Εσωτερικός Έλεγχος στην τοπική αυτοδιοίκηση (07/12/20)

Έναρξη: 07/12/2020 – Λήξη: 06/06/2021

Τα “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου” σε συνεργασία με την “International Forum Training”  προσφέρουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εσωτερικός Έλεγχος στην τοπική αυτοδιοίκηση” , το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Η ίδρυση και η λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελούν προτεραιότητα για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, όπως αποτυπώνεται και στο αναθεωρημένο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2018-2021, και συγκεκριμένα στον στόχο 11.3: «Βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internalcontrolsystem-σύστημα εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας) και ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου (internalaudit) στην Κεντρική Διοίκηση και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση».

Η διαρκώς αυξανόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Κυβέρνηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η πίεση των πολιτών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η συρρίκνωση της κρατικής χρηματοδότησης και η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων ασκούν συνεχή πίεση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν.

Το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση περί την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια πρόσφατη για την τοπική αυτοδιοίκηση διαδικασία που συνίσταται σε επισκόπηση της διαχείρισης όχι απευθείας των αποτελεσμάτων, αλλά των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται με σκοπό να εντοπισθούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν να εκθέσουν το Δήμο σε κινδύνους και να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά δεδομένα και την κοινωνική παροχή του Δήμου.

Οι υπηρεσίες του προσφέρουν διασφάλιση για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των δικλείδων ελέγχου (controls) και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τον οργανισμό και τον εμποδίζουν να επιτύχει τους σκοπούς του και εν τέλει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες, παραμένοντας παράλληλα εντός των δημοσιονομικών στόχων και περιορισμών.

Με τον τρόπο αυτό:

 • Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί και επικαιροποιηθεί μέσω της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων
 • Εντοπίζονται  πιθανές αδυναμίες, προλαμβάνοντας το ενδεχόμενο να συμβούν γεγονότα (κίνδυνοι) που ελλοχεύουν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Δήμου με αρνητική επίδραση στην επίτευξη των αντικειμενικών του σκοπών, αντιμετωπίζοντας πιθανά προβλήματα προτού αυτά εξελιχθούν σε κρίσεις
 • Αναφαίνονται  ευκαιρίες που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων των Δήμων.
 • Προωθείται η διαφάνεια, η νομιμότητα και η εξάλειψη πιθανής διαφθοράς.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 ενότητες των 50 ωρών. Η διάρθρωσή του έγινε βάσει των εκπαιδευτικών κριτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της παράδοσης της ελεγκτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.Με το παρόν πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν το γενικότερο πλαίσιο της ελεγκτικής, τις βασικές αρχές, την νομοθεσία περί τον Εσωτερικό Έλεγχο στην Ελλάδα, τις διαδικασίες ίδρυσης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Δήμους, την υποβολή εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους και την εν γένει αλλαγή κουλτούρας στους οργανισμούς αυτούς στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των διαδικασιών και της ανάπτυξης των Δήμων μέσω του ελέγχου της επικινδυνότητας των διαδικασιών.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος /η θα είναι σε θέση να:

 1. Προσδιορίζει με ακρίβεια-κατανοεί πλήρως έννοιες, όρους που αφορούν στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους.
 2. Αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής των αρχών και των προτύπων του Εσωτερικού Ελέγχου υιοθετηθέντων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και της Ελληνικής Νομοθεσίας περί τον Εσωτερικό Έλεγχο.
 3. Αντιλαμβάνεται τη συμβολή του Εσωτερικού Ελέγχου στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην διάγνωση των προβλημάτων επί των διαδικασιών ενός Δήμου, και στην επίλυση τους βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας ελέγχου των κινδύνων.
 4. Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλες τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους της σύγχρονης ελεγκτικής.
 5. Αντιμετωπίζει με επιτυχία τυχόν δυσχέρειες που δύνανται να προκύψουν κατά τα στάδια εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου .
 6. Αναγνωρίζει τις προσωποποιημένες διαδικασίες συνεργασίας και ανατροφοδότησης εντός του Δήμου στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου και να εφαρμόζει μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνων σε όλους τους τομείς ευθύνης του.
 7. Παρακολουθεί ή/και να διεκπεραιώνει ορθά και αποδοτικά την υλοποίηση των στόχων σε ετήσια βάση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου.

Αναλαμβάνει ενέργειες βελτίωσης τόσο των διαδικασιών αυτοελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου όσο και των διαδικασιών ελέγχου των Οργανικών Μονάδων του Δήμου με σκοπό την ανάπτυξη του Δήμου

 • Θέματα Σπουδών και λοιπά Επιμορφωτικά Θέματα

International Forum Training & Consulting
Γιούλα Καραντάνη
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email: international1@forum-training.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Για εγγραφή σας, επιλέξτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες :

 • Δείτε εδώ τον Οδηγό Σπουδών
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  Νομοθεσία και Πρότυπα περί τον Εσωτερικό Έλεγχο. Νόμος 3852/2010 περί της «Νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» Θεσμικό Πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα. Τα πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. Ν 3492/2006. Ν 4270/2014. Ν 4622/2019

  Συνεδρίες
  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα
  Θεσμικό Πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα. Ν 3492/2006. Ν 4270/2014. Ν 4622/2019
  Τα πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου Διεθνώς
  Τα πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα
  Παραμετροποίηση των προτύπων στην Ελληνική Αυτό-διοικητική Παράδοση
 2. 2. Δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

  Ίδρυση και Λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Δήμους. Οι Υπηρεσίες και ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Σχεδιασμός Εσωτερικού Ελέγχου. Διοίκηση του Προσωπικού Δομές Διακυβέρνησης

  Συνεδρίες
  Διαχείριση της απόδοσης και λογοδοσία
  Αυτό-αξιολόγηση Δικλείδων Εσωτερικού Ελέγχου. Δημιουργία προγράμματος Ελεγκτικής Δράσης
  Σχεδιασμός Ελεγκτικών Αποστολών. Υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου
  Εσωτερικός Έλεγχος και Ερευνητικός Έλεγχος. Εσωτερικός Έλεγχος και Απάτη
  Τι αποτελεί ελεγχόμενη δραστηριότητα
 3. 3. Λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

  Τα αρχικά βήματα για τη δημιουργία μιας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Θεμελιώδη Στοιχεία Εσωτερικού Ελέγχου. Οργανωτική Ανεξαρτησία. Ελεγκτικός Κύκλος. Ετήσιος Προγραμματισμός Ελέγχων.

  Συνεδρίες
  Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
  Δεξιότητες Εσωτερικού Ελέγχου. Ενδεικτικό Φυλλάδιο Επικοινωνίας
  Ενδεικτικό Παράδειγμα Προσδιορισμού Περιβάλλοντος Ελέγχου
  Ενδεικτικό εργαλείο χαρτογράφησης και αξιολόγησης κινδύνων
  Προσδιορισμός του Ελεγκτικού Σύμπαντος (audituniverse) δηλαδή του συνόλου των δυνητικών ελέγχων. Προετοιμασία της αξιολόγησης των κινδύνων. Προσδιορισμός των κριτηρίων κινδύνων και βαθμολόγηση των κριτηρίων κινδύνων. Κατανομή των ελεγκτικών πόρων. Ανάπτυξη και έγκριση του προγράμματος ελέγχων
 4. 4. Η διαδικασία της διενέργειας ελέγχων

  Βήματα της διενέργειας ελέγχων. Ανάλυση των βημάτων. Στόχοι, θέμα, εύρος και αναμενόμενη διάρκεια του ελέγχου. Προσδιορισμός των πιθανών προβληματικών περιοχών. Εκτέλεση Ελέγχου Δοκιμών

  Συνεδρίες
  Προκαταρκτική φάση. Σχεδιασμός του ελέγχου. Εκτέλεση ελέγχου – Δοκιμών. Ολοκλήρωση του ελέγχου. Επικοινωνία των αποτελεσμάτων και παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων που έχουν ληφθεί.
  Ανάλυση των βημάτων
  Προσωπικό που θα παρέχει βοήθεια στους ελεγκτές -Προσδοκίες από το προσωπικό κατά τη διάρκεια του ελέγχου -Προσδοκίες του Δημάρχου/της Ανώτατης Διοίκησης από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου -Τρόπος αναφοράς των ελεγκτικών ευρημάτων -Τρόποι αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενων
  Προσδιορισμός των πιθανών προβληματικών περιοχών
  Εκτέλεση Ελέγχου Δοκιμών
 5. 5. Αξιολόγηση της Απάτης

  Εργαλείο Καθοδήγησης για την Αξιολόγηση της Απάτης. Ευαισθητοποίηση ως προς την Απάτη. Έκθεση κινδύνου ως προς την Αξιολόγηση της Απάτης Η Ικανότητα του Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την Αξιολόγηση της Απάτης

  Συνεδρίες
  Ευαισθητοποίηση ως προς την Απάτη
  Έκθεση κινδύνου ως προς την Αξιολόγηση της Απάτης
  Η Ικανότητα του Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την Αξιολόγηση της Απάτης
  Ενδεικτικό εργαλείο για την ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων
  Ερωτηματολόγιο σε σχέση με την αξιολόγηση της Απάτης στους Δήμους
 6. 6. Δειγματοληψία – Φύλλα Εργασίας

  Πληθυσμός Ελέγχου της Ελεγκτικής Δραστηριότητας στο Δήμο και Φύλλα Εργασίας. Η δειγματοληψία. Φύλλα Εργασίας. Ελεγκτικά Ευρήματα. Ολοκλήρωση του Ελέγχου.

  Συνεδρίες
  Η δειγματοληψία βάσει χαρακτηριστικών/κριτηρίων. Η δειγματοληψία μεταβλητών. Στατιστική ή μη στατιστική.
  Φύλλα Εργασίας
  Ελεγκτικά Ευρήματα και Προτάσεις Βελτίωσης. Συστατικά Στοιχεία Ευρήματος
  Ολοκλήρωση του Ελέγχου
  Δικλείδες Ασφαλείας
 7. 7. Ολοκλήρωση του Ελέγχου

  Σχέδιο Δράσης και Προετοιμασία της Προσωρινής και της Τελικής Έκθεσης Ελέγχου. Επικοινωνία των Αποτελεσμάτων. Σύνταξη της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου. Υποβολή της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου. Αξιολόγηση της Έκθεσης Ελέγχου.

  Συνεδρίες
  Συστάσεις και Προτάσεις
  Ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος συζητούν τα ευρήματα.
  Σύνταξη της Τελικής Έκθεσης Ελέγχου. Επικοινωνία των αποτελεσμάτων του Ελέγχου. Παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων που λήφθηκαν
  Χαρακτηριστικά της Έκθεσης Ελέγχου
  Αξιολόγηση της Έκθεσης Ελέγχου
 8. 8. Πρόγραμμα Διασφάλισης και Βελτίωσης Ποιότητας του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο

  Αυτό-αξιολόγηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο

  Συνεδρίες
  Εσωτερικές Αξιολογήσεις
  Εξωτερικές Αξιολογήσεις
  Διαχείριση της Ανατροφοδότησης από τους Ελεγχόμενους
  Ολοκλήρωση του ελέγχου
  Διαμόρφωση Ετήσιου Προγραμματισμού. Ελέγχων Αρχεία και Φάκελοι Εσωτερικών Ελέγχων
750,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Ζυγούλης Φώτης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγράμματος. Εσωτερικός Ελεγκτής