Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση (14/12/20)

Έναρξη: 14/12/2020 – Λήξη: 18/07/2021

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η σχέση μεταξύ των οργανισμών του δημοσίου τομέα και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πιο αναλυτικά μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτύσσεται και εξετάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανισμών του ΔΤ και η εγκαθίδρυση των δομών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται :

 • σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης
 • σε φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις νέες τάσεις στην οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίσουν τη σημασία των ΤΠΕ για τους σύγχρονους δημόσιους οργανισμούς
 2. Εξοικειωθούν με την έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού
 3. Εφαρμόζουν τις αρχές και μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 4. Κατανοήσουν την έννοια της διαλειτουργικότητας
 5. Αναπτύσσουν και λειτουργούν συστήματα διαχείρισης διεργασιών με χρήση ΤΠΕ
 • Θέματα Σπουδών και λοιπά Επιμορφωτικά Θέματα

Δρ. Βουλτσίδης Παντελής
Σύμβουλος Επιστημονικού Έργου ΕΚΔΔΑ – Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ.
Email: voultsidis@rhodes.aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες :

 • Δείτε εδώ τον Οδηγό Σπουδών
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός

  Στην ενότητα αυτή γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού και στην επίδραση του στη στρατηγική των δημοσίων οργανισμών.

  Συνεδρίες
  Η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού
  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως στρατηγική για τους δημόσιους οργανισμούς
  Εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού
  Ψηφιακός μετασχηματισμός και Ανθρώπινο Δυναμικό
  Μελέτες περίπτωσης «Ψηφιακού Μετασχηματισμού»
 2. 2. Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση των Δημοσίων Οργανισμών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μια εισαγωγή στην έννοια και τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  Συνεδρίες
  Εθνικές και Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Πολιτικές
  Βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Αξιολόγηση δράσεων
  Ψηφιακή Διακυβέρνηση και καινοτομία
 3. 3. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

  Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει τις βασικές αρχές της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παρουσιάζει επίσης το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφιακή διακυβέρνηση καθώς και το πεδίο εφαρμογών της.

  Συνεδρίες
  Σκοπός & Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης – βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ψηφιακή Διαφάνεια
  Πεδίο εφαρμογής διατάξεων Ηλεκτρονικών Εγγράφων
  Ισχύς Ψηφιακών Υπογραφών & Σφραγίδων
 4. 4. Το μέλλον της Ψηφιακής Διακυβέρνησης

  Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει μια ανάλυση του σχεδιασμού και της εφαρμογής συστημάτων και μελλοντικών στρατηγικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

  Συνεδρίες
  Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027
  Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος
  Οριζόντιες και Κάθετες Πρωτοβουλίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διάστημα
  Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ευρυζωνικότητα
 5. 5. Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση σε διάφορους τομείς πολιτικής 1

  Η ενότητα αυτή πραγματεύεται την ΗΔ ως δημόσια πολιτική και πιο συγκεκριμένα τις στρατηγικές και μεθόδους εφαρμογής αυτής

  Συνεδρίες
  Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση ως δημόσια πολιτική
  Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην οριζόντια διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών
  Σχέδια και μεθοδολογίες εφαρμογής της Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Διαφάνεια
  Μελέτες Περίπτωσης
 6. 6. Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση σε διάφορους τομείς πολιτικής 2

  Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας αφορά την επίδραση της ΗΔ σε διάφορους τομείς δημόσιας πολιτικής και κυβερνητικής δράσης

  Συνεδρίες
  Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση στον τομέα της υγείας
  Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης
  Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και προμηθειών
  Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων
  Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση και εξυπηρέτηση του πολίτη
 7. 7. Διαλειτουργικότητα Συστημάτων και Υπηρεσιών

  Η εν λόγω ενότητα είναι αφιερωμένη στην έννοια της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΔΤ.

  Συνεδρίες
  Διαλειτουργικότητα. Αρχές και Κανόνες
  Εθνικά και διεθνή πλαίσια διαλειτουργικότητας
  Επίπεδα διαλειτουργικότητας
  Μοντέλα διαλειτουργικότητας
  Προσεγγίσεις ανάπτυξης διαλειτουργικότητας
 8. 8. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Οργανωσιακές – Διοικητικές Διαδικασίες

  Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας είναι η σχέση των Ψηφιακού Μετασχηματισμού και των διεργασιών – διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών

  Συνεδρίες
  Η έννοια της διεργασίας και της διαδικασίας
  Συστήματα μοντελοποίησης διαδικασιών
  Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διεργασιών
  Διαχείριση διοικητικών διεργασιών
  Ψηφιακός Μετασχηματισμός και διεργασίες
 9. 9. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιας Διοίκησης

  Αντικείμενο της ενότητας αυτής αποτελεί η σχέση των ΤΠΕ με το ΑΔ των δημοσίων οργανισμών.

  Συνεδρίες
  Ο παράγοντας του ανθρώπινου δυναμικού στην εισαγωγή και χρήση των εργαλείων και τεχνικών του ψηφιακού μετασχηματισμού
  Μοντέλα ικανοτήτων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  Διεθνείς και εθνικές προσεγγίσεις στη βελτίωση και ανάπτυξη του προσωπικού για την ορθή χρήση των ΤΠΕ
  Προβλήματα και δυσχέρειες
  Πρακτική εφαρμογή
 10. 10. Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Διοίκηση : Ειδικά θέματα

  Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται ειδικά θέματα που αφορούν τη χρήση των ΤΠΕ, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ηθική χρήση κα.

  Συνεδρίες
  Ψηφιακός Μετασχηματισμός και οργανωσιακά δεδομένα
  Η τεχνητή νοημοσύνη στη Δημόσια Διοίκηση
  Ηθική και ΤΠΕ
  Ψηφιακός Μετασχηματισμός και λήψη αποφάσεων
  Ψηφιακός Μετασχηματισμός και συστήματα διοίκησης οργανισμών
690,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Βουλτσίδης Παντελής
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγράμματος