Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (23-03-2020)

Έναρξη: 23/03/2020 – Λήξη: 25/10/2020

Περιγραφή Προγράμματος

Οι θεαματικές μεταβολές στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, της κινητικότητας των ατόμων και της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την αδιάλειπτη παραγωγή νέων επιστημονικών και ερευνητικών δεδομένων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεχούς επαναπροσδιορισμού και ανανέωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του κάθε ατόμου. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση ενηλίκων διαμορφώνεται ως προϋπόθεση και μέσο προσαρμογής των γνώσεων και των δεξιοτήτων στις σύγχρονες εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα ανάγεται ως ένα από τα πλέον σημαντικά πεδία των επιστημών της αγωγής.

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο σε επίπεδο θεωρητικό όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα δομείται σε δέκα διδακτικές ενότητες, όπου αφενός διερευνάται η εκπαίδευση ενηλίκων με έμφαση στο εννοιολογικό της περιεχόμενο, στους στόχους και τους σκοπούς που εξυπηρετεί, στις παιδαγωγικές αρχές που πρέπει να τη διέπουν και στην ανάγκη ανάπτυξης ενός θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής της μέσα στο οποίο ιδιαίτερη σημασία έχει η πιστοποίησή της ώστε να αποτελεί αναγνωρίσιμο προσόν των ενηλίκων και αφετέρου γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές σχεδιασμού υλοποίησης και αξιολόγησης.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ειδικότερα:
– γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
– αναλύονται οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές με έμφαση στην ανάγκη επανεξέτασης των θεωριών μάθησης υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και των εμποδίων που συναντούν στη μαθησιακή τους πορεία,
– διερευνάται ο ρόλος της ομάδας στην εκπαιδευτική πορεία της εκπαίδευσης ενηλίκων δίνοντας έμφαση στη δυναμική της καθώς και στο ρόλο της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν,
– πραγματεύεται το ζήτημα της αναγνώρισης και πιστοποίησης της εκπαίδευσης ενηλίκων, με έμφαση τα βασικά πλεονεκτήματα και οφέλη που προσφέρει η πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων των εργαζομένων,
– αναλύονται θέματα προγραμματισμού, διατύπωσης στόχων και σκοπών και ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων,
– παρουσιάζονται βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές, μέθοδοι και προσεγγίσεις που από τη θεωρία και την έρευνα κρίνονται κατάλληλες για τέτοιου είδους προγράμματα. Ιδιαίτερα αναλύονται οι μέθοδοι της εκπαίδευσης ενηλίκων που καθιστούν αποτελεσματική τη μαθησιακή διαδικασία, η μέθοδος project, η μικροδιδασκαλία και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
– τέλος, γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση στην εκπαίδευση όπου παρουσιάζονται τεχνικές, μέσα και μέθοδοι αξιολόγησης με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο και στη σημασία της αυτοαξιολόγησης.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με ασύγχρονη μέθοδο, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 • Για την αξιολόγηση των επιμορφούμενων προβλέπεται η ανάθεση μίας εργασίας ή ενός τεστ αξιολόγησης ανά Διδακτική Ενότητα
 • Δείτε εδώ το γενικό πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • 10% έκπτωση για εγγραφές έως 23/02
 • Δείτε την ισχύουσα εκπτωτική πολιτική εδώ.
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων [14/10/2019-03/11/2019] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας του προγράμματος πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αναλύονται η αναγκαιότητα και οι σκοποί της εκπαίδευσης ενηλίκων και παρουσιάζονται τα κυριότερα ιστορικά στοιχεία της, σε διεθνές και ελληνικό πλαίσιο. Ακόμη, περιγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα και παρουσιάζονται οι σχετικοί φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, συζητούνται ο ρόλος και οι ειδικότερες λειτουργίες που έχει η διά βίου εκπαίδευση και μάθηση και αναλύεται η θέση που έχει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συνεδρίες
  Ορισμός της εκπαίδευσης ενηλίκων – αποσαφήνιση σχετικών όρων
  Αναγκαιότητα και σκοποί στην εκπαίδευση ενηλίκων – Ιστορικά στοιχεία.
  Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή, νομοθετικό πλαίσιο & φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα
  Διά βίου εκπαίδευση και μάθηση: ρόλος, λειτουργίες και η θέση της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. 2. Παιδαγωγικές αρχές & θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων [04/11/2019-24/11/2019] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στη διδακτική ενότητα συζητούνται βασικά ζητήματα που αφορούν τη διδακτική στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Παρουσιάζονται παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές και αναλύονται παραδοσιακές θεωρίες μάθησης (συμπεριφορισμός, γνωστικισμός, κονστρουκτιβισμός), αλλά και εναλλακτικές θεωρίες μάθησης των ενηλίκων, που εμφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα (μετασχηματίζουσα μάθηση). Έμφαση δίνεται ακόμη στην ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, καθώς και τα εμπόδια που συναντούν στη μαθησιακή τους διαδικασία.

  Συνεδρίες
  Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων – εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων
  Εισαγωγή στις θεωρίες μάθησης
  Παιδαγωγικές – διδακτικές αρχές
  Μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
 3. 3. Η ομάδα στην εκπαίδευση ενηλίκων [25/11/2019-15/12/2019] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην διδακτική ενότητα αναλύεται η έννοια της ομάδας, συζητούνται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ομαδικής μάθησης, οι τρόποι σχηματισμού των ομάδων, η λειτουργία και οι ρόλοι μέσα στην ομάδα, τρόποι διαχείρισης της ομάδας και αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, καθώς και τρόποι αξιολόγησης της ομάδας. Ειδική αναφορά και ανάλυση γίνεται στις ομάδες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά (ευπαθείς ή ευάλωτες ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων), στους τρόπους υπέρβασης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν και τα κίνητρα με τα οποία προσέρχονται στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  Συνεδρίες
  Η δυναμική της ομάδας
  Συγκρότηση, λειτουργία και ρόλοι μέσα στην ομάδα
  Αξιολόγηση της ομάδας
  Ειδικές/ευπαθείς ομάδες εκπαιδευομένων
 4. 4. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων – αναγνώριση και πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων [16/12/2019-05/01/2019] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Η διδακτική ενότητα πραγματεύεται το ζήτημα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης και μάθησης και της αναγνώρισης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αρχικά, αναφέρονται ορισμένοι βασικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και επιβεβλημένη την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων και παρατίθενται μερικές από τις κύριες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της υλοποίησής τους. Στη συνέχεια, αναλύονται οι φάσεις που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός ενός προγράμματος διά βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Έπειτα, παρουσιάζονται τα βασικά πλεονεκτήματα και οφέλη που θεωρείται ότι έχει και προσφέρει η πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων των εργαζομένων. Ακόμη, σχολιάζεται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και περιγράφεται η διάκριση των επιπέδων των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αυτό περιλαμβάνει. Επίσης, γίνεται ιστορική αναδρομή της αναγνώρισης και πιστοποίησης της μη τυπικής εκπαίδευσης και μάθησης, για να διαφανεί πώς προέκυψε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Επίσης, παρουσιάζεται το κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση προσόντων στο πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και εποπτεία των φορέων πιστοποίησης αυτών των προσόντων στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο.

  Συνεδρίες
  Αναγνώριση και πιστοποίηση δια βίου μάθησης – αναγκαιότητα και οφέλη
  Το θεσμικό πλαίσιο της πιστοποίησης στην Ελλάδα -Φορείς πιστοποίησης
  Το θεσμικό πλαίσιο της πιστοποίησης στην Ελλάδα -Φορείς πιστοποίησης
  Ευρωπαϊκό  και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
 5. 5. Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων [06/01/2020-26/01/2020] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην ενότητα αυτή αναλύονται βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι της εκπαίδευσης ενηλίκων και παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία που συμβάλλουν στη δημιουργική τους αξιοποίηση κατά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, αναλύονται οι βασικές αντίστοιχες διδακτικές ενέργειες από την πλευρά των εκπαιδευτών (επίδειξη, συζήτηση, διάλεξη/εισήγηση, ερώτηση) και παρουσιάζονται διάφορα μέσα διδασκαλίας και μάθησης. Τέλος, αναλύεται ο ιδιαίτερος ρόλος που έχει ο εκπαιδευτής ενηλίκων και τρόποι με τους οποίους μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική τους μάθηση.

  Συνεδρίες
  Βασικά στοιχεία εκπαιδευτικών τεχνικών
  Εκπαιδευτικές-διδακτικές ενέργειες του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων
  Μέσα διδασκαλίας και μάθησης
  Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 6. 6. Προγραμματισμός διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων [27/01/2020-16/02/2020] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην διδακτική ενότητα συζητείται η αναγκαιότητα του προγραμματισμού της διδασκαλίας και παρουσιάζονται τα είδη, οι σκοποί και τα βασικά ερωτήματα του προγραμματισμού διδασκαλίας. Ακόμη, αναλύονται οι στόχοι διδασκαλίας και μάθησης και διάφορες υποκατηγορίες τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία ενός σχεδίου/σεναρίου διδασκαλίας και δίνονται ενδεικτικοί άξονες για την κατασκευή του. Πέρα από τη θεωρητική παρουσίαση, δίνονται και πρακτικά παραδείγματα σχεδίων διδασκαλίας ενοτήτων ποικίλων θεματικών που απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευομένους και οι συμμετέχοντες/ουσες του σεμιναρίου καλούνται να δημιουργήσουν δικά τους διδακτικά σχέδια/σενάρια

  Συνεδρίες
  Αναγκαιότητα, είδη, σκοποί και βασικά ερωτήματα του προγραμματισμού διδασκαλίας
  Στόχοι διδασκαλίας και μάθησης
  Σχέδιο/σενάριο διδασκαλίας και μάθησης – θεωρητικά στοιχεία και ενδεικτικοί άξονες
  Σχέδιο/σενάριο διδασκαλίας και μάθησης – πρακτικά παραδείγματα
 7. 7. Η μέθοδος project στην εκπαίδευση ενηλίκων [17/02/2020-08/03/2020] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Η διδακτική ενότητα αφιερώνεται στη μέθοδο project και τον ρόλο που μπορεί να έχει αυτή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αρχικά γίνεται η παρουσίαση των ιστορικών στοιχείων της μεθόδου project και στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά της στοιχεία και τα βήματα εφαρμογής της μεθόδου. Έπειτα δίνεται ένα παράδειγμα project στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και η ενότητα κλείνει με την παρουσίαση των διαπιστώσεων γύρω από την εφαρμογή της μεθόδου project στην εκπαίδευση ενηλίκων και τις δυνατότητες που προσφέρει.

  Συνεδρίες
  Ιστορική αναδρομή της μεθόδου project
  Η τεχνική της μεθόδου project
  Παράδειγμα ενός project στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Διαπιστώσεις – συμπεράσματα γύρω από την εφαρμογή της μεθόδου project στην εκπαίδευση ενηλίκων
 8. 8. Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων [09/03/2020-29/03/2020] [40 Ώρε] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας αποτελεί η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων. Αρχικά, δίνονται κάποια βασικά γενικά στοιχεία για τη μικροδιδασκαλία και αναλύεται η ιστορική της πορεία ως τεχνικής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα μικροδιδασκαλίας που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν σε ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και έπειτα αναλύονται τα στάδια διεξαγωγής και οι φάσεις εκτέλεσης της μικροδιδασκαλίας. Παρουσιάζεται, ακόμη, ένα ενδεικτικό σχέδιο προγραμματισμού και διεξαγωγής της μικροδιδασκαλίας και συζητούνται οι διάφορες πηγές ανατροφοδότησης που ενεργοποιούνται κατά την εφαρμογή της μικροδιδασκαλίας. Τέλος, παρουσιάζονται επί χάρτου ορισμένα παραδείγματα μικροδιδασκαλιών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγικά – Γενικά στοιχεία για τη μικροδιδασκαλία
  Μοντέλα μικροδιδασκαλίας
  Σχέδιο προγραμματισμού και διεξαγωγής μικροδιδασκαλίας
  Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας – πηγές ανατροφοδότησης
 9. 9. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων [30/03/2020-19/04/2020] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στη διδακτική ενότητα δίνονται ο ορισμός και το θεωρητικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αναλύεται η μεθοδολογία της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, καθώς και στους φορείς παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τέλος, παρουσιάζεται η θέση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

  Συνεδρίες
  Ορισμός και θεωρητικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  Μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  Ο ρόλος των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας
  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα
 10. 10. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων [20/04/2020-14/05/2020] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Η ενότητα αυτή αφορά στην Αξιολόγηση και εκπαίδευση ενηλίκων: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές ά στην αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα στην αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών και άλλων στόχων που προσδιορίστηκαν κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό κάθε προγράμματος. Εισαγωγικά εξετάζονται οι διαφορετικοί τύποι και μορφές αξιολόγησης, το περιεχόμενό τους και οι στόχοι που εξυπηρετούν, συνδέοντας την λειτουργία της αξιολόγησης με τις άλλες εκπαιδευτικές λειτουργίες. Μετά τις εισαγωγικές αποσαφηνίσεις, παρουσιάζονται μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης που συνηθέστερα αξιοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αυτές έχουν σε σχέση πάντα με τον τύπο και τους στόχους της αξιολόγησης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διάκριση μεταξύ διαγνωστικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης, καθώς και σε ζητήματα αυτο-αξιολόγησης.

  Συνεδρίες
  Αξιολόγηση και εκπαίδευση ενηλίκων: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές
  Μορφές, Μέθοδοι και Τεχνικές αξιολόγησης (Ι)
  Μορφές, Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης (ΙΙ)
  Σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος πλάνων αξιολόγησης