Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ι: Παιδαγωγικές Διαστάσεις & Θεσμικό Πλαίσιο (2019-20)

Έναρξη: 14/10/2019- Λήξη: 5/1/2020

Περιγραφή Προγράμματος

Οι ταχύτατες αλλαγές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ως αίτιο και αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, της ανάπτυξης των τεχνολογιών, της αύξησης της κινητικότητας των εργαζομένων και της διεύρυνσης του ανταγωνισμού σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεχούς επαναπροσδιορισμού και ανανέωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων. Στα νέα αυτά κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα, στα οποία οι παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης και οι γνώσεις που αποκτά κανείς σε νεαρή ηλικία αποδεικνύονται ανεπαρκείς, η εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται μονόδρομος. Αυτή υπόσχεται προσαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων στις σύγχρονες εξελίξεις μιας πολυπληθέσταστης ομάδας ατόμων –των ενηλίκων- των οποίων η εκπαίδευση χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση.

Το παρόν πρόγραμμα επιδιώκει να διερευνήσει την εκπαίδευση ενηλίκων από θεωρητική άποψη δίνοντας έμφαση στο εννοιολογικό της περιεχόμενο, στους στόχους και τους σκοπούς που εξυπηρετεί, στις παιδαγωγικές αρχές που πρέπει να τη διέπουν και στην ανάγκη ανάπτυξης ενός θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής της μέσα στο οποίο ιδιαίτερη σημασία έχει η πιστοποίησή της ώστε να αποτελεί αναγνωρίσιμο προσόν των ενηλίκων.

Γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη συνέχεια αναλύονται οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές με έμφαση στην ανάγκη επανεξέτασης των θεωριών μάθησης υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και των εμποδίων που συναντούν στη μαθησιακή τους πορεία. Διερευνάται ο ρόλος της ομάδας στην εκπαιδευτική πορεία της εκπαίδευσης ενηλίκων δίνοντας έμφαση στη δυναμική της καθώς και στο ρόλο της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Τέλος, πραγματεύεται το ζήτημα της αναγνώρισης και πιστοποίησης της εκπαίδευσης ενηλίκων, με έμφαση τα βασικά πλεονεκτήματα και οφέλη που προσφέρει η πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων των εργαζομένων, με ειδική αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και στο κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση προσόντων στο πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Παντελής Βουλτσίδης
Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αιγαίου
email: e-epimorfosi@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

 • Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης και των δύο Προγραμμάτων, “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ι: Παιδαγωγικές Διαστάσεις & Θεσμικό Πλαίσιο” και“Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΙΙ: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων” , απονέμεται συνολικό Πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» 400 ωρών επιμόρφωσης
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων

  Στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας του προγράμματος πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αναλύονται η αναγκαιότητα και οι σκοποί της εκπαίδευσης ενηλίκων και παρουσιάζονται τα κυριότερα ιστορικά στοιχεία της, σε διεθνές και ελληνικό πλαίσιο. Ακόμη, περιγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα και παρουσιάζονται οι σχετικοί φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, συζητούνται ο ρόλος και οι ειδικότερες λειτουργίες που έχει η διά βίου εκπαίδευση και μάθηση και αναλύεται η θέση που έχει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συνεδρίες
  Ορισμός της εκπαίδευσης ενηλίκων – αποσαφήνιση σχετικών όρων
  Αναγκαιότητα και σκοποί στην εκπαίδευση ενηλίκων – Ιστορικά στοιχεία.
  Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή, νομοθετικό πλαίσιο & φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα
  Διά βίου εκπαίδευση και μάθηση: ρόλος, λειτουργίες και η θέση της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. 2. Παιδαγωγικές αρχές & θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

  Στη διδακτική ενότητα συζητούνται βασικά ζητήματα που αφορούν τη διδακτική στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Παρουσιάζονται παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές και αναλύονται παραδοσιακές θεωρίες μάθησης (συμπεριφορισμός, γνωστικισμός, κονστρουκτιβισμός), αλλά και εναλλακτικές θεωρίες μάθησης των ενηλίκων, που εμφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα (μετασχηματίζουσα μάθηση). Έμφαση δίνεται ακόμη στην ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, καθώς και τα εμπόδια που συναντούν στη μαθησιακή τους διαδικασία.

  Συνεδρίες
  Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων – εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων
  Εισαγωγή στις θεωρίες μάθησης
  Παιδαγωγικές – διδακτικές αρχές
  Μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
 3. 3. Η ομάδα στην εκπαίδευση ενηλίκων

  Στην διδακτική ενότητα αναλύεται η έννοια της ομάδας, συζητούνται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ομαδικής μάθησης, οι τρόποι σχηματισμού των ομάδων, η λειτουργία και οι ρόλοι μέσα στην ομάδα, τρόποι διαχείρισης της ομάδας και αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, καθώς και τρόποι αξιολόγησης της ομάδας. Ειδική αναφορά και ανάλυση γίνεται στις ομάδες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά (ευπαθείς ή ευάλωτες ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων), στους τρόπους υπέρβασης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν και τα κίνητρα με τα οποία προσέρχονται στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  Συνεδρίες
  Η δυναμική της ομάδας
  Συγκρότηση, λειτουργία και ρόλοι μέσα στην ομάδα
  Αξιολόγηση της ομάδας
  Ειδικές/ευπαθείς ομάδες εκπαιδευομένων
 4. 4. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων – αναγνώριση και πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

  Η διδακτική ενότητα πραγματεύεται το ζήτημα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης και μάθησης και της αναγνώρισης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αρχικά, αναφέρονται ορισμένοι βασικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και επιβεβλημένη την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων και παρατίθενται μερικές από τις κύριες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της υλοποίησής τους. Στη συνέχεια, αναλύονται οι φάσεις που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός ενός προγράμματος διά βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Έπειτα, παρουσιάζονται τα βασικά πλεονεκτήματα και οφέλη που θεωρείται ότι έχει και προσφέρει η πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων των εργαζομένων. Ακόμη, σχολιάζεται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και περιγράφεται η διάκριση των επιπέδων των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αυτό περιλαμβάνει. Επίσης, γίνεται ιστορική αναδρομή της αναγνώρισης και πιστοποίησης της μη τυπικής εκπαίδευσης και μάθησης, για να διαφανεί πώς προέκυψε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Επίσης, παρουσιάζεται το κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση προσόντων στο πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και εποπτεία των φορέων πιστοποίησης αυτών των προσόντων στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο.

  Συνεδρίες
  Αναγνώριση και πιστοποίηση δια βίου μάθησης – αναγκαιότητα και οφέλη
  Το θεσμικό πλαίσιο της πιστοποίησης στην Ελλάδα -Φορείς πιστοποίησης
  Το θεσμικό πλαίσιο της πιστοποίησης στην Ελλάδα -Φορείς πιστοποίησης
  Ευρωπαϊκό  και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
230,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 160
 • ECVET: 8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη