Επιμόρφωση στελεχών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ισότητας των φύλων (01/02/2021)

Έναρξη:  01/02/2021 – Λήξη: 21/11/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση και η κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων σε σύγχρονα θέματα Φύλου και ισότητας των φύλων μέσα στα νέα εργασιακά περιβάλλοντα (π.χ. τηλε-εργασία, μερική απασχόληση, κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει πλέον, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα θα επιμορφώσει Στελέχη Ισότητας των Φύλων (Σ.Ι.Φ.), τα οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις εξειδικευμένες πολιτικές ισότητας και τις οριζόντιες παρεμβάσεις σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής, της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και όλων των διαστάσεων της κοινωνικής ζωής.

Ενδεικτικές ομάδες-στόχοι που θα ενδιαφερθούν για την επιμόρφωση αυτή:

 • Άτομα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών (π.χ. μέλη φεμινιστικών οργανώσεων, κοινωνικές/οί λειτουργοί, καλλιτέχνιδες/ες κ.ά.)
 • Άτομα που έρχονται σε συχνή επαφή με συγκεκριμένες ομάδες γυναικών: κακοποιημένες, εκδιδόμενες, μετανάστριες και προσφύγισσες (προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ή του Λιμενικού Σώματος, ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό των δομών υγείας, δικαστές, δικηγόροι/νομικοί, εργαζόμενες/οι σε Κέντρα Συμβουλευτικής, σε Ξενώνες Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, κ.ά.)
 • Άτομα που ασχολούνται με τη στήριξη της απασχόλησης των γυναικών (π.χ. εργαζόμενοι/ες σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, κ.λπ.).
 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι οποίες/οι ενδιαφέρονται για την προώθηση της ισότητας και την ενσωμάτωση της διάστασης του Φύλου στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό (κάτι που είναι υποχρεωτικό, άλλωστε, από το νόμο 4604/2019).
 • Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των έμφυλων δράσεών της και συνδράμουν το έργο των επιτροπών και γραφείων ισότητας (π.χ. ΔΕΠΙΣ, ΠΕΠΙΣ).
 • Εργαζόμενες/οι στα μέσα ενημέρωσης και στη διαφήμιση ή/και στην προώθηση προϊόντων, οι οποίες/οι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τις θεσμικές επιταγές για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και διακρίσεων.
 • Πολιτικά στελέχη των κομμάτων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τα οποία στηρίζουν την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα και στις δομές λήψης αποφάσεων.
 • Πολίτες, άνδρες και γυναίκες, που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η/ο επιμορφούμενη/ος θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσει την ιστορικότητα της έννοιας του «Φύλου», να διακρίνει το «βιολογικό» από το «κοινωνικό» Φύλο, και να εξοικειωθεί με βασικά ρεύματα της σύγχρονης φεμινιστικής σκέψης,
 • αναγνωρίσει τις πατριαρχικές δομές των σύγχρονων κοινωνιών (και φυσικά και της ελληνικής),
 • αποτιμήσει τη θέση της φύλων, και ιδιαίτερα των γυναικών, στην ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα της ζωής (οικογενειακά, πολιτιστικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά, τεχνολογικά και λοιπά περιβάλλοντα),
 • γνωρίσει το θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • ενημερωθεί για το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ειδικότερα δε για το Εθνικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων (2016-20), καθώς και για σειρά σημαντικών θεσμικών  ρυθμίσεων, όπως οι νόμοι 4531/2018 («Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας») και  4604/2019 (για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων,
 • αναπτύξει ικανότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης στερεοτύπων, προκαταλήψεων και διακρίσεων που συνδέονται με το φύλο, καθώς και παρενοχλήσεων (σεξουαλικών και μη) σε κάθε κοινωνική εκδήλωση,
 • επεξεργαστεί ιδέες και προτάσεις για το ξεπέρασμα των έμφυλων κοινωνικών στερεοτύπων στην καθημερινή ζωή.
 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Διονύσης Γουβιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Email: dgouvias@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα υπάρχει στην πλατφόρμα διδασκαλίας και οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό στην αρχή κάθε ενότητας. Κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας θα πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα μαγνητοσκοπείται. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη (καθώς θα υπάρχουν και βιωματικές δραστηριότητες), αλλά θα μπορούν να τη δουν και μαγνητοσκοπημένα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας (e-mail, forum) με τους διδάσκοντες.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Στο τέλος κάθε ενότητας θα υπάρχει αξιολόγηση και αυτό- αξιολόγηση, με τη μορφή ερωτήσεων και αναστοχαστικού ημερολογίου

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Δείτε εδώ την Ομάδα Διδασκουσών/όντων
 • Δείτε εδώ τον Οδηγό Σπουδών
 • Δείτε εδώ το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Τα δίδακτρα μειώνονται σε 450€, εφόσον πληρωθούν εφάπαξ
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις. Δείτε το Χρονοδιάγραμμα εδώ.
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Φύλα - Ρόλοι και Ταυτότητες

  Περιγραφή Η παρούσα Ενότητα θα βοηθήσει τις/τους επιμορφούμενες/ους στο να κατανοήσουν τις έννοιες που συνδέονται με τα φύλα και το περιεχόμενό τους, να ενημερωθούν για τον ιστορικό και πολιτικό ρόλο των φεμινιστικών κινημάτων, την εξέλιξή τους και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της σύγχρονης φεμινιστικής σκέψης και επιστήμης, αλλά και τον τρόπο που η τελευταία έχει επεξεργαστεί και εξηγήσει τις έμφυλες σχέσεις, συσχετίζοντάς τες με ευρύτερες δομές, εξουσιαστικές σχέσεις, κοινωνικούς ρόλους και πολιτισμικά πρότυπα, προσφέροντας με τον τρόπο αυτόν νέες και δημοκρατικότερες ερμηνείες του κόσμου και των ανθρώπινων σχέσεων.

  Συνεδρίες
  Αποσαφήνιση Εννοιών που συνδέονται με τα Φύλα Ι
  Αποσαφήνιση Εννοιών που συνδέονται με τα Φύλα ΙΙ
  Γυναίκες και ιστορία. Η ιστορία των φεμινιστικών κινημάτων
  Θεωρίες για τα Φύλα
  Φεμινισμός και επιστήμη: Οι Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές Φύλου
 2. Διακρίσεις με βάση το Φύλο – Έμφυλη Βία και Γυναικοκτονία

  Αυτή η Ενότητα θα βοηθήσει τις/τους επιμορφούμενες/ους στο να συνδέσουν τις πατριαρχικές δομές των κοινωνιών μας με τις έμφυλες διακρίσεις, τις ανισότητες και την άσκηση εκφοβισμού & βίας, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Μέσα από ιστορικά παραδείγματα, αλλά και με συχνές αναφορές σε σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, οι επιμορφούμενες/οι καλούνται να συσχετίσουν τις νομικές διατάξεις περί ατομικών & κοινωνικών δικαιωμάτων, με την πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες, αλλά και άτομα τα οποία λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ή γενικότερα έμφυλης ταυτότητας, υφίστανται διακρίσεις και, πολύ συχνά, βία (σωματική, λεκτική, θεσμική, κ.ά.) που συχνά καταλήγει σε δολοφονία (γυναικοκτονία, λεσβιοκτονία κ.ά.)

  Συνεδρίες
  Έννοια, περιεχόμενο, είδη και αιτίες των στερεοτύπων, προκαταλήψεων και των διακρίσεων που συνδέονται με τα φύλα
  Έμφυλη βία: Αίτια, είδη, συνέπειες
  Η εμπορία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και η καταναγκαστική πορνεία (trafficking)
  Η ενδοοικογενειακή βία: η περίπτωση της συζυγικής/συντροφικής κακοποίησης κατά των γυναικών. Οι γυναικοκτονίες
  Οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί και οι στρατηγικές αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Η κατάσταση στην Ελλάδα
 3. Σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και Φύλο

  Στόχος της Ενότητας είναι να βοηθήσει τους/τις επιμορφούμενους/ες να παρακολουθήσουν την ιστορική εξέλιξη των έμφυλων ανισοτήτων στην Εκπαίδευση, να προβληματιστούν για τα γεννεσιουργά αίτια αυτών, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, και να αποκτήσουν την απαραίτητη επιστημονική γνώση και ερευνητική μεθοδολογία που θα τους/τις επιτρέψει να μελετούν επαρκώς τη διάσταση του Φύλου στα νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα.

  Συνεδρίες
  Θεωρητικές Προσεγγίσεις για το Φύλο στην Εκπαίδευση και Θεωρίες για τις Διαφορές των Φύλων
  Φύλο και Εκπαίδευση: ιστορική αναδρομή
  Διαστάσεις της Γυναικείας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: ιστορική διαδρομή & σύγχρονες εξελίξεις
  Η έμφυλη διάσταση των αναλυτικών προγραμμάτων και του παιδαγωγικού πλαισίου
  Φύλο και Νέες Μορφές Μάθησης
 4. Aγορά Εργασίας και Φύλο

  Η παρούσα Ενότητα θα βοηθήσει τις/τους επιμορφούμενες/ους να αντιληφθούν την έμφυλη διάσταση της αγοράς εργασίας και να είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις που συνδέονται με τα φύλα στο πλαίσιο των σύγχρονων εργασιακών περιβαλλόντων, διακρίσεις, άλλοτε ορατές και άλλοτε, λόγω του θεσμικού πλαισίου, άρρητες και άτυπες, αλλά πάντοτε με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τις ζωές των γυναικών, όπως και των άλλων θηλυκοτήτων άλλωστε

  Συνεδρίες
  Γυναίκες και εργασία: τάσεις και προοπτικές
  Η κάθετη και οριζόντια διαίρεση της Αγοράς Εργασίας με βάση το Φύλο
  Επιχειρηματικότητα και Φύλο
  Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης
  Η διάσταση του Φύλου στα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε θέσεις ευθύνης
 5. Πολιτική και Φύλο: Η ισότητα στο πεδίο λήψης των πολιτικών αποφάσεων

  Στην παρούσα Ενότητα οι επιμορφούμενες και οι επιμορφούμενοι θα κατανοήσουν τα αίτια και τις συνέπειες που συνεπάγεται η απουσία των γυναικών από την πολιτική και θα ενημερωθούν για την ευρεία συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με την αναγκαιότητα ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια σφαίρα της ζωής και ειδικότερα στην πολιτική, η οποία, μάλιστα, συνδέει τη συμμετοχή αυτή με την ποιότητα της δημοκρατίας, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη.

  Συνεδρίες
  Από την ιδιωτική στη δημόσια σφαίρα της ζωής και την πολιτική
  Η σχέση των γυναικών με την πολιτική (Στάσεις και αντιλήψεις). Μύθοι και ιδεολογήματα για την πολιτική και εκλογική συμπεριφορά των γυναικών
  Οι γυναίκες στις πατριαρχικές πολιτικές δομές ή «ταξιδιώτισσες» σε έναν κόσμο ανδρών (Η παρουσία των γυναικών σε πολιτικούς φορείς – πολιτικά κόμματα)
  Η σημασία και οι ευεργετικές συνέπειες από την εφαρμογή της ισόρροπης συμμετοχής στην πολιτική
  Μελέτη Περίπτωσης: Σημαντικές γυναίκες της Πολιτικής
 6. Φύλο και Πολιτισμός Ι

  Στη συγκεκριμένη διάλεξη οι επιμορφούμενες/οι θα καταλάβουν πως ο πολιτισμός (ή οι πολιτισμοί) δεν υπήρξε ποτέ έννοια ουδέτερη και απρόσωπη. Θα πληροφορηθούν, πως εκτός από ταξικά, ήταν και είναι πρωτίστως έμφυλα, προσδιορισμένος, γεγονός που αποτελεί τη μεγάλη προσφορά της φεμινιστικής σκέψης και επιστήμης. Ακόμα θα ενημερωθούν για τα γυναικοκεντρικά θρησκευτικά συστήματα και τον μέγα μύθο της Μητριαρχίας, αλλά και για την έμφυλη διάσταση του λαϊκού πολιτισμού.

  Συνεδρίες
  Έννοια, περιεχόμενο, διαιρέσεις και κατηγοριοποιήσεις του πολιτισμού. Η έμφυλη διάσταση του πολιτισμού
  Συστήματα Φύλου, Σύμβολα και Σώμα
  Γυναίκες Μύθοι και θρησκευτικά Συστήματα. Η Μητριαρχία
  Η έμφυλη διάσταση του λαϊκού πολιτισμού
  Φύλο και Τέχνη
 7. Φύλο και Πολιτισμός ΙΙ

  Και στην παρούσα διάλεξη οι επιμορφούμενες/οι θα ενημερωθούν, σε συνέχεια της προηγούμενης, για τον ρόλο της γλώσσας και του λόγου στη συμβολική συγκρότηση του πατριαρχικού κόσμου και στην αναπαραγωγή και διαιώνιση της γυναικείας κατωτερότητας/υποταγής, και κατά συνέπεια για την άμεση ανάγκη υπέρβασης του γλωσσικού σεξισμού. Παράλληλα θα κατανοήσουν τον τρόπο που τα ΜΜΕ αναπαριστούν τις γυναίκες και τις άλλες θηλυκότητες και τις καταστροφικές συνέπειες αυτών των αναπαραστάσεων για τις ζωές τους και την ευημερία τους

  Συνεδρίες
  Γλώσσα και Φύλο: Προσδιορίζοντας τον γλωσσικό σεξισμό
  Μια μελέτη Περίπτωσης: Ο σεξισμός στη γλώσσα των εγγράφων της δημόσιας διοίκησης
  Αναπαραστάσεις του Φύλου στα ΜΜΕ – 1
  Αναπαραστάσεις του Φύλου στα ΜΜΕ – 2
  Διαπολιτισμικότητα και Φύλο
 8. Εθνικοί & υπερεθνικοί μηχανισμοί παρακολούθησης και προώθησης της ισότητας των φύλων. Το θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων στη χώρα μας

  Η συγκεκριμένη ενότητα θα επιτρέψει στις επιμορφούμενες και στους επιμορφούμενους να γνωρίσουν τους διεθνείς οργανισμούς και τις πολιτικές που έχουν σχεδιάσει και αναπτύξει σε ό,τι αφορά στα θέματα φύλου και προώθησης της ισότητας των φύλων, με έμφαση στον ΟΗΕ και την ΕΕ (ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων/ EIGE), αλλά και στις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές και μέτρα

  Συνεδρίες
  ΟΗΕ Ι: Aπό την οικουμενική διακήρυξη του 1948 στη Διάσκεψη του Πεκίνου. Ο ρόλος της Επιτροπής CEDAW
  ΟΗΕ ΙΙ: Oι Στόχοι της Ατζέντας 2020-2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η Ισότητα των Φύλων
  ΟΗΕ ΙΙ: Oι Στόχοι της Ατζέντας 2020-2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η Ισότητα των Φύλων
  Ο ρόλος και η σημασία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
  Εθνικές Στρατηγικές Ισότητας. Το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο
500,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 440
 • ECVET: 22

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Διονύσης Γουβιάς
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγράμματος
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη