Νέα δεδομένα και συνθήκες στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο

Έναρξη: 27/11/2017  Λήξη: 16/09/2018

Η ομαλή ένταξη των παιδιών των μεταναστριών/ών και προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η υπερπήδηση των πολλών και όχι μόνο πολιτιστικών, εμποδίων που συνεπάγεται το συγκεκριμένο εγχείρημα και ευρύτερα η αποτελεσματική, κοινωνικοποιητική και εκπαιδευτική λειτουργία των πολυπολιτισμικών Σχολικών Μονάδων στη χώρα μας απαιτεί πριν και πάνω από όλα ενημερωμένους/ες, ευαισθητοποημένες/ους και επιμορφωμένους/ες εκπαιδευτικούς, ικανές/ους να αναμετρηθούν με τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, εξοπλισμένες/ους με σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις. Σκοπό του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος αποτελεί ευρύτερα η επιστημονική/επαγγελματική τους ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ατομική τους βελτίωση, στο τόσο σημαντικό και επίκαιρο από άποψη ενδιαφέροντος πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ειδικότερα η προετοιμασία και η ενδυνάμωσή τους για να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντα που θέτουν οι νέες συνθήκες των ανομοιογενών, πολυπολιτισμικών τάξεων, όπως και των τμημάτων υποδοχής, και των μαθητριών και των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, καθώς όπως όλες και όλοι γνωρίζουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες εκπαιδευτικοί δεν προετοιμάστηκαν κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων.

Ειδικότερα, στόχους του προγράμματος όσον αφορά στις/στους επιμορφούμενες/ους  αποτελούν:

 • Η κατανόηση των σύγχρονων πολυπολιτισμικών συνθηκών που διαμορφώνονται στη χώρα γενικότερα και στην ελληνική εκπαίδευση ειδικότερα.
 • Η γνώση του διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα και μάλιστα αυτά της μετανάστευσης και της προσφυγιάς .
 • Η αποδοχή της αναγκαιότητας εμπλουτισμού των επιστημονικών γνώσεων και των διδακτικών παρεμβάσεών τους, με έμφαση στην αντιρατσιστική και αντιξενοφοβική διδασκαλία, ώστε να καταστούν ικανές/οί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των πολυπολιτισμικών τάξεων και μάλιστα των τάξεων υποδοχής και στις ανάγκες των παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά, θρησκευτικά κ.λπ. περιβάλλοντα.
 • Η γνώση των διαφορετικών μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Η δυνατότητα επιτυχούς χειρισμού ευαίσθητων ζητημάτων, ειδικότερα εκείνων που συνδέονται με συγκρούσεις παραδόσεων, αλλά και τα φύλα.
 • Η ουσιαστική συμβολή τους στη σύνδεση και επικοινωνία Σχολικής Μονάδας και μεταναστευτικών/προσφυγικών οικογενειών

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφούμενες  θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις έννοιες και τις σημασίες της πολυπολιτισμικότητας, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του νέου σχολείου, που προσεγγίζει τον πολιτισμό «σαν σπίτι που μας χωράει όλες και όλους και όχι σαν φυλακή»
 • Να αναγνωρίζουν και να αντιμάχονται τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που συνδέονται με τον ρατσισμό, τον σεξισμό, την ξενοφοβία, καθώς και τους μηχανισμούς παραγωγής/αναπαραγωγής τους στο σχολικό περιβάλλον.
 • Να προτάσσουν την αποδοχή της ετερότητας και την υπέρβαση του εθνοκεντρισμού ως δεσπόζουσες αξίες του σύγχρονου σχολείου και σε αυτή τη βάση να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τις διδακτικές τους παρεμβάσεις, καθώς και τις λοιπές τους δραστηριότητες.
 • Να αξιοποιήσουν τις ποικίλες γνώσεις που αποκόμισαν από την παρακολούθηση του προγράμματος για τη επιτυχή διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης και της τάξης υποδοχής την αντιμετώπιση ευαίσθητων ζητημάτων και την επίλυση τυχόν συγκρούσεων στο πλαίσιό τους.
 • Να συμβάλλουν στην αποτελεσματική σύνδεση του σχολείου με τη μεταναστευτική/προσφυγική οικογένεια
 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Μαρία Γκασούκα
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο:22410 99146
Email: mgasouka@rhodes.aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-13:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

 • Οι Διδακτικές Ενότητες προσφέρονται και μεμονωμένα!
 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% για εγγραφές έως 17/11
 • Ειδική έκπτωση για ομαδικές εγγραφές φορέων
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Έννοια, περιεχόμενο και μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας/διαφορετικότητας στο ελληνικό σχολείο [12 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην ενότητα αυτή διασαφηνίζονται οι βασικοί θεωρητικοί όροι της διαπολιτισμικότητας, της πολυπολιτισμικότητας, της διαφορετικότητας και της αποδοχής. Επισημαίνεται ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι πραγματικότητα, η διαπολιτισμικότητα ζητούμενο, που προϋποθέτει διαδικασίες κοινωνικής μάθησης, οι οποίες αφορούν συνολικά την κοινωνία. Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι όροι «διαφορετικότητα», ( diversity), που παραπέμπει στην ποικιλία, στη διαφορά, στην ετερογένεια και στην εθνοτική, γλωσσική, γνωστική, κοινωνική, πολιτισμική ετερότητα και «αποδοχή», που αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη πολιτισμικού διαλόγου που οδηγεί σε πολιτισμικές ανταλλαγές και πολιτισμικό εμπλουτισμό. Τέλος παρουσιάζονται μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας/διαφορετικότητας, που έχουν εφαρμοστεί στην εκπαίδευση. Αυτά είναι της αφομοίωσης, της ενσωμάτωσης, το πολυπολιτισμικό, το αντιρατσιστικό και το διαπολιτισμικό μοντέλο. Γίνεται αναφορά στην υιοθέτηση στην κοινωνία, στα κυριότερα χαρακτηριστικά τους και στις διαφορές μεταξύ τους.

  Συνεδρίες
  Διαπολιτισμικότητα/ πολυπολιτισμικότητα/διαφορετικότητα/αποδοχή: Για τί ακριβώς μιλάμε;
  Μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας/διαφορετικότητας στην εκπαίδευση: αφομοίωση, ενσωμάτωση ,πολυπολιτισμικό, αντιρατσιστικό, διαπολιτισμικό μοντέλο
 2. 2. Δημογραφική πραγματικότητα, Πληθυσμιακές μεταβολές και η Εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστριών/ών [12 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές ομάδες μετακινούμενων ατόμων (πρόσφυγες, μετανάστες/στριες). Προσεγγίζεται η έκταση του φαινομένου της μετανάστευσης και προσφυγιάς στη σύγχρονη εποχή στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς. Αποδεικνύεται γιατί η ΕΕ αντιμετωίζει τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση και οι υποχρεώσεις της ελληνικής Πολιτείας. Δίνεται έμφαση στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανήλικων αγοριών και κοριτσιών προσφύγων και τα εμπόδια, που υπάρχουν για την εγγραφή τους στις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Μετανάστες/στριες, γυναίκες και άνδρες πρόσφυγες διεθνώς, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα
  Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και οι υποχρεώσεις της ελληνικής Πολιτείας
 3. 3. Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εκπαιδευτικές Πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας [24 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην ενότητα αυτή γίνεται η προσέγγιση των διαπολιτισμκών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώνεται ότι από το 2004 όλα τα ευρωπαϊκά κράτη υιοθέτησαν τη διαπολιτισμική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση της ετερότητας στα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Έλαβαν μέτρα που είναι διαφορετικά μεταξύ τους, γιατί στόχος τους ήταν να προσαρμοστούν στην ιδιαιτερότητα του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας και σχετίζεται με το δικαίωμα της εκπαίδευσης των παιδιών των μετακινούμενων ομάδων, αλλά και το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση της λειτουργίας των τάξεων υποδοχής και των δομών υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ).

  Συνεδρίες
  Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ευρώπη
  Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Το νομοθετικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
  Το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο ένταξης των κοριτσιών και αγοριών προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 4. 4. Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας [24 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στη συγκεκριμένη ενότητα αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ύπαρξης κουλτούρας ετερότητας και αποδοχής στην πολυπολιτισμική σχολική μονάδα. Προβάλλονται τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών . Υποστηρίζεται ότι η άγνοια ή η μη επαρκής γνώση της γλώσσας αποτελεί αιτία για διατύπωση υποτιμητικών και προσβλητικών απόψεων και απόδοσης του στίγματος του απίδευτου και του λιγότερο ικανού στα γράμματα . Γίνεται αναφορά στις βασικές διαστάσεις της διαχείρισης της γλωσσικής ετερότητας στις Σχολικές μονάδες, αφού η διδασκαλία της νεοελληνικής είναι δύσκολη και οι απαιτήσεις είναι πολλές και ποικίλες. Παρουσιάζονται τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων διαχείρισης της γλωσσικής ετερότητας.

  Συνεδρίες
  Διοίκηση Σχολικής Μονάδας και πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  Ο ρόλος της κουλτούρας της ετερότητας και της αποδοχής στην αποτελεσματικότητα της πολυπολιτισμικής Σχολικής Μονάδας
  Η/ο «άλλη/ος» μαθήτρια/ής: τα χαρακτηριστικά της/του, οι ανάγκες της/του, τα πολιτισμικά και επικοινωνιακά εμπόδια στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον
  Το ζήτημα της διαχείρισης της γλωσσικής ετερότητας στις Σχολικές Μονάδες
 5. 5. Για ένα Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα Σπουδών [42 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Ι. Για ένα Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα Σπουδών • Αναγκαιότητα και οφέλη13 • Βασικές Αρχές και Αξίες 14 • Η σημασία νέων σχολικών εγχειριδίων, που: -θα είναι απαλλαγμένα από προκαταλήψεις, στερεότυπα, ξενοφοβία, κ.λπ. -Θα αναδεικνύουν, εκτός των διαφορών, και τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες πολιτισμικές ομάδες και στους λαούς 15 • Μελέτες Περίπτωσης και Καλές Πρακτικές εθνικές και διεθνείς. 16 ΙΙ. Η αξιοποίηση μαθημάτων, όπως η ιστορία,γλώσσα, θρησκευτικά ως εργαλεία διαπολιτισμικής αγωγής • Μέσα διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης17 • Προτάσεις ανάπτυξης διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων στη Σχολική Μονάδα18 • Νέου Τύπου Διδακτικές Παρεμβάσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις19 Στη συγκεκριμένη ενότητα αποδεικνύεται ότι οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν αποτελούν ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι κυριότερες αρχές διαπολιτισμικού Α.Π. σχετίζονται με την αποδοχή όλων των κουλτούρων και οι υποκουλτούρων και της νέας πολιτισμικής πραγματικότητας και της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των όλων των μαθητών/τριών . Γίνεται αναφορά και στη σημασία του κρυφού αναλυτικού προγράμματος. Επιπρόσθετα αναδεικνύεται η σημασία των σχολικών εγχειριδίων, που χρειάζεται να είναι απαλλαγμένα από προκαταλήψεις, στερεότυπα, ξενοφοβία, κ.λπ., αλλά και να επισημαίνουν εκτός από τις διαφορές, και τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες πολιτισμικές ομάδες και στους λαούς . Η συγκεκριμένη ενότητα προσεγγίζει τις καταλληλότερες μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (κυρίως ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές, όπως τα παιχνίδια ρόλων, γνωριμίας, επικοινωνίας, εμπιστοσύνης). Θα παρουσιαστούν νέου Τύπου Διδακτικές Παρεμβάσεις στο γνωστικό πεδίο της ιστορίας, της γλώσσας, των θρησκευτικών σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Στα μαθήματα αυτά κυρίως τίθενται οι στόχοι σχετικοί με την κατανόηση του πολιτισμού του «άλλου», τη γνώση των στοιχείων εκείνων που, αλλά και που ενώνουν πολιτισμικά ένα έθνος με τα υπόλοιπα έθνη, καθώς όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν τη συμμετοχή τους στην οικοδόμηση του παγκόσμιου πολιτισμού.

  Συνεδρίες
  Αναγκαιότητα και οφέλη
  Βασικές Αρχές και Αξίες
  Η σημασία νέων σχολικών εγχειριδίων
  Μελέτες Περίπτωσης και Καλές Πρακτικές εθνικές και διεθνείς.
  Μέσα διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  Προτάσεις ανάπτυξης διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων στη Σχολική Μονάδα
  Νέου Τύπου Διδακτικές Παρεμβάσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις
 6. 6. Εκπαιδευτική πολιτική για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Διαπιστώσεις και Αναγκαιότητες [36 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην ενότητα θα παρουσιαστούν οι κυριότερες αποφάσεις για την Εκπαιδευτική πολιτική για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση (1980-2015) (ΊδρυσηΤ.Υ. – Φ.Τ. / Ν. 2413/96, ΦΕΚ 124 τ. Α/17.6.1996) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»/ Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ- Β΄ ΚΠΣ/ ΙΠΟΔΕ…, (Ν. 4415 (ΦΕΚ 159 Α΄/6-9-2016): «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», Άρθρα 20-25 (στόχοι, διαπολιτισμικά σχολεία, εκπ/κό προσωπικό, μέτρα στήριξης της Δ.Ε., διοίκηση). Στη συνέχεια περιγράφονται το πλαίσιο και οι στόχοι των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) . Θα προσεγγιστούν κριτικά η έκθεση Αποτίμησης του Έργου για την Ένταξη των Παιδιών των Προσφύγων στην Εκπαίδευση (Μάρτιος 2016-Απρίλιος 2017) και οι Προτάσεις για την Εκπαίδευση των Παιδιών των Προσφύγων κατά το σχολικό έτος 2017-2018. ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2017. Τέλος θα γίνει συνοπτική παρουσίαση προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, που είναι «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»- ΔΙΑΠΟΛΙΣ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης», του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα διατυπωθούν προτάσεις συντονισμού των δράσεων για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και την εκπ/σης των προσφύγων/μεταναστών μαθητών.

  Συνεδρίες
  Η Εκπαιδευτική πολιτική (1980-2015)
  Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) (πλαίσιο & στόχοι)
  Το Έργο της Εκπαίδευσης των προσφύγων: Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής.
  Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) – Κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης
  Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
  Κριτική Προσέγγιση & Αποτίμηση – Προτάσεις Συντονισμού των δράσεων για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και την εκπ/σης των προσφύγων/μεταναστών μαθητών
 7. 7. Διαπολιτισμικές δεξιότητες της/του εκπαιδευτικού – ο ρόλος των στελεχών της Εκπαίδευσης [30 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στη συγκεκριμένη ενότητα αποδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην ένταξη των μαθητριών/των, στην αντιμετώπιση του ρατσισμού, του σεξισμού και της ξενοφοβίας στο σχολείο. Γι΄αυτό το λόγο προκύπτει η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Διαπολιτισμικά έτοιμος/η θεωρείται ένας/μια εκπαιδευτικός, ο/η οποίος/α μπορεί να χειρίζεται με άνεση και ευχέρεια θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα, όπως επίσης και τα όποια προβλήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνοπολιτισμικών ομάδων που ζουν σε μία χώρα, σε μία κοινωνία. Διαπολιτισμική ετοιμότητα ορίζουμε την επάρκεια σε θεωρητικό επίπεδο, τις γνώσεις και την επιστημονική κατάρτιση που ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει όσον αφορά τα θέματα της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, αλλά και την ικανότητα να κάνει πράξη τις βασικές αρχές, τα “αξιώματα” και τα παραδείγματα της διαπολιτισμικής αγωγής. Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής ικανότητας ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη: (α) διαπολιτισμοποίηση των περιεχομένων της διδασκαλίας και στη συσχέτιση με τους διαφορετικούς πολιτισμούς στην τάξη και (β) στη μείωση των προκαταλήψεων, με τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μοντέλων διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, που επιτρέπουν τη συνεργασία, την αυτοέκφραση και την ενεργοποίηση των μαθητών/ τριών. Γίνονται προτάσεις για την επίτευξη της αποτελεσματικής Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στο σχολείο.

  Συνεδρίες
  Ο ρόλος της/του εκπαιδευτικού στην ένταξη των μαθητών και των μαθητριών
  Διαπολιτισμική Ετοιμότητα, επάρκεια και ικανότητα των εκπαιδευτικών
  Η ιδεολογία της Ετερότητας και η Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση28
  Η αντιμετώπιση του ρατσισμού, του σεξισμού και της ξενοφοβίας29
  Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 8. 8. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Φύλο [18 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Η διαπολιτισμικότητα, ως κίνημα μεταρρύθμισης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις διεκδικήσεις των γυναικών για την ισότητα και την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τους τομείς της δημόσιας ζωής, σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στα κρίσιμα προβλήματα των γυναικών και των μαθητριών των εθνοπολιτισμικών ομάδων εστιάζει το ενδιαφέρον της η διαπολιτισμική εκπαίδευση, αφού αυτές οι κοινωνικές ομάδες υφίστανται “ρευστοποίηση” των δικαιωμάτων τους, πολλαπλές μορφές βίας και στερήσεων. Η έμφυλη διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού και αυτή του “αποκλεισμού στο εσωτερικό του αποκλεισμού” περνάει σχεδόν απαρατήρητη. Ο στόχος της παροχής των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών στα νέα κορίτσια των γλωσσικών μειονοτήτων υστερεί και συχνά τίθεται σε δεύτερη μοίρα, καθώς δίνεται προτεραιότητα συνήθως σε άλλα ζητήματα (εθνική καταγωγή, γλώσσα κ.ά.). Αυτό οφείλεται σε μια ευρύτερα χρησιμοποιημένη κοινή παραδοχή, η οποία προβάλλεται και ως δικαιολογία, που υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα αυτών των κοριτσιών προστατεύονται και οι ανάγκες τους εξυπηρετούνται λόγω του ότι αποτελούν μέλη μιας άλλης προστατευόμενης ομάδας. Οι εκπαιδευτικοί, γυναίκες και άνδρες, θα ευαισθητοποιηθούν για την αναγκαιότητα οικοδόμησης ενός διαπολιτισμικού ενιαίου ολοήμερου σχολείου, που θα προωθεί την ισότητα των φύλων, τη βελτίωση της θέσης των γυναικών και των μαθητριών των γλωσσικών μειονοτήτων, την άρση των στερεοτύπων/προκαταλήψεων και διακρίσεων, που αφορούν το φύλο.

  Συνεδρίες
  Οι μετανάστριες/πρόσφυγες γυναίκες και κορίτσια ως «αποκλεισμός στο εσωτερικό του αποκλεισμού»31
  Που τελειώνει η παράδοση της «άλλης» κουλτούρας και που αρχίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των κοριτσιών της, ειδικότερα στο σχολείο;32
  Το ευαίσθητο ζήτημα της διαχείρισης της έμφυλης σχέσης ευρωπαϊκής/ελληνικής παράδοσης και παράδοσης της «άλλης» κουλτούρας στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας33
 9. 9. Οικογενειακό περιβάλλον και σχολικές επιδόσεις σε πολυπολιτισμικές Σχολικές Μονάδες [18 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Η συγκεκριμένη ενότητα υποστηρίζεται ότι στα σχολεία, που επιτυγχάνεται η γονεϊκή εμπλοκή, παρατηρείται η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών/τριών μεταναστευτικής προέλευσης. Καταγράφονται στρατηγικές σύνδεσης και συνεργασίας της Σχολικής Μονάδας με τη μεταναστευτική/προσφυγική οικογένεια. Ενδεικτικά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρέμβασης προβλέπει (Epstein, 1992) την ενδυνάμωση του ρόλου των γονέων (οικοδόμηση θετικού οικογενειακού περιβάλλοντος, κατάρτιση γονέων), την ενδυνάμωση των βασικών υποχρεώσεων του σχολείου (καλή και εμπεδωμένη επικοινωνία με γονείς (επίσημη και άτυπη), επισκέψεις παιδαγωγών στο σπίτι, αξιολόγηση αναγκών των γονέων, δημοσιοποίηση των δράσεων και καινοτόμων πρακτικών στη σχολική κοινότητα), τη συμμετοχή/εμπλοκή της οικογένειας στο σχολείο (εθελοντική προσφορά στις τάξεις – πρόγραμμα ανάγνωσης-αφήγησης, πολιτισμικά δρώμενα, πολιτισμικές ανταλλαγές, συμμετοχή των γονέων στις συναντήσεις και στις δραστηριότητες κτλ). Επιπρόσθετα επισημαίνεται η σημασία παροχής Συμβουλευτικής σε μετανάστριες/ες και πρόσφυγες γονείς στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας. Τέλος προτείνεται η αξιοποίηση του/της Θετού/ης Γονέα, δηλαδή, η αξιοποίηση Ελλήνων/ίδων γονέων, πρόθυμων να «υιοθετήσουν» ένα/μία μετανάστη/ρια γονέα και να του/της προσφέρουν ατομική βοήθεια και ενθάρρυνση στις προσπάθειές του/της να ενταχθεί στη σχολική κοινότητα.

  Συνεδρίες
  Η σημασία της εμπλοκής στις σχολικές δραστηριότητες των μεταναστριών/ών και προσφύγων γονέων
  Στρατηγικές σύνδεσης και συνεργασίας Σχολικής Μονάδας και μεταναστευτικής/προσφυγικής οικογένειας
  • Η σημασία παροχής Συμβουλευτικής σε μετανάστριες/ες και πρόσφυγες γονείς στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας
 10. 10. Δραστηριότητες Διαλόγου και Μελέτες Περίπτωσης για τη διαπολιτισμική Εκπαίδευση και την εκπαίδευση των προσφύγων/μεταναστών μαθητών [24 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν δραστηριότητες διαλόγου, με στόχο την ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών, την καταγραφή των αναγκών τους, το ρόλο του σχολείου στον αποκλεισμό αλλόγλωσσων μαθητριών/ών. Στη συνέχεια θα προταθούν δραστηριότητες διαλόγου με στόχο την προώθηση δημοκρατικών αρχών και αποδοχής του «άλλου/ης», την κινητοποίηση του μαθητικού ενδιαφέροντος, τη βελτίωση των σχέσεων μαθητών/τριών με τους/τις εκπαιδευτικούς. Θα αντιπροταθούν εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, που είναι εξατομικευμένες, αντιπροσωπευτικές της επίδοσης της/του καθεμίας / καθενός μαθήτριας/τή, του διασφαλίζουν τη δυνατότητα να αναπτύξει τον προσωπικό του τρόπο και ρυθμό μάθησης και, τέλος, δίνουν έμφαση στην αυτο-αξιολόγηση τους αποφεύγοντας τις δια-μαθητικές συγκρίσεις. Οι εκπαιδευτικοί, γυναίκες και άνδρες θα ευαισθητοποιηθούν με την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων διαλόγου στη χρήση της μητρικής τους γλώσσας κατά τη μεταξύ τους συνεργασία σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες συλλογής υλικού. Όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες διαλόγου μπορούν να εφαρμοστούν στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Διαπολιτισμική Εκπ/ση – Ένταξη Προσφύγων/μεταναστών μαθητών – διακρίσεις & αποκλεισμός
  Προώθηση δημοκρατικών αρχών και αποδοχής του «άλλου»
  Αξιολόγηση μαθητών – εναλλακτικές μορφές
  Ακαδημαϊκή και επικοινωνιακή διάσταση και ικανότητα – οι ανάγκες το δίγλωσσου μαθητή/τριας – η αλληλεξάρτηση των γλωσσών – τύποι δίγλωσσων προγραμμάτων