Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (28-09-2020)

Έναρξη: 28/09/2020 – Λήξη: 05/05/2021

Περιγραφή Προγράμματος

Οι θεαματικές μεταβολές στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, της κινητικότητας των ατόμων και της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την αδιάλειπτη παραγωγή νέων επιστημονικών και ερευνητικών δεδομένων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεχούς επαναπροσδιορισμού και ανανέωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του κάθε ατόμου. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση ενηλίκων διαμορφώνεται ως προϋπόθεση και μέσο προσαρμογής των γνώσεων και των δεξιοτήτων στις σύγχρονες εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα ανάγεται ως ένα από τα πλέον σημαντικά πεδία των επιστημών της αγωγής.

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο σε επίπεδο θεωρητικό όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα δομείται σε δέκα διδακτικές ενότητες, όπου αφενός διερευνάται η εκπαίδευση ενηλίκων με έμφαση στο εννοιολογικό της περιεχόμενο, στους στόχους και τους σκοπούς που εξυπηρετεί, στις παιδαγωγικές αρχές που πρέπει να τη διέπουν και στην ανάγκη ανάπτυξης ενός θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής της μέσα στο οποίο ιδιαίτερη σημασία έχει η πιστοποίησή της ώστε να αποτελεί αναγνωρίσιμο προσόν των ενηλίκων και αφετέρου γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές σχεδιασμού υλοποίησης και αξιολόγησης.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ειδικότερα:
– γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
– αναλύονται οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές με έμφαση στην ανάγκη επανεξέτασης των θεωριών μάθησης υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και των εμποδίων που συναντούν στη μαθησιακή τους πορεία,
– διερευνάται ο ρόλος της ομάδας στην εκπαιδευτική πορεία της εκπαίδευσης ενηλίκων δίνοντας έμφαση στη δυναμική της καθώς και στο ρόλο της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν,
– πραγματεύεται το ζήτημα της αναγνώρισης και πιστοποίησης της εκπαίδευσης ενηλίκων, με έμφαση τα βασικά πλεονεκτήματα και οφέλη που προσφέρει η πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων των εργαζομένων,
– αναλύονται θέματα προγραμματισμού, διατύπωσης στόχων και σκοπών και ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων,
– παρουσιάζονται βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές, μέθοδοι και προσεγγίσεις που από τη θεωρία και την έρευνα κρίνονται κατάλληλες για τέτοιου είδους προγράμματα. Ιδιαίτερα αναλύονται οι μέθοδοι της εκπαίδευσης ενηλίκων που καθιστούν αποτελεσματική τη μαθησιακή διαδικασία, η μέθοδος project, η μικροδιδασκαλία και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
– τέλος, γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση στην εκπαίδευση όπου παρουσιάζονται τεχνικές, μέσα και μέθοδοι αξιολόγησης με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο και στη σημασία της αυτοαξιολόγησης.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 • Τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με ασύγχρονη μέθοδο, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 • Για την αξιολόγηση των επιμορφούμενων προβλέπεται η ανάθεση μίας εργασίας ή ενός τεστ αξιολόγησης ανά Διδακτική Ενότητα
 • Δείτε εδώ το γενικό πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Δείτε την ισχύουσα εκπτωτική πολιτική εδώ.
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις. Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα.
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Συνεδρίες
  Ορισμός της εκπαίδευσης ενηλίκων – αποσαφήνιση σχετικών όρων
  Αναγκαιότητα και σκοποί στην εκπαίδευση ενηλίκων – Ιστορικά στοιχεία.
  Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή, νομοθετικό πλαίσιο & φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα
  Διά βίου εκπαίδευση και μάθηση: ρόλος, λειτουργίες και η θέση της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. 2. Παιδαγωγικές αρχές & θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Συνεδρίες
  Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων – εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων
  Εισαγωγή στις θεωρίες μάθησης
  Παιδαγωγικές – διδακτικές αρχές
  Μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
 3. 3. Η ομάδα στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Συνεδρίες
  Η δυναμική της ομάδας
  Συγκρότηση, λειτουργία και ρόλοι μέσα στην ομάδα
  Αξιολόγηση της ομάδας
  Ειδικές/ευπαθείς ομάδες εκπαιδευομένων
 4. 4. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων – αναγνώριση και πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Συνεδρίες
  Αναγνώριση και πιστοποίηση δια βίου μάθησης – αναγκαιότητα και οφέλη
  Το θεσμικό πλαίσιο της πιστοποίησης στην Ελλάδα -Φορείς πιστοποίησης
  Το θεσμικό πλαίσιο της πιστοποίησης στην Ελλάδα -Φορείς πιστοποίησης
  Ευρωπαϊκό  και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
 5. 5. Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Συνεδρίες
  Βασικά στοιχεία εκπαιδευτικών τεχνικών
  Εκπαιδευτικές-διδακτικές ενέργειες του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων
  Μέσα διδασκαλίας και μάθησης
  Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 6. 6. Προγραμματισμός διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Συνεδρίες
  Αναγκαιότητα, είδη, σκοποί και βασικά ερωτήματα του προγραμματισμού διδασκαλίας
  Στόχοι διδασκαλίας και μάθησης
  Σχέδιο/σενάριο διδασκαλίας και μάθησης – θεωρητικά στοιχεία και ενδεικτικοί άξονες
  Σχέδιο/σενάριο διδασκαλίας και μάθησης – πρακτικά παραδείγματα
 7. 7. Η μέθοδος project στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Συνεδρίες
  Ιστορική αναδρομή της μεθόδου project
  Η τεχνική της μεθόδου project
  Παράδειγμα ενός project στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Διαπιστώσεις – συμπεράσματα γύρω από την εφαρμογή της μεθόδου project στην εκπαίδευση ενηλίκων
 8. 8. Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων
  Συνεδρίες
  Εισαγωγικά – Γενικά στοιχεία για τη μικροδιδασκαλία
  Μοντέλα μικροδιδασκαλίας
  Σχέδιο προγραμματισμού και διεξαγωγής μικροδιδασκαλίας
  Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας – πηγές ανατροφοδότησης
 9. 9.Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Συνεδρίες
  Ορισμός και θεωρητικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  Μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  Ο ρόλος των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας
  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα
 10. 10. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Συνεδρίες
  Αξιολόγηση και εκπαίδευση ενηλίκων: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές
  Μορφές, Μέθοδοι και Τεχνικές αξιολόγησης (Ι)
  Μορφές, Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης (ΙΙ)
  Σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος πλάνων αξιολόγησης