Έλεγχος Δαπανών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες και τον Εξωτερικό Ελεγκτή (σε συνεργασία με το Ι.ΑΝ.ΑΠ.)

Έναρξη: 30/11/2020 – Λήξη: 18/04/2021

Τα “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου” σε συνεργασία με το “Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης” προσφέρουν το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνουν κατανοητά όλα τα στάδια και οι διαδικασίες του κατασταλτικού ελέγχου δαπανών με τη χρήση παραδειγμάτων.
 • Θα αναλυθούν οι κανονισμοί και οι νομοθεσίες που πρέπει να ακολουθούν όλοι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
 • Τέλος, θα γίνει αναφορά στον καταλογισμό ευθυνών αλλά και στη άσκηση ένδικων μέσων για διευθέτηση παρατυπιών κατά τον έλεγχο.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα στελέχη των ΟΤΑ που ασχολούνται με διαγωνιστικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια ανάθεσης και από όλες τις υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου των διαγωνιστικών διαδικασιών. (Εισηγητές μελετών, Στελέχη Οικονομικών Τμημάτων, Στελέχη Τμήματος Προμηθειών κ.λ.π.) αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το σεμινάριο προετοιμάζει αποφοίτους/ες σχολών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. κάθε κατεύθυνσης οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν σε ειδικές θέσεις στους ΟΤΑ (π.χ. Γενικοί Γραμματείς, Ειδικοί Σύμβουλοι ή Ειδικοί Συνεργάτες) αλλά και ως στελέχη σε κάθε μορφής προγράμματα και δράσεις επιχορηγούμενα είτε από το ΕΣΠΑ είτε από κρατικούς πόρους και πρέπει εκτός της εξειδίκευσής τους να γνωρίζουν ενδελεχώς τις διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης και νομιμότητας των οικονομικών τους.
Η παρακολούθηση του προγράμματος αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη διεκδίκηση θέσης στις προαναφερόμενες ειδικότητες διότι προσφέρει την απαραίτητη και αναγκαία τεχνογνωσία για την διευθέτηση δημοσιονομικών πράξεων και καθιστά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες επαγγελματικά και επιστημονικά ικανούς να αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντά τους. Επιπλέον η κατοχή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ενισχύει τις πιθανότητες επιλογής τους καθώς αποτελεί ένα πρόσθετο συνεκτιμώμενο προσόν κατά την διαδικασία επιλογής τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

1. Να κατανοήσει όλα τα στάδια του κατασταλτικού ελέγχου.
2. Να κατανοήσει τους κανονισμούς αλλά και όλες τις διαδικασίες γύρω από τον έλεγχο δαπανών.
3. Να κατανοήσει το πλαίσιο χρήσης ένδικων μέσων.

 • Θέματα Εγγραφών, Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης
Τηλέφωνο: 2311 242874-75 / 24210 28476 / 24210 76050

E-mail: kekvolos@gmail.com και  kek.thess@gmail.com

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣhttps://ianap.gr/seminars/panepistimio-aigaiou/elegxos-dapanwn-ton-ota/

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Οι συνεδρίες διεξάγονται κυρίως ασύγχρονα, μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης. Κάθε Διδακτική Ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται μέσω:
  ⮲ Πρωτότυπου υλικού μελέτης σε μορφή pdf
  ⮲ Παρουσιάσεις ppt
  ⮲ Πρόσθετο υλικό για μελέτη
  ⮲ Πρόσθετη βιβλιογραφία
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
 • Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς
 • Για την αξιολόγηση των επιμορφούμενων , προβλέπεται η ανάθεση ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης ανά Διδακτική Ενότητα. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης Επιμόρφωσης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να λάβει σε όλα τα κουίζ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. «Νομιμότητα – Κανονικότητα Δαπανών»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τις έννοιες του ελέγχου νομιμότητας των δαπανών

