Εργαλεία LEGO στην Εκπαίδευση (18/01/2020)

Έναρξη: 18/01/2020 – Λήξη: 05/09/2021

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Τα εργαλεία LEGO® για την εκπαίδευση, παρέχουν πρακτικές εμπειρίες προγραμματισμού και κατασκευών που χρειάζονται οι μαθητές για να εξερευνήσουν και να εμβαθύνουν σε έννοιες, τεχνολογίες που συνδέονται με την επιστημολογία  STEM και εκπαιδευτικής ρομποτικής, όταν οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται σε επίλυση πραγματικών προβλημάτων . Η χρήση των «έξυπνων» LEGO® κομματιών (smart bricks) και των εργαλείων προγραμματισμού που παρέχει, προκαλούν την  φυσική περιέργεια των μαθητών για διερευνητική/ανακαλυπτική μάθηση, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ουσιαστική επικοινωνία, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, να είναι συνεργατικοί και να εμπλακούν στις πρακτικές των επιστημόνων και των μηχανικών. Επιπροσθέτως τους βοηθούν να αναπτύξουν κρίσιμες δεξιότητες σκέψης με έναν διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο, δεξιότητες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα, όπως εγκάρσιες και ήπιες δεξιότητες . Τα εργαλεία LEGO® φέρνουν το δημιουργικό πνεύμα και την κριτική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων, παράλληλα με τη σχεδίαση μηχανικών και ρομποτικών μερών. Με τα εργαλεία αυτά, οι μαθητές διερευνούν προβλήματα, που συνδέονται με  τον πραγματικό κόσμο, και σχεδιάζουν λύσεις, τις οποίες επικοινωνούν και μοιράζονται με τους συμμαθητές τους. Ο μαθητής τοποθετείται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και γίνεται ερευνητής.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές τους, με τη χρήση υποστηρικτικών λογισμικών συστημάτων είτε unplugged(χωρίς αξιοποίηση ΗΥ) με την μορφή τεχνουργημάτων. Το πρόγραμμα στοχεύει  να εφοδιάσει τόσο με θεωρητικές γνώσεις περί παιδαγωγικής προσέγγισης και διδασκαλίας, όσο και με πρακτικές κατάλληλες γνώσεις λογισμικών και υλικών LEGO®, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν εξ ολοκλήρου μαθησιακές δραστηριότητες και σενάρια βασισμένα στην STEAM(STEM+Art) προσέγγιση, δηλαδή βασισμένα σε πραγματικά προβλήματα, ανάλογα με την ειδικότητά τους και το ηλικιακό κοινό τους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο και τις παιδαγωγικές αλλά ψηφιακές δραστηριότητες στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφωμένος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Να κατανοεί πως η εκπαιδευτική ρομποτική εισάγεται στο διδακτικό πλαίσιο
 2. Να κατανοεί τις βασικές διδακτικές προσεγγίσεις (π.χ. Τεχνικός Σχεδιασμός, Problem Based Learning, Μέθοδος Project, Διερευνητική μάθηση), ως διδακτικά σενάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής
 3. Να κατανοεί τη δομή ενός διδακτικού σεναρίου
 4. Να σχεδιάζει δικά του διδακτικά σενάρια με τη χρήση εργαλείων LEGO®
 5. Να χρησιμοποιεί εικονικά εργαλεία σχεδίασης της LEGO® (π.χ. LEGO Digital Designer)
 6. Να σχεδιάζει διδακτικά σενάρια με πλατφόρμες της LEGO® (WEDO 2.0, SPIKE, EV3 Mindstorms)
 7. Να εφαρμόζει στην πράξη τα εργαλεία που έχει διδαχθεί.
 8. Να σχεδιάζει και να παράγει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ασύγχρονη παρακολούθηση. Το υλικό εκπαίδευσης θα αναρτάται σε ψηφιακή μορφή σε ιστότοπο (π.χ. eclass). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό προσφέρει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική γνώση. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των εκπαιδευόμενων είναι η περιοδική ανάρτηση εργασιών (προαιρετικών και υποχρεωτικών). Επίσης παρέχονται προτεινόμενες λύσεις, όσο αφορά τις εργαστηριακές / πρακτικές δραστηριότητες εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα παρέχει επιπρόσθετα στους εκπαιδευόμενους το παρακάτω προτεινόμενο σύγγραμμα, το οποίο καλύπτει το θεωρητικό κομμάτι της ύλης του προγράμματος και αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την ανάπτυξη των διδακτικών τους σεναρίων.

Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

Κατά την ασύγχρονη εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος. Ταυτόχρονα εργάζονται σε προτεινόμενες δραστηριότητες βάση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Το πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα μία φορά το μήνα, σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω εργαλείου on line εκπαίδευσης (π.χ. Zoom ή Cisco Webex ή MS – TEAMS), όπου θα μπορούν να επιλύονται απορίες. Η διάρκεια της σύγχρονης συνεδρίας θα ορίζεται σε 1 με 1,5 ώρα, ανάλογα τη θεματική ενότητα που πρόκειται να καλύψει.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Το περίγραμμα του προγράμματος, όπως αναλύεται στο μέρος Γ της πρότασης, αποτελείται από διδακτικές ενότητες. Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνεται για κάθε ενότητα μέσω κατάλληλων τεστ αξιολόγησης, οι απαντήσεις των οποίων θα υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας υλικού, και σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Ο βαθμός των τεστ αξιολόγησης λαμβάνει το 40% του τελικού βαθμού. Το υπόλοιπο 60% προκύπτει από μία τελική εργασία, όπου καλούνται να σχεδιάσουν ένα πλήρες διδακτικό σενάριο και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που έχουν διδαχθεί. Η εργασία αυτή θα παραδοθεί τμηματικά σε τρία μέρη. Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της 3ης ενότητες, μετά το τέλος της 5ης ενότητας  και με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Τέλος, οι διδάσκοντες του προγράμματος θα αναρτούν σε κάθε διδακτική ενότητα και προαιρετικές δραστηριότητες.

 • Θέματα Σπουδών και λοιπά Επιμορφωτικά Θέματα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγράμματος
Email: kkalovr@gmail.com

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες :

 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
Curriculum is empty