Εισαγωγή στο Mini MBA

ΈναρξηΕνημερωθείτε επικοινωνώντας με τη γραμματεία μας ή μέσω της εγγραφής σας στο newsletter μας

To πρόγραμμα στοχεύει στο να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με γνώσεις από το βασικό κορμό μαθημάτων κάθε σύγχρονου (Mini)ΜΒΑ, δηλαδή τις γενικές γνώσεις διοίκησης, που οφείλει να κατέχει κάθε στέλεχος επιχείρησης. Στα πλαίσια του προγράμματος διδάσκονται όλες οι σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης που έχουν αναπροσδιορίσει την γενικότερη προσέγγιση του πεδίου της διοίκησης τον εικοστό πρώτο αιώνα. Η απόκτηση (αφομοίωση) των γνώσεων αξιολογείται στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας μέσα από την εκπόνηση μιας σύντομης εργασίας.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Νικόλαος Κωνσταντόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
email: nkonsta@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Αρχές Διοίκησης: Ανάπτυξη Διοικητικών - Ηγετικών Ικανοτήτων στις Επιχειρήσεις - Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων [Ενότητα Κορμού]

  Η Συγκεκριμένη Θεματική ενότητα θα διδαχθεί στα πλαίσια τεσσάρων συνεδριών των 3 ωρών και τεσσάρων φροντιστηρίων των 3 ωρών. Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστούν οι βάσεις της σύγχρονης διοίκησης αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία που έχει ανάγκη ο μάνατζερ ώστε να ασκήσει με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντα που αναλαμβάνει στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζεται. Γίνεται γνώστης των καθημερινών αλλαγών που αντιμετωπίζει και των τρόπων μέσα από τους οποίους μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές. Παράλληλα, θα γίνει γνώστης των βασικών μεθόδων διοίκησης, όπως, προγραμματισμό, οργάνωση, διοικητική συμβολή, έλεγχο και επανασχεδιασμό του πλαισίου δράσης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Επίσης η ενότητα εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με τη βασική έννοια της πληροφορίας και με τη σημασία που έχει η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στην πράξη παρουσιάζεται μέσα από επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης που αναδεικνύουν την άμεση σύνδεση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με τις νέες τεχνολογίες. Τέλος γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και των εξελίξεων στα πληροφοριακά συστήματα.

  Συνεδρίες
  Βασικές Διαστάσεις της Εργασίας και της Αποτελεσματικότητας. Η Διάσταση της Συνεχούς Αλλαγής. Αναγνωρίζοντας και Ελέγχοντας το Περιβάλλον της Διοίκησης
  Μέθοδοι Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Παραγωγής, Προϊόντων και Υπηρεσιών, και Ελέγχου Λειτουργιών. Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικό Πλάνο
  Οργανισμοί και Πληροφορίες: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Παραγωγής Προϊόντων
  Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες. Σύγχρονες Τάσεις και Εξελίξεις στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 2. 2. Μεθοδολογία Έρευνας στη Διοίκηση και την Αγορά [Ενότητα Κορμού]

  Η Συγκεκριμένη Θεματική ενότητα θα διδαχθεί στα πλαίσια τεσσάρων συνεδριών των 3 ωρών και τεσσάρων φροντιστηρίων των 3 ωρών. Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας και της έρευνας που υποχρεούνται να πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμού ώστε να αντλούν τις πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες για τη συστηματική λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα η θεματική ενότητα δίνει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους να κατανοήσουν πως διαμορφώνεται το πλαίσιο της κάθε έρευνας και ποιες είναι οι απαραίτητες μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιεί ο «μελετητής» ώστε τα αποτελέσματα που λαμβάνει να είναι αντιληπτά από αυτούς που θα τα χρησιμοποιήσουν. Παράλληλα, οι επιμορφούμενοι θα γνωρίσουν τις σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων που αντλούνται από μία έρευνα. Θα εντρυφήσουν, με απλό τρόπο, στις κυριότερες στατιστικές μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων και θα κατανοήσουν πως διαμορφώνεται το πλαίσιο ανάλυσης που προσδιορίζει αν δύο μεταβλητές συσχετίζονται ή αν μια μεταβλητή (εξαρτημένη) προσδιορίζει τη διάστασή της από τον «τρόπο συμπεριφοράς» μιας άλλης μεταβλητής (ανεξάρτητης)

  Συνεδρίες
  Η ιδιαιτερότητα της Επιχειρηματικής και Διοικητικής Έρευνας
  Προσδιορίζοντας τη Μεθοδολογία και το Δείγμα της Έρευνας: Ποιοτικά και Ποσοτικά Δεδομένα
  Η Στατιστική Ανάλυση των Δεδομένων: Βασικές Έννοιες
  Βασικές Μέθοδοι Ανάλυσης
 3. 3. Αρχές Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού [Ενότητα Κορμού]

  Η Συγκεκριμένη Θεματική ενότητα θα διδαχθεί στα πλαίσια τεσσάρων συνεδριών των 3 ωρών και τεσσάρων φροντιστηρίων των 3 ωρών. Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της στρατηγικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης / οργανισμού. Δίνεται μεγάλη έμφαση στη δυνατότητα να σχεδιαστεί μια συστηματική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού από τη διοίκηση ώστε αυτό να αποδίδει το καλύτερο δυνατόν στην καθημερινή άσκηση των εργασιακών του καθηκόντων. Δίνεται μεγάλη έμφαση σε θέματα, διαμόρφωσης του αντίστοιχου, για την εταιρεία και για τη θέση, «προφίλ» για τον υποψήφιο για μια θέση εργασίας, στις νέες στρατηγικές διαχείρισης της καριέρας, στην αξιολόγηση τη απόδοσης έργου, τη συστηματική βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων – ικανοτήτων των εργαζομένων και της επιλογής των ενδεδειγμένων στρατηγικών για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού από τη διοίκηση της επιχείρησης.

  Συνεδρίες
  Οι Βασικές Στρατηγικές Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού
  Αποτελεσματικές Μέθοδοι και Συστηματικά Εργαλεία Επιλογής Προσωπικού
  Μέθοδοι και Πρακτικές Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού
  Η Διάσταση της Αξιολόγησης της Απόδοσης Έργου: Αποτελεσματικές και Αναποτελεσματικές Μέθοδοι
 4. 4. Το Οικονομικό Περιβάλλον της Επιχείρησης [Ενότητα Κορμού]

  Η Συγκεκριμένη Θεματική ενότητα θα διδαχθεί στα πλαίσια τεσσάρων συνεδριών των 3 ωρών και τεσσάρων φροντιστηρίων των 3 ωρών. Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης. Θα γίνει μια πρώτη παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν την μακροοικονομία και θα εντοπιστούν οι έννοιες κλειδιά του χώρου αυτού. Στη συνέχεια θα γίνει μια παρουσίαση των κύριων στοιχείων που διαμορφώνουν τις βασικές κατευθύνσεις της μικροοικονομίας και θα προσδιοριστεί η σύνδεσή της με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Ακολούθως θα εντοπιστούν οι βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αλλά και της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Τέλος, θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη Λογιστική και στις διαδικασίες διάρθρωσης ενός ισολογισμού. Με το πέρας της διδακτικής ενότητας οι επιμορφούμενοι θα έχουν κάνει κτήμα τους τα βασικά στοιχεία προσδιορισμού της οικονομικής επιστήμης της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής.

  Συνεδρίες
  Βασικές Αρχές Μάκρο και Μίκρο Οικονομίας. Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
  Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
  Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & τις Οικονομικές Καταστάσεις
  Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική, την Λογιστική Ανάλυση & Ελεγκτική
 5. 5. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ [Ενότητα Κορμού]

  Η Συγκεκριμένη Θεματική ενότητα θα διδαχθεί στα πλαίσια τεσσάρων συνεδριών των 3 ωρών και τεσσάρων φροντιστηρίων των 3 ωρών. Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστούν οι βάσεις της σύγχρονης διοίκησης μάρκετινγκ αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία που έχει ανάγκη ο αντίστοιχος μάνατζερ ώστε να ασκήσει με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντα που αναλαμβάνει στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζεται αναφορικά με την προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη του το σύνολο των διαστάσεων του ανταγωνισμού αλλά και των αναγκών, αντιλήψεων, συμπεριφορών και στάσεων των διαφόρων κοινωνικών συνόλων και ομάδων. Γίνεται γνώστης των καθημερινών αλλαγών που αντιμετωπίζει η αγορά και των τρόπων μέσα από τους οποίους μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές. Παράλληλα, θα γίνει γνώστης των βασικών μεθόδων μάρκετινγκ, αλλά και πως διαμορφώνεται ένα σχέδιο στρατηγικής μάρκετινγκ . Με το τρόπο αυτό θα αντιληφθεί ότι το μάρκετινγκ είναι ένα σύνολο από τεχνικές τις οποίες οφείλει να κατέχει ώστε να είναι αποδοτικός στην προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης στην αγορά. Στο τέλος της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις βασικότερες από τις τεχνικές αυτές αλλά και τους τρόπους μέσα από τους οποίους μπορεί να τις αφομοιώσει.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών
  Προσεγγίσεις στην Καταναλωτική Συμπεριφορά
  Βασικές Αρχές Διοίκησης Μάρκετινγκ
  Βασικές Αρχές της Στρατηγικής Μάρκετινγκ
 6. 6. Στρατηγική Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις / Οργανισμούς [Ενότητα Κορμού]

  Η Συγκεκριμένη Θεματική ενότητα θα διδαχθεί στα πλαίσια τεσσάρων συνεδριών των 3 ωρών και τεσσάρων φροντιστηρίων των 3 ωρών. Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστούν οι βάσεις της σύγχρονης στρατηγικής διοίκησης αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία που έχει ανάγκη ο μάνατζερ ώστε να λαμβάνει αποφάσεις που θα μετασχηματίζονται σε αποτελεσματικές δράσεις για την επιχείρηση και τον οργανισμό που απασχολείται. Γίνεται γνώστης των καθημερινών αλλαγών που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις / οργανισμοί και των δραστικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις αυτές. Παράλληλα, θα γίνει γνώστης των βασικών μεθόδων λήψης αποφάσεων. Με το τρόπο αυτό θα αντιληφθεί ότι το σύγχρονο στρατηγικό μάνατζμεντ είναι ένα σύνολο από μεθόδους που στηρίζεται στην άρτια και έγκαιρη γνώση των απαραίτητων πληροφοριών και στην ικανότητα της σωστής επεξεργασίας τους. Στο τέλος της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, ο επιμορφούμενος, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις βασικότερες από τις μεθόδους αυτές αλλά και τους τρόπους μέσα από τους οποίους μπορεί να τις αφομοιώσει και να τις χρησιμοποιήσει.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στη Στρατηγική: Βασικές Διαδικασίες για την Αποτελεσματική Λήψη Αποφάσεων
  Βασικά Εργαλεία Ανάλυσης του Περιβάλλοντος (Εσωτερικού και Εξωτερικού) της Επιχείρησης
  Η Διαδικασία Σχεδιασμού της Στρατηγικής της Επιχείρησης / Οργανισμού
  Οι Διαστάσεις και οι Διαδικασίες Υλοποίησης της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων / Οργανισμών