  Συνεδρίες
  Η δημοσιολογιστική δράση των διοικητικών οργάνων και προσώπων που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. – Παραδείγματα Κατανόησης
  Περιεχόμενο ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών – Παραδείγματα Κατανόησης
 2. «Η έννοια της κατάτμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν την έννοια της κατάτμησης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις

  Συνεδρίες
  Παρουσίαση και ερμηνεία των διατάξεων περί κατάτμησης
  Ανάλυση μελέτης Περιπτώσεων – Ασκήσεις κατανόησης
 3. «Ενστάσεις –προδικαστικές προσφυγές που οδηγούν σε σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας»

  «Ενστάσεις –προδικαστικές προσφυγές που οδηγούν σε σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας»

  Συνεδρίες
  Ανάλυση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών
  Ανάλυση Μελέτης Περιπτώσεων – Ασκήσεις κατανόησης
 4. «Σύγχρονη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για μη νόμιμες δαπάνες»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις νομολογίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Συνεδρίες
  Παρουσίαση και ανάλυση νομολογίας για μη νόμιμες δαπάνες προμηθειών, υπηρεσιών και τεχνικών έργων
  Έννοιες – Κλειδιά – Σύνοψη
 5. «Προσυμβατικός Έλεγχος»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν όλα τα στάδια του προσυμβατικού ελέγχου αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντάσσονται οι συμβάσεις

  Συνεδρίες
  Παρουσίαση του νομικού και διαδικαστικού πλαισίου του προσυμβατικού ελέγχου
  Μεθοδολογία προσυμβατικού ελέγχου (προμηθειών, δημοσίων έργων) – Ασκήσεις Κατανόησης
  Μεθοδολογία προσυμβατικού ελέγχου Συμπληρωματικών Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων – Ασκήσεις Κατανόησης
  Μεθοδολογία προσυμβατικού ελέγχου Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών και Δανειακών συμβάσεων – Ασκήσεις Κατανόησης
 6. «Κατασταλτικός Έλεγχος»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν την έννοια, το περιεχόμενο και το αντικείμενο του κατασταλτικού ελέγχου

  Συνεδρίες
  Παρουσίαση του Κώδικα Νόμων του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί κατασταλτικού ελέγχου (ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52).
  Παρουσίαση των κανονιστικών αποφάσεων της Ολομέλειας του Ε.Σ. σχετικά με την διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των απολογισμών των Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Λογαριασμών
  Ανάλυση Μεθοδολογίας Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα – Μελέτη Περιπτώσεων
 7. «Καταλογισμοί»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις προϋποθέσεις έκδοσης καταλογιστικής πράξης αλλά και τις ευθύνες των υπολόγων

  Συνεδρίες
  Καταλογιστικές Πράξεις: Δημόσιοι Υπόλογοι, Έλλειμμα – Απώλεια σε διαχειρίσεις χρηματικού ή υλικού, Ευθύνη Υπόλογου για έλλειμμα ή απώλεια
  Διαφορές από έλεγχο των λογαριασμών των Δημοσίων υπόλογων και των ΟΤΑ ή άλλων Νομικών Προσώπων που υπάγονται στον προβλεπόμενο από το εδάφιο α΄ του άρθρου 98 παρ. 1 Συντ. ελέγχου.
  Δικαστικοί σχηματισμοί Ελεγκτικού Συνεδρίου
 8. «Ένδικα Μέσα κατά καταλογιστικών πράξεων»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίσουν τη χρήση ένδικων μέσων για τη διευθέτηση τυχών παρατυπιών

  Συνεδρίες
  Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές Ελεγκτικού Συνεδρίου και χρήση Ένδικων Μέσων
  Υποθέσεις – Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διάδικοι – Ικανότητα δικαστικής παράστασης, Εκπροσώπηση Δημοσίου – Νομικών Προσώπων, Πρότυπη Δίκη
320,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 200
 • ECVET: 10

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μιχάλης Χρηστάκης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγράμματος