Διοίκηση στην Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Πρακτική (23/03/2020)

Έναρξη: 23/03/2020 – Λήξη: 10/01/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες σε συνδυασμό με τα συνεχώς μετασχηματιζόμενα χαρακτηριστικά της σύγχρονης σχολικής μονάδας αλλάζουν το τοπίο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των θεωριών της διοίκησης δημιουργούν νέες συνθήκες υπό τις οποίες οφείλει να λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική μονάδα. Ως επακόλουθο, το πεδίο των Επιστημών της Αγωγής γίνεται πολύπλοκο και πολυεπίπεδο και καλεί τον/την εκπαιδευτικό να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του σε αυτό προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και (κυρίως) σε ό,τι έχει σχέση με την εκπαιδευτική πράξη.

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν πρόγραμμα έχει στόχο να συγκεντρώσει και να αναλύσει, με τρόπο ολοκληρωμένο και συνολικό, όλες τις σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την άσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και τις προοπτικές του, είτε αυτές αφορούν τον/την εκπαιδευτικό στην τάξη και στη σχολική μονάδα, είτε αυτόν/ήν που εξελίσσεται σε διευθυντικές θέσεις, σε θέσεις στελέχους της εκπαιδευτικής διοίκησης και σε ηγέτη/ιδα στο πεδίο της εκπαίδευσης. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στον/την εκπαιδευτικό μια κατά το δυνατόν πλήρη υποδομή γνώσεων -ένα είδος οδηγού στον οποίο θα μπορεί να ανατρέξει όταν αναζητά ενημέρωση και λύσεις στα ζητήματα που τον/την απασχολούν, σε κάθε φάση της πορείας του/της στην εκπαίδευση.

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email: e-epimorfosi@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email: e-epimorfosi@aegean.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα
 • Δείτε εδώ το γενικό πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Δείτε την ισχύουσα εκπτωτική πολιτική εδώ.
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Αρχές της Διοίκησης στην Εκπαίδευση

  Σε αυτή τη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και λειτουργίες της διοίκησης (management), όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης γενικά και των εκπαιδευτικών μονάδων ειδικότερα. Συγκεκριμένα: Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια της διοίκησης και στις βασικές της αρχές της με εξειδίκευση στην έννοια της διοίκησης στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια η ενότητα εστιάζει στις λειτουργίες της διοίκησης στο πεδίο της εκπαίδευσης όπου αναλύονται - Η έννοια, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της οργάνωσης και του σχεδιασμού-προγραμματισμού στην εκπαίδευση - Η έννοια της λήψης αποφάσεων και η διαδικασία εφαρμογής τους στην εκπαίδευση. - Ο προσδιορισμός της έννοιας και οι διαδικασίες άσκησης ελέγχου στην εκπαίδευση - Η έννοια και η διαδικασία αξιολόγησης ως μέρος των διοικητικών λειτουργιών της εκπαίδευσης Τέλος η ενότητα περιλαμβάνει αναφορά: - Στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και στη διοικητική του διάρθρωση με έμφαση στη σχολική μονάδα διοικητικό οργανισμό στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα. - Στους ρόλους που αναλαμβάνουν οι διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων και στα προσόντα που είναι απαραίτητο να έχουν ή να αναπτύξουν προκειμένου να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες.

  Συνεδρίες
  Έννοια της διοίκησης, Εξέλιξη της διοικητικής θεωρίας & Έννοια της διοίκησης στην εκπαίδευση
  Λειτουργίες της Διοίκησης στην Εκπαίδευση (1): Οργάνωση/ προγραμματισμός/ Λήψη αποφάσεων/ Εφαρμογή αποφάσεων
  Λειτουργίες της διοίκησης στην εκπαίδευση (2): Έλεγχος & αξιολόγηση
  Ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας ως manager σχολικών μονάδων, Διοικητικά προσόντα και δεξιότητες
 2. 2. Ηγεσία στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας, η οποία στις μέρες μας παίζει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και γενικότερα στο μετασχηματισμό της κοινωνίας. με τη διδακτική αυτή ενότητα ζητούμενο είναι: - Να προσδιοριστεί η έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας, να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητά της στο γενικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι αρχές της ισότητας, της συμμετοχής και να αναλυθεί η δυνατότητά της να συμβάλλει σε αλλαγές και στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. - Να εξεταστούν τα μοντέλα ηγεσίας και να αξιολογηθούν τα στοιχεία της αποτελεσματικότητας του κάθε μοντέλου. - Να αναδειχθούν οι ηγετικές συμπεριφορές που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Η ανάγκη για την ενότητα αυτή προκύπτει από την αναδυόμενη αναγνώριση οτι η ηγεσία στην εκπαίδευση είναι μια εξειδικευμένη «ασχολία», που ασκείται παράλληλα με άλλες -και κυρίως με τη διευθυντική- και απαιτεί ειδική προετοιμασία. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σχολικού περιβάλλοντος, η συνεχώς αυξανόμενη με εμπειρικά δεδομένα επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι η αποτελεσματική ηγεσία οδηγεί στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και στη βελτίωση/ αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθιστούν αναγκαία την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ηγεσίας.

  Συνεδρίες
  Η έννοια της ηγεσίας, Προσδιορισμός αποτελεσματικής ηγεσίας
  Ηγεσία στην πράξη, Ηγετικοί ρόλοι, Συστατικά χαρακτηριστικά του ηγέτη
  Μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκηση
  Προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών
 3. 3. Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων

  Η αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία απαιτούν γνώσεις σε ορισμένα εξειδικευμένα θέματα που σήμερα αποτελούν τις εκπαιδευτικές προκλήσεις. Τέτοια θέματα είναι η επικοινωνία στην εκπαίδευση, η εισαγωγή της καινοτομίας, η διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής και μεταρρύθμισης, η συμβολή στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας, η διαχείριση κρίσεων και η οικονομική και μη οικονομική διαχείριση σε περιόδους κρίσης. Ειδικότερα ο/η σχολικός/η ηγέτης/ιδα ή και διευθυντής/ρια καλείται να διαμορφώσει κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική που θα εξασφαλίζει τόσο την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων εντός της σχολική μονάδας όσο και την εξωστρέφεια της μονάδας και τη σχέση της με τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης είναι απαραίτητο να βοηθήσει στην οργάνωση της σχολικής ζωής και στην διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας η οποία θα δώσει ταυτότητα και ιδιαίτερο χαρακτήρα στη μονάδα, αυξάνοντας την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητά της. Απαραίτητο είναι ακόμα να μπορεί να βοηθά στην υιοθέτηση καινοτομιών και στην ομαλή εφαρμογή αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, αντιμετωπίζοντας την γνωστή "αδράνεια" στην αλλαγή που οδηγεί σε δυσλειτουργικά φαινόμενα. Τέλος είναι απαραίτητο να μπορεί να διαχειρίζεται τα οικονομικά και μη οικονομικά ζητήματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα οξυμμένα σε περιόδους κρίσης, ακολουθώντας τους κανόνες που ισχύουν αλλά και αναζητώντας λύσεις μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών που επικρατούν.

  Συνεδρίες
  Επικοινωνία στην εκπαίδευση
  Σχολική κουλτούρα, Διαχείριση καινοτομίας, αλλαγής και μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση»
  Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική μονάδα
  Διοίκηση στην εκπαίδευση σε περιόδους κρίσης
 4. 4. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων

  Η διδακτική ενότητα αποτελεί μια θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών οργανισμών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή έργων. Εισαγωγικά, διασαφηνίζεται η έννοια της αξιολόγησης στο χώρο της Εκπαίδευσης, γίνεται επισκόπηση διαφορετικών τύπων αξιολόγησης και αναλύεται η σχέση της με την εκπαιδευτική έρευνα και σημαντικές λειτουργίες της διοίκησης της εκπαίδευσης, όπως η λήψη αποφάσεων, η λογοδότηση και η διασφάλιση ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται επίσης οι διαφορετικοί στόχοι και αντικείμενα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, πάντα σε σχέση με τις ανάγκες και προτεραιότητες διαφορετικών ενδιαφερόμενων ομάδων (εκπαιδευόμενοι, διδάσκοντες, διοίκηση, κλπ). Ακολούθως, αφού αναλυθούν επιστημολογικές αφετηρίες της αξιολόγησης στην Εκπαίδευση, παρουσιάζονται από μια διεπιστημονική και διαθεματική σκοπιά, μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση καθώς και μέθοδοι αξιολόγησης. Εδώ γίνεται αναφορά σε μοντέλα επίτευξης στόχων (στοχοκεντρικά), μοντέλα που εστιάζουν στην κρίση του αξιολογητή (κρισεοκεντρικά), μοντέλα αξιολόγησης που εστιάζουν στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων και στη διοίκηση, ποιοτικά ή συμμετοχικά μοντέλα κα. Επίσης διασαφηνίζεται η διάκριση μεταξύ διαμορφωτική και συμπερασματικής - τελικής αξιολόγησης στην εκπαίδευση, καθώς και μεταξύ εσωτερικής αξιολόγησης, αυτο-αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην έννοια της οικονομικής αξιολόγησης και των μορφών που αυτή παίρνει σε κοινωνικοοικονομικό και τεχνικοοικονομικό επίπεδο ανάλυσης. Εδώ διασαφηνίζονται βασικές οικονομικές έννοιες και παρουσιάζονται με σύντομο τρόπο επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως η ανάλυση κόστους-οφέλους και η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας.

  Συνεδρίες
  Η αξιολόγηση ως αναπόσπαστη λειτουργία της διοίκησης στην Εκπαίδευση και του Εκπαιδευτικού σχεδιασμού
  Επιστημολογικές αφετηρίες και μοντέλα αξιολόγησης στην Εκπαίδευση Ι
  Επιστημολογικές αφετηρίες και μοντέλα αξιολόγησης στην Εκπαίδευση ΙΙ
  Οικονομική αξιολόγηση στην εκπαίδευση: επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
 5. 5. Η Διάσταση του Φύλου στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

  Στην διδακτική αυτή ενότητα παρουσιάζεται η διάσταση του φύλου στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και συστημάτων. Συγκεκριμένα η ενότητα εστιάζει στα φαινόμενα διαφοροποίησης ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά στις επαγγελματικές επιλογές στον κλάδο της εκπαίδευσης, στην ανάληψη διοικητικών θέσεων και στην ιεραρχική εξέλιξή τους στην εκπαίδευση. Εξετάζονται τα αίτια των διαφοροποιήσεων, αναλύονται οι έμφυλες ασύμμετρες κοινωνικές σχέσεις που εντοπίζονται στην ελληνική πραγματικότητα και συζητείται ευρέως η αναγκαιότητα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εκπαιδευτικών. Τέλος εξετάζεται ένα νέο επαγγελματικό προφίλ -αυτό του/της συμβούλου ισότητας στις εκπαιδευτικές μονάδες.

  Συνεδρίες
  Management και φύλο: Μια εισαγωγή
  Το φύλο στη λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση
  Η αναγκαιότητα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εκπαιδευτικών
  Ένα νέο επαγγελματικό προφίλ: Η σημασία του/της συμβούλου ισότητας στις σχολικές μονάδες
 6. 6. Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Μονάδων

  Σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού των οργανισμών και κυρίως των εκπαιδευτικών μονάδων. Θα δοθεί έμφαση σε στοχεία (όραμα, αποστολή) που ενώ είναι σημαντικές στρατηγικές διαστάσεις ταυτόχρονα ενσωματώνουν και δυναμικά χαρακτηριστικά αφού, κάτω από προϋποθέσεις, διαμορφώνουν κλίμα κινητοποίησης των εργαζομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στο προσδιορισμό των στόχων των εκπαιδευτικών μονάδων και θα γίνει εκτενής συζήτηση για το ρόλο της κουλτούρας αναφορικά με την αποδοτικότητα - αποτελεσματικότητά τους. Θα εξεταστούν, τέλος, και σημαντικά προβλήματα του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως αυτό της "στρατηγικής διολίσθησης". Στο τελευταίο αυτό μέρος θα γίνει συζήτηση για τη διαχείριση της αλλαγής στις εκπαιδευτικές μονάδες

  Συνεδρίες
  Έννοια-σημασία-επίπεδα Στρατηγικού Σχεδιασμού στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Στρατηγική ανάλυση περιβάλλοντος
  Όραμα, αποστολή εκπαιδευτικών οργανισμών (ανάλυση σε μάκρο και μίκρο επίπεδο)
  Λειτουργικός προγραμματισμός: Διαδικασία εισαγωγής του στις εκπαιδευτικές μονάδες
  Οργανωσιακή κουλτούρα, εξωτερική και εσωτερική διάστασή, διαδικασίες επηρεασμού της
 7. 7. Διασφάλιση Ποιότητας των Εκπαιδευτικών Μονάδων

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα εξεταστούν με λεπτομερή τρόπο ζητήματα ποιότητα στις εκπαιδευτικές μονάδες. Η συζήτηση διαπραγματεύεται την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων με γνώμονα σύγχρονα συστήματα ποιότητας.

  Συνεδρίες
  Γενικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και κύρια οφέλη της Εκπαιδευτικής Μονάδας από την εφαρμογή του ΣΔΠ
  Διεργασίες της Εκπαιδευτικής Μονάδας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
  Φάσεις εισαγωγής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην Εκπαιδευτική Μονάδα
  Ενδεικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική λειτουργία της Εκπαιδευτικής Μονάδας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 8. 8. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση

  Σε αυτή την διδακτική ενότητα παρουσιάζονται τα κυριότερα θέματα που αφορούν τις στρατηγικές διαχείρισης των εργαζομένων στους οργανισμούς. Είναι σημαντικό να εξεταστούν οι βασικές παράμετροι που ο ρόλος τους καθορίζει και το ερευνητικό πεδίο. Ταυτόχρονα όμως, και επειδή αναφερόμαστε σε οργανισμούς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και διάφορες εξωγενείς παραμέτρους που παρεμβαίνουν στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι θα ληφθεί υπόψη όλο το κανονιστικό πλαίσιο που προσδιορίζει, ως ένα βαθμό, τις διοικητικές αποφάσεις των μάνατζερ (διευθυντών) των σχολικών μονάδων. Το σύστημα των προσλήψεων καθορίζεται λοιπόν από εξωγενείς παράγοντες άρα δεν θα απασχολήσει τη συζήτηση. Τέσσερα βασικά ζητήματα θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η αξιολόγηση της απόδοσης έργου, η υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και η αντιμισθία.

  Συνεδρίες
  Η Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Πολιτικές, Όρια–περιορισμοί
  Επιμόρφωση και Ανάπτυξη προσωπικού: πολιτική και πρακτικές
  Αξιολόγηση της απόδοσης: πολιτική και πρακτικές
  Ανταμοιβές-κίνητρα: πολιτική και πρακτικές
 9. 9. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της διοίκησης ολικής ποιότητας. Η όλη συζήτηση θα εστιαστεί στην υιοθέτηση της φιλοσοφίας των συστημάτων ολικής ποιότητας στους χώρους των εκπαιδευτικών μονάδων. Θα εξεταστούν οι δυσκολίες εφαρμογής και τα εν δυνάμει προβλήματα από την υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων αλλά θα εξεταστούν παράλληλα και τα οφέλη από την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων στις εκπαιδευτικές μονάδες.

  Συνεδρίες
  Ορισμός και Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας / Διοικητικής Αριστείας στις Εκπαιδευτικές Μονάδες
  Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (ανάλυση των πρώτων 5 παραγόντων)
  Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (ανάλυση των 4 υπόλοιπων παραγόντων)
  Η φιλοσοφία του Deming σχετικά με την ποιότητα στην εκπαίδευση
 10. 10. Τεχνικές Επικοινωνίας και Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνικές της επικοινωνίας και οι οποίες βοηθούν στην αποτελεσματικότερη διαμόρφωση των πολλαπλών σχέσεων που διαμορφώνονται στους χώρους των εκπαιδευτικών μονάδων. Θα συζητηθούν μέθοδοι και στρατηγικές επικοινωνίας και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές διαχείρισης των σχέσεων σε περιπτώσεις συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι τεχνικές που διαμορφώνονται στα πλαίσια αντιμετώπισης κρίσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

  Συνεδρίες
  Οι θεωρητικές και τεχνικές διαστάσεις της επικοινωνίας στις εκπαιδευτικές μονάδες
  Οι στρατηγικές διαχείρισης των πολλαπλών σχέσεων στις εκπαιδευτικές μονάδες
  Η πολυσύνθετη διαχείριση της ‘καθημερινότητας’ των εκπαιδευτικών μονάδων μέσα από τον στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό
  Η Διαχείριση των συγκρούσεων και οι διαπραγματευτικές πρακτικές στα πλαίσια λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων