Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση (σε συνεργασία με την IDEC A.E)

Έναρξη: 26/10/2020 – Λήξη: 26/05/2021

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή και κατάρτιση των επιμορφούμενων στην έννοια των επιχειρηματικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και πώς μπορούν να εντάξουν την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων στο πρόγραμμα των μαθημάτων τους.

Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρηματικές δεξιότητες είναι απαραίτητες εγκάρσιες δεξιότητες που πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να κατέχουν, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις  μελλοντικές προκλήσεις και θεωρούνται ως βασικές για όλους τους πολίτες της κοινωνίας της γνώσης.

Οι επιχειρηματικές δεξιότητες και το πνεύμα πρωτοβουλίας δεν συνδέονται με το άνοιγμα μιας επιχείρησης αλλά κυρίως με το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που μας βοηθούν να μετατρέπουμε τις ιδέες μας σε πράξη παράγοντας αξία στην ευρύτερη κοινωνική σφαίρα. Οι επιχειρηματικές δεξιότητες δηλαδή, προωθούν της προσωπική ολοκλήρωση, την ανάπτυξη και την ευημερία.

Προκειμένου όμως οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να προσαρμόσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας τους και να εστιάσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων τους, θα πρέπει και οι ίδιοι να κατανοήσουν την σημασία και την δυναμική τους και να έρθουν σε επαφή με μεθόδους και τρόπους επιτυχούς ενσωμάτωσης τους στο πρόγραμμα μαθημάτων τους.

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα θέλει να καλύψει την παραπάνω ανάγκη και να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες γνώσεις, προκειμένου να μπορούν να σχεδιάζουν κατάλληλες δράσεις που να προωθούν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων του αιώνα στους εκπαιδευόμενους τους.

Ομάδα στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, επαγγελματική εκπαίδευση) αλλά και εκπαιδευτές ενηλίκων.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τις επιχειρηματικές δεξιότητες
 • Γνωρίζει βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης
 • Σχεδιάζει δράσεις με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων
 • Θέτει στόχους μάθησης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων
 • Εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων
 • Αξιολογεί το επίπεδο επιχειρηματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων και τον αντίκτυπο των δράσεων ανάπτυξης τους
 • Γνωρίζει τις Ευρωπαϊκές πρακτικές και δράσεις στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning).

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 8 ενότητες, που η κάθε μία αποτελείται από 5 συνεδρίες διάρκειας 10 ωρών η κάθε μία. Συνολικά η διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες και αποδίδει 20 μονάδες ECVET.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα υπάρχει στην πλατφόρμα ασύγχρονης διδασκαλίας και οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό στην αρχή κάθε ενότητας. Συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και τηλεδιασκέψεις σύγχρονης μάθησης μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας (e-mail, forum) με τους διδάσκοντες.

Κάθε Διδακτική Ενότητα περιλαμβάνει:

 • τα Βασικά κείμενα μελέτης, που είναι υποχρεωτικά προς μελέτη.
 • τα επιπρόσθετα κείμενα μελέτης και χρήσιμες πηγές, τα οποία επεκτείνουν το Βασικό Κείμενο Μελέτης. Η μελέτη τους είναι προαιρετική και αποσκοπούν στην επιπλέον μελέτη και ενημέρωση
 • Χώρο για την διεξαγωγή Δημόσιου Δικτυακού Διαλόγου («Forum»).
 • Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Υλικό (εφόσον προβλέπεται)
 • Σε επίπεδο ενότητας θα υπάρχουν αυτοματοποιημένα διαγωνίσματα  τύπου «σωστό/λάθος» ή «πολλαπλής επιλογής», που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις από όλες τις συνεδρίες της ενότητας και θα έχουν τον ρόλο της επανάλληψης. Η συμπλήρωση των διαγωνισμάτων αυτών δεν θα απαιτείται για την λήψη του πιστοποιητικού επιμόρφωσης.

Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω ασύγχρονων ηλεκτρονικών μαθημάτων. Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει:

 • Βασικά κείμενα μελέτης σε μορφή pdf
 • Συνοπτικές Παρουσιάσεις ppt
 • Επιπρόσθετο υλικό για μελέτη
 • Τεστ αξιολόγησης

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Για κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο του αναρτημένου υλικού και να επιλύσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κύκλου σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης  Επιμόρφωσης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να λάβει σε όλα τα κουίζ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

Προκειμένου οι επιμορφούμενοι να λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης θα πρέπει να:

– Ολοκληρώσουν επιτυχώς αυτοματοποιημένα διαγωνίσματα αξιολόγησης που θα υπάρχουν στο τέλος κάθε συνεδρίας. Τα διαγωνίσματα αυτά θα είναι τύπου «σωστό/λάθος» ή «πολλαπλής επιλογής». Η αξιολόγηση κρίνεται ως επιτυχής εάν ο/η επιμορφούμενος/η απαντήσει επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο εκπαιδευόμενος θα έχει την δυνατότητα να επαναλάβει το διαγώνισμα δεύτερη φορά. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας, δεν θα απονέμονται στο τελικό πιστοποιητικό οι ώρες της συγκεκριμένης συνεδρίας.

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Καζαντζίδου Αναστασία
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Τηλέφωνο: 210 42 86 227
Email: natassa@idec.gr

 • Θέματα Εγγραφών

IDEC Α.Ε
Τηλέφωνο: 210 428 6227
Email:  idec@trainingcentre.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Συνοπτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
 • Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Επιχειρηματικές δεξιότητες του 21ου αιώνα. Θεωρία και πράξη.

  Η ενότητα αυτή εισαγάγει τους επιμορφούμενους στην έννοια της επιχειρηματικότητας ως δεξιότητα. Επιπλέον, επικεντρώνεται στους στόχους, τα οφέλη και τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Τέλος, παρουσιάζεται το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την ικανότητα του Επιχειρείν

  Συνεδρίες
  Η επιχειρηματικότητα ως δεξιότητα
  Στόχος και μορφές εκπαίδευσης επιχειρηματικών δεξιοτήτων
  Αντίκτυπος από την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, στον επιμορφούμενο, στον εκπαιδευτικό / εκπαιδευτή και στη κοινωνία
  Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην Ελλάδα
  Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ικανότητα του Επιχειρείν
 2. Οργάνωση και Λειτουργεία επιχείρησης

  Η ενότητα αυτή εισάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας, προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν κατάλληλα προγραμμάτα ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων τους.

  Συνεδρίες
  Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας και οργάνωση σύγχρονης επιχείρησης
  Βασικές αρχές management
  Αρχές marketing
  Παραδείγματα ψηφιακών επιχειρήσεων
  Κοινωνική επιχειρηματικότητα
 3. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ικανότητα του Επιχειρείν 1η περιοχή ικανοτήτων: Ιδέες και Ευκαιρίες

  Η ενότητα αυτή παρουσιάζει ενδελεχώς τις δεξιότητες που περιλαμβάνονται στην 1η περιοχή δεξιοτήτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ικανότητα του Επιχειρείν.

  Συνεδρίες
  Εντοπισμός ευκαιριών
  Δημιουργικότητα
  Όραμα
  Αξιολόγηση ιδεών
  Βιώσιμη και ηθική συλλογιστική
 4. 2η περιοχή ικανοτήτων: Πόροι

  Η ενότητα αυτή παρουσιάζει ενδελεχώς τις δεξιότητες που περιλαμβάνονται στην 2η περιοχή δεξιοτήτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ικανότητα του Επιχειρείν

  Συνεδρίες
  Αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση
  Κίνητρα και επιμονή
  Κινητοποίηση πόρων
  Χρηματοπιστωτικός και οικονομικός γραμματισμός
  Κινητοποίηση άλλων
 5. 3η περιοχή ικανοτήτων: Υλοποίηση

  Η ενότητα αυτή παρουσιάζει ενδελεχώς τις δεξιότητες που περιλαμβάνονται στην 3η περιοχή δεξιοτήτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ικανότητα του Επιχειρείν

  Συνεδρίες
  Ανάληψη πρωτοβουλιών
  Διαχείριση αβεβαιότητας, ασάφειας και κινδύνου
  Συνεργασία
  Μάθηση μέσω εμπειρίας
 6. Μεθοδολογία Διδακτικής της επιχειρηματικότητας ως δεξιότητα στην εκπαίδευση

  Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μέθοδοι και τεχνικές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν για τις δεξιότητες που πρέπει οι ίδιοι να κατέχουν, προκειμένου να προωθήσουν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων τους. Επίσης, δίδονται πρακτικά βήματα για την σχεδίαση δράσεων και υλικού που μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, παρουσιάζονται διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

  Συνεδρίες
  Μελέτες περίπτωσης
  Προσομοίωση επιχείρησης (mini companies)
  Δραστηριότητες βασισμένες σε προβλήματα
  Πρακτικά βήματα για την σχεδίαση δράσεων ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων
  Χρήση ΤΠΕ για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων
 7. Αξιολόγηση

  Η ενότητα αυτή παρουσιάσει τεχνικές και δίδει παραδείγματα για την αξιολόγηση της προόδου της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Παρουσιάζονται επίσης και εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, για την αξιολόγηση των δικών τους δράσεων

  Συνεδρίες
  Αξιολόγηση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο-τεχνικές αξιολόγησης δεξιοτήτων
  Εργαλεία αξιολόγησης
  Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού για συνεχή διαδικασία προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης
  Σχεδιασμός διαδικασίας αξιολόγησης σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  Το Ευρωπαϊκό εργαλείο αξιολόγησης προγραμμάτων μαθημάτων EPIC (Entrepreneurial Potential and Innovation Competences)
 8. Ευρωπαϊκή διάσταση

  Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή διάσταση και το μέλλον της ανάπτυξης των δεξιοτήτων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Γίνεται επίσης αναφορά στα εργαστήρια δεξιοτήτων που σχεδιάζεται να λειτουργήσουν στην εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 καθώς και σε Ευρωπαϊκές δράσεις και πλαίσια ικανοτήτων

  Συνεδρίες
  Εργαστήρια δεξιοτήτων στην Ελλάδα
  Σύσταση Ευρωπαϊκού συμβουλίου για τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης
  Ευρωπαϊκές δράσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων
  Ευρωπαϊκά πλαίσια ικανοτήτων
  Σύνδεση επιχειρηματικών δεξιοτήτων με ήπιες δεξιότητες
520,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Καζαντζίδου Αναστασία
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη-Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων