ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα – Συγγραφή, Χρηματοδότηση & Υλοποίηση των Σχεδίων από το Α έως το Ω

Έναρξη: 07/12/2020 – Λήξη: 06/06/2021

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

 • Αφορά τα Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα

Η χρηματοδότηση προγραμμάτων από την ΕΕ αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλά και εκτός αυτής. Μπορεί να υποστηριχθεί με ασφάλεια ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οργανώσεων που εδρεύουν στην ΕΕ συμμετέχουν επί του παρόντος ή θα συμμετάσχουν στο μέλλον σε σχέδια και πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Σχέδια που σχετίζονται με τις κινητικές δυνατότητες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus +, τα μεγάλα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το H2020 ή έργα που σχετίζονται με την πολιτική και την έρευνα ή τη διάδοση όπως το Life. Ως εκ τούτου, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη τόσο για ιδιώτες, όσο και για οργανισμούς να αποκτήσουν σε βάθος την κατανόηση των αρχών και των μηχανισμών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση από την  ΕΕ,  από άλλους φορείς και οργανισμούς ,καθώς και για τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη μετατροπή μιας καινοτόμου έννοιας σε ένα εμπορικό προϊόν και υπηρεσία με τη χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ και από άλλους φορείς και οργανισμούς

 • Αφορά τα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 αποτελούν η αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων στον προγραμματισμό, στη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση αυτών, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η αναλυτική παρουσίαση  του ΕΣΠΑ καιη παροχή βασικής εκπαίδευσης σε στελέχη των δυνητικών δικαιούχων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, φοιτητών και επιστημόνων, στις κύριεςδιαδικασίες και απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, καθώς και στη χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ως βασικού εργαλείου. Επιπλέον θα γίνει παρουσίαση των σχετικών κειμένων, αποφάσεων, συμπερασμάτων και λοιπού πληροφοριακού υλικού που θα αφορά την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στις τεχνικές γνώσεις και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα όπως ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η εφαρμογή, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και η επιτυχής υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί τη βάση και για την επόμενη προγραμματική περίοδο καθώς οι συμμετέχουσες / συμμετέχοντες θα αποκτήσουν το υπόβαθρο για την κατανόηση και του νέου στρατηγικού σχεδίου της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση και η εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχουσών / συμμετεχόντων για το ΕΣΠΑ 2014-2020 ως βασικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης καθώς και για την επιτυχή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αλλά κυρίως η εξοικείωση τους προκειμένου να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.

 • Αφορά τα Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να έχει σχετικές γνώσεις αναφορικά με :

 1. Την κατανόηση των μηχανισμών και των αρχών των σχετικών με την Ευρωπαϊκή/Διεθνή  χρηματοδότηση
 2. Τη γνώση για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού χρονοδιαγράμματος για τη σύνταξη μιας πρότασης εντός ορισμένης προθεσμίας
 3. Τον προσδιορισμό των πιθανών πηγών χρηματοδότησης για τη δημιουργία σχεδίου με σταθερές συνεργασίες
 4. Τη γνώση για σχέδια ανταγωνιστικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ και τους άλλους φορείς
 5. Την ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής, στην οποία η δυνητική χρηματοδότηση από την ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης του οργανισμού.
 6. Την αύξηση των πιθανών πηγών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών
 7. Τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ικανότητας εξασφάλισης χρηματοδότησης από πηγές της ΕΕ και άλλων φορέων
 8. Την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου κατά την εκπόνηση προτάσεων της ΕΕ (ειδικότερα των μεγάλων συμπράξεων)

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

 • Αφορά τα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Προσδιορίζει με ακρίβεια-κατανοεί πλήρως έννοιες, όρους που αφορούν το ΕΣΠΑ.
 2. Αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
 3. Αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του συντονισμού και της συνέργειας όλων των εμπλεκομένων μερών που σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν το ΕΣΠΑ.
 4. Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ.
 5. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παρακολουθεί την προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

 • Θέματα Σπουδών και λοιπά Επιμορφωτικά Θέματα

International Forum Training & Consulting
Γιούλα Καραντάνη
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email: international1@forum-training.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα, επιλέξτε την παρακάτω υπερσύνδεση:

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Δείτε εδώ το γενικό Οδηγό
 • Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματα εξ αποστάσεως διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.
  Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα. Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις,
  Όπως :
  –>Ο Οδηγός Μελέτης ανά Διδακτική Ενότητα που στοχεύει στην διευκόλυνση της οργάνωσης της μελέτης του εκπαιδευόμενου,
  –>Η τελική εργασία ή το Χρονοδιάγραμμα υποβολής των ασκήσεων η οποία διατίθεται κατά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας (εφόσον το απαιτεί η φύση του μαθήματος) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης.
  Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας , καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ ή την τελική εργασία.Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων , πολλαπλής επιλογής , αληθούς / ψευδούς δήλωσης , ή upload, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του. Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιλύει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Συνολικά, η βαθμολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος προκύπτει κατά το 50% από τα τεστ ή την εργασία κάθε θεματικής ενότητας.
  Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται , όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας . Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία .
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
 • Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Ευρωπαϊκά, Διακρατικά και Διεθνή Προγράμματα

  Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξεταστούν τα κοινά σημεία καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στα προγράμματα που αναφέρονται, αναφορικά με τους στόχους και τις επιδιώξεις αυτών που τα αιτούνται καθώς και τους τρόπους χρηματοδότησης και τους τόπους υλοποίησης τους. Θα εξεταστούν επίσης: Το προφίλ των αιτούντων Ο ρόλος των εταίρων Ο ρόλος και η σημασία των δικτύων

  Συνεδρίες
  Ευρωπαϊκά Προγράμματα (1ο μέρος )
  Ευρωπαϊκά Προγράμματα (2ο μέρος)
  Ευρωπαϊκά Προγράμματα (μέρος 3ο)
  Διακρατικά/Διεθνή προγράμματα (Μέρος 1ο )
  Διακρατικά/Διεθνή προγράμματα (Μέρος 2ο )
 2. 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΘΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξεταστεί ο θεσμός ο και ο ρόλος τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των Εθνικών Γραφείων στον ορισμό και στην επιλογή των προγραμμάτων (National Agencies and Education Audiovisual and Culture Executive Agency).

  Συνεδρίες
  ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΚΥ –ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 3. 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  Δράση κινητικότητας για : Trainers, Educators, Youthworkers. Η ενότητα αναφέρεται: Στη διευκρίνιση των ανωτέρω όρων, Στο πως μπορεί κάποιος να αποκτήσει το σχετικό τίτλο και Πως αυτοί πιστοποιούνται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Πως γίνεται η επιμόρφωση τους στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Πως δημιουργούνται οι πλατφόρμες μάθησης και τα training courses

  Συνεδρίες
  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ TRAINING COURSES
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EPALE. ON LINE MOOC TRAINING COURSES. OTHER EDUCATIONAL PLATFORMS
  ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
 4. 4. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

  Στην ενότητα θα εξεταστούν: 1.Στρατηγικέςσυμπράξεις 2. Συμμαχίες Γνώσης 3.Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων 4. Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας 5. Συμπράξεις για τον πολιτικό διάλογο και τη χάραξη μεταρρυθμιστικών πολιτικών

  Συνεδρίες
  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
  ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
  ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  ERASMUS+. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 5. 5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/ΝΕΟΛΑΙΑ

  Στην ενότητα γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού .Τα προγράμματα και ειδικότερα τα τελευταία του νέου Ευρωπαϊκού πλαισίου προσφέρουν πολλές δυνατότητες χρηματοδότησης για υλοποίηση δράσεων στον τομέα του αθλητισμού. Οι δράσεις αυτές θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό με τη δημιουργία, την ανταλλαγή και τη διάδοση εμπειριών και γνώσεων σχετικά με διάφορα θέματα που επηρεάζουν τον αθλητισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν όλες οι δράσεις που αποσκοπούν στους παραπάνω στόχους

  Συνεδρίες
  Συμπράξεις Συνεργασίας Μεγάλης Κλίμακας
  Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας
  Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 6. 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

  Στο νέο εργασιακό περιβάλλον εκτός από τις γνώσεις απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψήφιους για την αγορά εργασία θεωρείται η απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων (και στοχασμού επί αυτών) . Στόχος της ενότητας αυτής είναι να υποδείξει χρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω των οποίων ο νέος μπορεί να εισέλθει στην αγορά εργασίας και ο μεγαλύτερος να αποκτήσει επιπλέον προσόντα για την επαγγελματική του ανέλιξη

  Συνεδρίες
  Erasmus+
  ErasmusPro.
  Σώμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης
  Θέσεις Μαθητείας-Μορφές μαθητείας
  Ηλεκτρονική πύλη EURES -Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά
 7. 7. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ERASMUS+)

  Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει μια γενική αναφορά και στα άλλα προγράμματα (εκτός του ERASMUS+ που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως το H2020, LIFE, EUROPEFORCITIZENS κ.α.Σκοπός της ενότητας είναι να έχουν οι επιμορφούμενοι μια ευρύτερη εικόνα για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, έτσι ώστε να μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο για τους ίδιους πρόγραμμα χρηματοδότησης

  Συνεδρίες
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  H2020
  EUROPE FOR CITIZENS AND OTHER PROGRAMS
  LIFE
 8. 8. Διαρθρωτική Πολιτική 2014-2020

  Παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων της περιφερειακής πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Παράθεση των κανονισμών και των νέων δεδομένων της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Η στρατηγική προσέγγιση και οι κατευθύνσεις του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου. Ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα και η λογική της παρέμβασης. Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και οι αυτοδεσμεύσεις.

  Συνεδρίες
  Στόχοι της ΕΕ για το 2020
  Προσανατολισμός στα αποτελέσματα
 9. 9. ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020

  Κατανόηση της πολιτικής συνοχής της Ευρώπης και της διαδικασίας εκπόνησης και έγκρισής του Εθνικού στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης όπως αυτό ορίζεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Αναλυτική παρουσίαση της Αρχιτεκτονικής του ΕΣΠΑ, των κανόνων που το διέπουν και του συστήματος διαχείρισης του.

  Συνεδρίες
  Στρατηγική προσέγγιση – Αναπτυξιακό όραμα
  Διαχείριση ΕΣΠΑ (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, Αξιολόγηση)
  Διαχείριση ΕΣΠΑ (Εγκεκριμένο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών, Πληροφόρηση και Επικοινωνία, Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις)
 10. 10. ΕΣΠΑ 2014-2020 : Εκπαίδευση δικαιούχων στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα

  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Διαδικασίες και Απαιτήσεις του Σ.Δ.Ε. Παροχή βασικής εκπαίδευσης στις κύριες διαδικασίες και απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Εξοικείωση με το περιβάλλον του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος καθώς και εκπαίδευση στην χρήση του ως βασικού εργαλείου εφαρμογής των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027. Παρουσίαση του κόμβου ενημέρωσης, εντός του οποίου αναρτώνται όλοι οι προτεινόμενοι Κανονισμοί της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, καθώς και σχετικά κείμενα, αποφάσεις, συμπεράσματα και λοιπό πληροφοριακό υλικό.

  Συνεδρίες
  Προγραμματικό και θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 -2020
  Γενική παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος – Αίτηση κωδικών πρόσβασης
  Διαδικασίες παρακολούθησης πράξεων
  Εκτυπώσεις – Αναφορές
  Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027
690,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Πλευρά Ελένη
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος