Η Λειτουργία της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Έναρξη:  23/03/2020  Λήξη: 18/10/2020

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η οργανωσιακή λειτουργία της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και πιο αναλυτικά των συστημάτων, εργαλείων και τεχνικών που υποστηρίζουν τους οργανισμούς στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού τους.

H επιμόρφωση απευθύνεται:

 • σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , που στελεχώνουν δομές με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού ή/και προσωπικού
 • σε εργαζόμενους σε δομές και τμήματα του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται θέματα ανθρωπίνου δυναμικού
 • σε φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα θέματα και τις πρακτικές της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζουν και εξηγούν τη λειτουργία της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 2. Αναλύουν τις διεργασίες της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 3. Επιλέγουν και χρησιμοποιούν το κατάλληλο, σε κάθε περίπτωση, εργαλείο υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 4. Σχεδιάζουν συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 5. Κατανοήσουν τη σημασία και προστιθέμενη αξία της Στρατηγικής διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 6. Αναγνωρίσουν την προστιθέμενη αξία και να εξοικειωθούν με τις μεθοδολογίες και τεχνικές επίδρασης και υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στους κάτωθι τομείς οργανωσιακής λειτουργίας :
  • Οργανωσιακή επικοινωνία
  • Ομαδική εργασία
  • Οργανωσιακές αλλαγές
  • Θέματα ισότητας και φύλλου
  • Λήψη αποφάσεων
 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Kαθηγήτρια Μαρία Γκασούκα
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο: 22410 99425
Email: mgasouka@rhodes.aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

 • Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Οι συνεδρίες διεξάγονται κυρίως ασύγχρονα, μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
 • Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Εισαγωγή στη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

  Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει μια γενική εισαγωγή στη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως οργανωσιακής λειτουργίας, με σκοπό την αντίληψη της χρησιμότητάς της γα τους οργανισμούς και της κατανόησης των βασικών εννοιών που τη συνθέτουν

  Συνεδρίες
  Η ιστορική εξέλιξη της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
  Βασικές έννοιες και ορισμοί
  Η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση διοίκησης
  Τα συστατικά μέρη της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
  Οι δομές της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
 2. Οι Διεργασίες της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 1

  Στην ενότητα αυτή γίνεται μια εισαγωγή στις διεργασίες της Διαχείρισης ΑΔ, στις διαφορές τους μεταξύ οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και στις ικανότητες των ανθρώπων που στελεχώνουν δομές ΔΑΔ. Η ενότητα ολοκληρώνεται με πρακτική εφαρμογή στα παραπάνω αντικείμενα.

  Συνεδρίες
  Τομείς και επίπεδα δράσης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε έναν οργανισμό
  Διαφορές και ομοιότητες των διεργασιών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
  Οι βασικές διεργασίες τις διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  Το μοντέλο ικανοτήτων των στελεχών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  Πρακτική εφαρμογή
 3. Οι Διεργασίες της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 2

  Στην ενότητα αυτή αναλύονται διεξοδικά οι διεργασίες της ΔΑΔ. Πιο αναλυτικά, αναπτύσσονται οι διεργασίες του προγραμματισμού ΑΔ, της αξιολόγησης ΑΔ, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, της παρακίνησης και της ανάπτυξης συστημάτων ανταμοιβών και τέλος των υποστηρικτικών υπηρεσιών της ΔΑΔ.

  Συνεδρίες
  Προγραμματισμός ΑΔ
  Αξιολόγηση ΑΔ
  Εκπαίδευση ΑΔ
  Παρακίνηση-Ανταμοιβές ΑΔ
  Υποστηρικτικές υπηρεσίες ΑΔ
 4. Τα Συστήματα και τα Εργαλεία της Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

  Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει μια λεπτομερή παρουσίαση των συστημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των διεργασιών της ΔΑΔ. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων για τους σκοπούς της ΔΑΔ.

  Συνεδρίες
  Τα συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  Τα εργαλεία υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  Ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής στην υποστήριξη της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ΑΔ
  Ειδικά συστήματα διαχείρισης ΑΔ
 5. Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

  Η μετεξέλιξη της ΔΑΔ σε Στρατηγική ΔΑΔ, η οποία αναγάγει το Α σε πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τους οργανισμούς αποτελεί το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί της Στρατηγικής ΔΑΔ και παρουσιάζονται οι διεθνείς τάσεις στο συγκεκριμένο πεδίο

  Συνεδρίες
  Η έννοια της Στρατηγικής Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
  Το ανθρώπινο δυναμικό ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού
  Η έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου
  Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της στρατηγικής διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  Τάσεις στη Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 6. Οργανωσιακή Επικοινωνία και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

  Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας αφορά τη συνεισφορά της λειτουργίας της ΔΑΔ στο πεδίο της οργανωσιακής επικοινωνίας. Πιο αναλυτικά πραγματοποιείται μια βασική παρουσίαση της έννοιας της επικοινωνίας και των βασικών στοιχείων που την απαρτίζουν ως οργανωσιακή λειτουργία και συνδέεται αυτή με τα συστήματα ΔΑΔ των οργανισμών

  Συνεδρίες
  Η έννοια της επικοινωνίας στους οργανισμούς
  Κατηγορίες και είδη επικοινωνίας
  Μοντέλα οργανωσιακής επικοινωνίας
  Συνήθη προβλήματα στην οργανωσιακή επικοινωνία
  Ο ρόλος της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στη δόμηση και υποστήριξη συστημάτων αποτελεσματικής επικοινωνίας στους οργανισμούς
 7. Ομαδική Εργασία και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

  Η εν λόγω ενότητα είναι αφιερωμένη στην επίδραση της ΔΑΔ στη δημιουργία συνθηκών ομαδικής εργασίας και συνεργατικότητας στο πλαίσιο των οργανισμών. Πιο αναλυτικά αναπτύσσεται η έννοια της ομαδικής εργασίας, τα κύρια μοντέλα ομαδικής εργασίας, οι διάφοροι ρόλοι των μελών μιας ομάδας και τέλος η σημασία των σωστών συστημάτων ΔΑΔ για την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και αποτελεσματικών ομάδων στους οργανισμούς.

  Συνεδρίες
  Ομαδική εργασία. Ορίζοντας το πλαίσιο και τις παραμέτρους
  Μοντέλα ομαδικής εργασίας
  Ρόλοι και αποτελεσματικότητα ομάδας
  Η σημασία της ομαδικής εργασίας για την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα
  Η συνεισφορά της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη δόμηση ομάδων και στη ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος στους οργανισμούς. Ο ρόλος της ενδουπηρεσιακής κουλτούρας.
 8. Οργανωσιακές Αλλαγές και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

  Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας είναι η επίδραση και διευκόλυνση της ΔΑΔ στον σχεδιασμό , υλοποίηση και εγκαθίδρυση οργανωσιακών αλλαγών διαφόρων μορφών και επιπέδων. Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση του όρου οργανωσιακή αλλαγή, αναλύονται οι διεργασίες και τα μοντέλα οργανωσιακών αλλαγών και συνδέεται η αποτελεσματικότητα των αλλαγών με τη ΔΑΔ

  Συνεδρίες
  Οργανωσιακή αλλαγή. Ορισμός
  Διεργασίες-δυσχέρειες οργανωσιακής αλλαγής
  Μοντέλα οργανωσιακής αλλαγής
  Οργανωσιακή αλλαγή και εργαζόμενος
  Η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού ως παράγοντας οργανωσιακών αλλαγών
 9. Ισότητα στον Εργασιακό Χώρο και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

  Αντικείμενο της ενότητας αυτής αποτελεί η σχέση της ΔΑΔ με την καθιέρωση και εφαρμογή της Ισότητας στον εργασιακό χώρο και την ενσωμάτωση της διάσταση του φύλλου στις οργανωσιακές λειτουργίες και πρακτικές

  Συνεδρίες
  Η ισότητα ως αντικείμενο της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  Η διάσταση του φύλλου στους οργανισμούς και η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού
  Νομοθεσία περί ισότητας
  Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές
  Μελέτη περίπτωσης
 10. Συστήματα Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

  Η επίδραση της ΔΑΔ στις διεργασίες λήψης αποφάσεων στους οργανισμούς και οι μέθοδοι και διεργασίες διασφάλισης της λήψης ποιοτικών αποφάσεων αποτελούν τα αντικείμενα της συγκεκριμένης ενότητας. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των ανθρωποκεντρικών δεικτών απόδοσης , οι οποίοι διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς

  Συνεδρίες
  Λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς
  Τρόποι λήψης απόφασης (Ομαδικά –Ατομικά)
  Προβλήματα και δυσχέρειες στη λήψη αποφάσεων
  Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και λήψη αποφάσεων
  Ανθρωποκεντρικοί δείκτες μέτρησης και υποστήριξη της διεργασίας λήψης αποφάσεων
650,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 440
 • ECVET: 22

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαρία Γκασούκα
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μαρία Γκασούκα