόγραμμα αναλύει αυτές τις βασικές αρχές σχεδιασμού υλοποίησης και αξιολόγησης με έμφαση στην αναγκαιότητα να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια διεξαγωγής των προγραμμάτων με τις κατάλληλες προσαρμογές που επιβάλλουν οι εκάστοτε ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επί μέρους ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δομείται σε 6 διδακτικές ενότητες στις οποίες αναλύονται θέματα προγραμματισμού, διατύπωσης στόχων και σκοπών και ανάπτυξης αντίστοιχων εκπαιδευτικών σεναρίων, παρουσιάζονται εκπαιδευτικές τεχνικές, μεθόδοι και προσεγγίσεις που από τη θεωρία και την έρευνα κρίνονται κατάλληλες για τέτοιου είδους προγράμματα. Συγκεκριμένα αναλύονται οι μέθοδοι της εκπαίδευσης ενηλίκων που καθιστούν αποτελεσματική τη μαθησιακή διαδικασία. Έμφαση δίνεται στη μέθοδο project, στη μικροδιδασκαλία καθώς και στο ρόλο και τις δυνατότητες που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα αναλύονται και οι αλλαγές στο ρόλο των εκπαιδευτών/τριών και των εκπαιδευομένων.

Τέλος, γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση στην εκπαίδευση και παρουσιάζονται τεχνικές, μέσα και μέθοδοι αξιολόγησης με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο και στη σημασία της αυτοαξιολόγησης από την πλευρά τόσο των εκπαιδευομένων όσο και του/της εκπαιδευτή/τριας.

 • Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης και των δύο Προγραμμάτων, “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ι: Παιδαγωγικές Διαστάσεις & Θεσμικό Πλαίσιο” και”Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΙΙ: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων” , απονέμεται συνολικό Πιστοποιητικό Ετήσιας Επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» 400 ωρών επιμόρφωσης.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Παντελής Βουλτσίδης
Επιστημονικός συνεργάτης Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιο Αιγαίου
email: e-epimorfosi@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων

  Στην ενότητα αυτή αναλύονται βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι της εκπαίδευσης ενηλίκων και παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία που συμβάλλουν στη δημιουργική τους αξιοποίηση κατά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, αναλύονται οι βασικές αντίστοιχες διδακτικές ενέργειες από την πλευρά των εκπαιδευτών (επίδειξη, συζήτηση, διάλεξη/εισήγηση, ερώτηση) και παρουσιάζονται διάφορα μέσα διδασκαλίας και μάθησης. Τέλος, αναλύεται ο ιδιαίτερος ρόλος που έχει ο εκπαιδευτής ενηλίκων και τρόποι με τους οποίους μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική τους μάθηση.

  Συνεδρίες
  Βασικά στοιχεία εκπαιδευτικών τεχνικών
  Εκπαιδευτικές-διδακτικές ενέργειες του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων
  Μέσα διδασκαλίας και μάθησης
  Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 2. 2. Προγραμματισμός διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων

  Στην διδακτική ενότητα συζητείται η αναγκαιότητα του προγραμματισμού της διδασκαλίας και παρουσιάζονται τα είδη, οι σκοποί και τα βασικά ερωτήματα του προγραμματισμού διδασκαλίας. Ακόμη, αναλύονται οι στόχοι διδασκαλίας και μάθησης και διάφορες υποκατηγορίες τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία ενός σχεδίου/σεναρίου διδασκαλίας και δίνονται ενδεικτικοί άξονες για την κατασκευή του. Πέρα από τη θεωρητική παρουσίαση, δίνονται και πρακτικά παραδείγματα σχεδίων διδασκαλίας ενοτήτων ποικίλων θεματικών που απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευομένους και οι συμμετέχοντες/ουσες του σεμιναρίου καλούνται να δημιουργήσουν δικά τους διδακτικά σχέδια/σενάρια.

  Συνεδρίες
  Αναγκαιότητα, είδη, σκοποί και βασικά ερωτήματα του προγραμματισμού διδασκαλίας
  Στόχοι διδασκαλίας και μάθησης
  Σχέδιο/σενάριο διδασκαλίας και μάθησης – θεωρητικά στοιχεία και ενδεικτικοί άξονες
  Σχέδιο/σενάριο διδασκαλίας και μάθησης – πρακτικά παραδείγματα
 3. 3. Η μέθοδος project στην εκπαίδευση ενηλίκων

  Η διδακτική ενότητα αφιερώνεται στην Ιστορική αναδρομή της μεθόδου project και τον ρόλο που μπορεί να έχει αυτή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αρχικά γίνεται η παρουσίαση των ιστορικών στοιχείων της μεθόδου project και στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά της στοιχεία και τα βήματα εφαρμογής της μεθόδου. Έπειτα δίνεται ένα παράδειγμα project στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και η ενότητα κλείνει με την παρουσίαση των διαπιστώσεων γύρω από την εφαρμογή της μεθόδου project στην εκπαίδευση ενηλίκων και τις δυνατότητες που προσφέρει.

  Συνεδρίες
  Ιστορική αναδρομή της μεθόδου project
  Η τεχνική της μεθόδου project
  Παράδειγμα ενός project στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Διαπιστώσεις – συμπεράσματα γύρω από την εφαρμογή της μεθόδου project στην εκπαίδευση ενηλίκων
 4. 4. Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων

  Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας αποτελεί η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων. Αρχικά, δίνονται κάποια βασικά γενικά στοιχεία για τη μικροδιδασκαλία και αναλύεται η ιστορική της πορεία ως τεχνικής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα μικροδιδασκαλίας που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν σε ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και έπειτα αναλύονται τα στάδια διεξαγωγής και οι φάσεις εκτέλεσης της μικροδιδασκαλίας. Παρουσιάζεται, ακόμη, ένα ενδεικτικό σχέδιο προγραμματισμού και διεξαγωγής της μικροδιδασκαλίας και συζητούνται οι διάφορες πηγές ανατροφοδότησης που ενεργοποιούνται κατά την εφαρμογή της μικροδιδασκαλίας. Τέλος, παρουσιάζονται επί χάρτου ορισμένα παραδείγματα μικροδιδασκαλιών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγικά – Γενικά στοιχεία για τη μικροδιδασκαλία
  Μοντέλα μικροδιδασκαλίας
  Σχέδιο προγραμματισμού και διεξαγωγής μικροδιδασκαλίας
  Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας – πηγές ανατροφοδότησης
 5. 5. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων

  Στη διδακτική ενότητα δίνονται ο ορισμός και το θεωρητικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αναλύεται η μεθοδολογία της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, καθώς και στους φορείς παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τέλος, παρουσιάζεται η θέση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

  Συνεδρίες
  Ορισμός και θεωρητικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  Μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  Ο ρόλος των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας
  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα
 6. 6. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

  Η ενότητα αυτή αφορά στην αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα στην αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών και άλλων στόχων που προσδιορίστηκαν κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό κάθε προγράμματος. Εισαγωγικά εξετάζονται οι διαφορετικοί τύποι και μορφές αξιολόγησης, το περιεχόμενό τους και οι στόχοι που εξυπηρετούν, συνδέοντας την λειτουργία της αξιολόγησης με τις άλλες εκπαιδευτικές λειτουργίες. Μετά τις εισαγωγικές αποσαφηνίσεις, παρουσιάζονται μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης που συνηθέστερα αξιοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αυτές έχουν σε σχέση πάντα με τον τύπο και τους στόχους της αξιολόγησης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διάκριση μεταξύ διαγνωστικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης, καθώς και σε ζητήματα αυτο-αξιολόγησης.

  Συνεδρίες
  Αξιολόγηση και εκπαίδευση ενηλίκων: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές
  Μορφές, Μέθοδοι και Τεχνικές αξιολόγησης (Ι)
  Μορφές, Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης (ΙΙ)
  Σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος πλάνων αξιολόγησης
320,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 240
 • ECVET: 12

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη