Μουσική Παιδαγωγική: Διδακτικές Παρεμβάσεις σε Μεταναστευτικές Δομές και Διαπολιτισμικά Σχολεία

Έναρξη: 23/09/2019 – Λήξη: 26/04/2020

Η μετακίνηση πληθυσμών παγκοσμίως, μετασχηματίζει τη δημογραφική σύνθεση των «χωρών υποδοχής» και διαμορφώνει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα μίας κοινωνίας όπου ξένοι πολιτισμοί διασταυρώνονται στην εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας. Η Διαπολιτισμική Μουσική Αγωγή αναζητά τρόπους για αποτελεσματική επικοινωνία σε όλους τους πολιτισμούς καθώς σήμερα η εκπαίδευση καλείται να στοχεύσει στην ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών σε δημοκρατικά πλουραλιστικές κοινωνίες. Αυτό υποδηλώνει ότι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί /εκπαιδευτές/τριες είναι αναγκαίο να κατανοήσουν τη σημασία της ουμανιστικής αντίληψης της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας την ανεκτικότητα και το ευ ζην των ευπαθών ομάδων, στοιχεία με τα οποία είναι απαραίτητο να τροφοδοτηθούν όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες, ως «εφόδια» απέναντι στην πολιτισμική ανοικτότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διαπολιτισμική Μουσική Αγωγή, ως βασική μαθησιακή διαδικασία, προσφέρεται για να εξετάσει την πολιτισμική και μουσική πολυμορφία υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης (τυπικής – μη τυπικής), τα προσφερόμενα μουσικά παράγωγα μέσα από μία ευρεία ποικιλία μουσικών πολιτισμών ως προτεινόμενα παιδαγωγικά εργαλεία, τις αρχές της εκπαιδευτικής και ανθρώπινης διαχείρισης με διαπολιτισμικό προσανατολισμό, αλλά και με δυνατότητες ή και προοπτικές αμφισβήτησης παγιωμένων θέσεων και αντιλήψεων.

Χρησιμοποιεί ως παιδαγωγικό εργαλείο τον διάλογο, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και μουσικών πληροφοριών ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς και τις μουσικές κουλτούρες που συνυπάρχουν στις τοπικές και παγκόσμιες κοινωνίες. Πρόκειται για μία καλλιτεχνική προσέγγιση θεματικών ενοτήτων, η οποία έχει ως αρχή της να ευαισθητοποιεί και να μυεί τον/την εκπαιδευτικό/παιδαγωγό/καλλιτέχνη/πολιτιστικό οργανωτή να εκτιμά τον πλούτο και την ομορφιά της μουσικής γλώσσας και πληροφορίας, των χαρακτηριστικών που περιγράφουν μια εθνικότητα ή εθνότητα, αναγνωρίζοντάς τες ως ισότιμες με τη δική του/της. Η Διαπολιτισμική Μουσική Αγωγή στοχεύει στην εκπαίδευση των «γηγενών» και «αλλοδαπών» μαθητών/τριών, ενώ οι προθέσεις της αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο στο χώρο του σχολείου.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναλύονται βασικοί θεωρητικοί όροι της διαπολιτισμικής ψυχολογίας και αναπτύσσονται τεχνικές διερεύνησης τους. Εξετάζονται βασικές διαστάσεις του προσφυγικού φαινομένου καθώς και η σχολική ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα ενισχύοντας τον τομέα της πρακτικής διάστασης της Αισθητικής Αγωγής δια της Μουσικής και της Οπτικοακουστικής Τέχνης σε εκπαιδευτικές δομές όπως: η σχολική τάξη, το ολοήμερο σχολείο, δομές υποδοχής προσφύγων, κέντρα αιτούντων άσυλο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εφαρμογής διδακτικών προσεγγίσεων που αξιοποιούν βιωματικές και συνεργατικές τεχνικές ανάπτυξης της μουσικής ενσυναίσθησης

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μαρία Αργυρίου (Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Αιγαίου)
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο: 22410 99152
Email: m.argyriou@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Δείτε τον Οδηγό Σπουδών εδώ
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
 • Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Έκπτωση 10% για εγγραφές έως 23/08
 • Δείτε την ισχύουσα εκπτωτική πολιτική εδώ.
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 4 δόσεις
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [23/09/2019-06/10/2019] [Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Δρ. Μουσταΐρας Παναγιώτης]]

  Κεντρικός σκοπός είναι να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι ότι η κατανόηση της επιρροής που ασκεί κάθε πολιτισμός πάνω στη συμπεριφορά του ατόμου, θα βοηθήσει σημαντικά στην αποφυγή καταστάσεων όπου η ιδιαίτερη πολιτισμική συμπε-ριφορά μπορεί να καταλήξει σε έλλειψη ή και δυσκολία επικοινωνίας. Θα διαχειριστούν έννοιες όπως: Τι είναι ρατσισμός και εθνοκεντρισμός; Τι είναι οι αναπαραστάσεις και τα στερεότυπα; Τι είναι προκατάληψη και τι διάκριση; Θα μελετηθούν διεξοδικά οι σχέσεις μεταξύ των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων και της εκπαίδευσης. Και πιο συγκεκριμένα: Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην παραγωγή και αναπαραγωγή εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων; Πόσο ισχυρή είναι σήμερα η αυτό-εκπληρούμενη προφητεία του εκπαιδευτικού ως διαδικασία παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων με βάση κοινωνικά, πολιτισμικά ή γλωσσικά κριτήρια.

  Συνεδρίες
  Η διαπολιτισμική επικοινωνία και η πραγμάτωσή της στο σχολικό περιβάλλον. Το πολιτισμικό παγόβουνο
  Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις ως παράγοντας δημιουργίας στερεοτύπων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς
  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην παραγωγή και αναπαραγωγή εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ανισοτήτων. Η αυτό-εκπληρούμενη προφητεία του εκπαιδευτικού
  Σύνδεση σχολείου και μεταναστευτικής/προσφυγικής κοινότητας. Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα.
 2. 2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [07/10/2019-20/10/2019] [Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Δρ.Αργυρίου Μαρία, ΕΔΙΠ]

  Σύνδεση με δραστηριότητες και η δημιουργία προγραμμάτων που προωθούν την καλλιέργεια και την πολιτιστική παιδεία με έμφαση στην προστασία και προώθηση της μουσικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής και της πνευματικής δημιουργίας, στη διεύρυνση της συμμετοχής των μαθητών στην πολιτισμική ζωή, στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και στη Διαπολιτισμική μάθηση/εκπαίδευση. Η ενότητα, μελετά τη σχέση της Διαπολιτισμικής Μουσικής Εκπαίδευσης με τον Πολιτισμό, όπως σκιαγραφείται διαχρονικά από τη σύσταση και τη δράση των Διεθνών Οργανισμών υπό το πρίσμα χάραξης πολιτιστικής πολιτικής για τη Μουσική Εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

  Συνεδρίες
  Εννοιολογήσεις και αρχές: Πολιτιστική Πολιτική & Μουσική Εκπαίδευση – Πολυπολιτισμικότητα & Μουσική Εκπαίδευση – Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση
  Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Πολυπολιτισμικότητα και τη Μουσική
  Προγράμματα με έμφαση στη Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση – Ο ρόλος και η συμβολή των Διεθνών Οργανισμών
  Μουσική κουλτούρα και διαχείριση της ετερότητας εντός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
 3. 3. ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΣΗΣ [21/10/2019-03/11/2019] [Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Δρ.Βερβέρης Αντώνιος Εκπαιδευτικός ΠΕ79.01]

  Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας, είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και η συνειδητοποίηση των οριζόντιων όσο και κάθετων ανισοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης γενικότερα, καθώς και της μουσικής εκπαίδευσης ειδικότερα. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιείται ως μέσο, ερευνητικό και θεωρητικό υλικό από τέσσερις κοινωνικές επιστήμες (την Κοινωνιολογία, την Ανθρωπολογία, την Κοινωνική Ψυχολογία και τις Σπουδές Φύλου), με αναφορά σε πιθανές εφαρμογές στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην Κριτική Μουσική Παιδαγωγική
  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Μουσικής Εκπαίδευσης
  Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Μουσικής Εκπαίδευσης
  Έμφυλα στερεότυπα και μουσική εκπαίδευση
 4. 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [04/11/2019-17/11/2019] [Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής]

  Η διδακτική ενότητα στοχεύει στην κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους της σημασίας της σύνδεσης μεταξύ διοικητικών δράσεων και εκπαιδευτικών συνεργασιών στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και διακριτού πολιτισμικού περιβάλλοντος. Πραγματεύεται θεμελιώδεις αρχές της διοικητικής επιστήμης, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει σε νέες καταστάσεις και προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν στο σύγχρονο, διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις επιδράσεις των κοινωνικο-οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις έννοιες της «διοίκησης», της «εξωστρέφειας» «της πολιτισμικής ανοικτότητας», αλλά και της «εκπαιδευτικής συνεργασίας» όπως αυτές παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία σε θεωρητικό αλλά και εμπειρικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται μέσω μελετών περίπτωσης επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα από τους τομείς της διοίκησης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με παραδείγματα και εφαρμογές.

  Συνεδρίες
  Βασικές έννοιες και ορισμοί διοίκησης σε διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
  Η έννοια της εξωστρέφειας και παραδείγματα για την εξωστρέφεια στην εκπαίδευση
  Πολιτισμική ανοικτότητα και διαπολιτισμικές συνεργασίες στην εκπαίδευση
  Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της διοίκησης και οι προοπτικές διαμόρφωσης διοικητικών δράσεων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 5. 5. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ [18/11/2019-01/12/2019] [Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη:Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγος]

  Η Διαπολιτισμική Ψυχολογία εστιάζει, στις θεωρίες και τα πορίσματα της ψυχολογικής έρευνας με οικουμενική ισχύ καθώς και στις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ κοινωνιών. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι θεωρίες και τα εμπειρικά δεδομένα που έχουν προκύψει από τη διαπολιτισμική μελέτη θεμάτων, όπως: οι γνωστικές διεργασίες, η νοημοσύνη και η καθημερινή γνώση, η ανθρώπινη ανάπτυξη, οι αξίες, η προσωπικότητα και η κοινωνική συμπεριφορά, τα συναισθήματα, και η διαπολιτισμική επικοινωνία. Έμφαση δίνεται στην κριτική σκέψη και σε συνήθη σφάλματα κατά την επεξεργασία των διαπολιτισμικών ομοιοτήτων και διαφορών, στα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και την ξενοφοβία. Επίσης, στην τελευταία ενότητα γίνεται αναφορά στις συγκρούσεις που μπορεί να υπάρξουν στο σχολικό περιβάλλον λόγω των διαπολιτισμικών διαφορών και στο διαχείριση της σχολικής βίας.

  Συνεδρίες
  Πολιτισμός, Κοινωνική Ταυτότητα και Αξιακό Σύστημα
  Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Ξενοφοβία
  Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Ενσυναίσθηση
  Συγκρούσεις – Διαχείριση σχολικής βίας
 6. 6. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [02/12/2019-15/12/2019] [Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγος]

  Στην ενότητα της Οργανωσιακής Ψυχολογίας θα επικεντρωθούμε στην έννοια της ομάδας και της δυναμικής που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της. Αυτά είναι βασικά στοιχεία που χρειάζεται να ξέρει ο εκπαιδευτής σε κάθε μορφή εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη) αλλά και σε κάθε περιβάλλον (διαπολιτισμικό ή μη). Οι εκπαιδευτικοί, ασκώντας ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό επάγγελµα, υπόκεινται σε συνθήκες έντονου στρες και συχνά οδηγούνται σε επαγγελµατική εξουθένωση. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στους παράγοντες δηµιουργίας του στρες και της επαγγελµατικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών που μπορεί να πηγάζουν από τις διαπολιτισμικές διαφορές, καθώς και στις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του διαπολιτισμικού περιβάλλοντος και του ρόλου του εκπαιδευτικού. Επίσης, προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης αυτού του στρες, ώστε να προληφθούν φαινόμενα επαγγελµατικής εξουθένωσης και οι ίδιοι να µπορέσουν να ασκήσουν πιο εποικοδομητικά το πολύ σημαντικό τους έργο.

  Συνεδρίες
  Δυναμική της Ομάδας
  Διαδικασίας Συμβουλευτικής
  Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον
  Εργασιακό Άγχος και Επαγγελματική Εξουθένωση στους Εκπαιδευτικούς
 7. 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ [16/12/2019-29/12/2019] [Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Δρ Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής]

  Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα οι εκπαιδευόμενοι καλούντια να διερευνήσουν διαφορετικά πεδία κρίσεων τα οποία αντιμετωπίσει η σύγχρονη Εκπαίδευση. Ειδικότερα, συγκεκριμένα πεδία μελέτης αποτελούν το προσφυγικό ζήτημα αλλά και ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που εκπορεύονται από αυτό, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στη διαχείρισή τους. Η ενότητα εκθέτει τις δυσχέρειες οι οποίες διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία ειδικά σε νησιωτικές, απομακρυσμένες περιοχές με συγκοινωνιακές ιδιαιτερότητες, αλλά και τις συγκρούσεις, οι οποίες ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης και τις οποίες καλείται να διευθετήσει η Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Διαχείριση κρίσεων, Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική κρίση
  Διαχείριση κρίσεων, Εκπαίδευση και προσφυγικό ζήτημα
  Διαχείριση κρίσεων, Εκπαίδευση και νησιωτικότητα
  Διαχείριση κρίσεων – συγκρούσεων σε εκπαιδευτικό περιβάλλον
 8. 8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ [30/12/2019-12/01/2020] [Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Δρ Μαρία Αργυρίου, ΕΔΙΠ]

  Η Μουσική, ως μορφή επικοινωνίας, είναι καθημερινά παρούσα στη έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, ψυχαγωγίας, άσκησης κριτικής και ανταλλαγής απόψεων των παιδιών σε οποιοδήποτε πολιτισμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αλλά και τις κατευθύνσεις που δίνοτναι σε επίπεδο κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την Αισθητική Αγωγή, προβλέπονται στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) δύο (2) ώρες διδασκαλίας, τόσο για το Δημοτικό όσο και για το Γυμνάσιο. Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, οι ενότητες που προτείνονται δεν λειτουργούν δεσμευτικά για τον/την εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α αποφασίζει επιλέγοντας ελεύθερα ποιες και πόσες δραστηριότητες θα πραγματοποιήσει αλλά και πόσο χρόνο θα αφιερώσει σε κάθε δραστηριότητα. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εκ μέρους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), είναι οργανωμένο σύμφωνα με την ηλικιακή οργάνωση των τάξεων στις Δ.Υ.Ε.Π. και σε αυτό το πλαίσιο προτείνονται ενδεικτικές δραστηριότητες Μουσικής για όλες τις τάξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επιλεγμένους τομείς ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών/τριών με δραστηριότητες οι οποίες κατά κύριο λόγο αξιοποιούνται ως διευκολυντές της ομαλής ένταξης των παιδιών στην σχολική ρουτίνα.

  Συνεδρίες
  Το πλαίσιο της διαφοροποιημένης μουσικής διδασκαλίας με πολυπολιτισμικό περιεχόμενο
  Ζητήματα Μουσικού Εγγραμματισμού προσφύγων και μεταναστών μαθητών
  Ζητήματα αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού. Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων
  Συνέργιες με άλλα διδακτικά αντικείμενα
 9. 9. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ [13/01/2020-02/02/2020] [Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη:Δρ Μαρία Αργυρίου, ΕΔΙΠ]

  Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάσουμε την τριπλή ιδιότητα του τραγουδιού δίνοντας έμφαση: Στη χρήση του τραγουδιού ως παιδαγωγικό μέσο εμψύχωσης, καθώς ενισχύει την επικοινωνιακή ικανότητα των συμμετεχόντων για εξάσκηση της οποιαδήποτε γλώσσας με την χρήση του καθημερινού λεξιλογίου, τη σταδιακή ψυχολογική αποδέσμευση από τη διάθεση του «ξένου» απέναντι στο γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο φιλοξενείται ή τον/την υποδέχονται, τον πειραματισμό με καθημερινές καταστάσεις εκτός τάξης, ευαισθητοποιώντας τα παιδιά στον φυσικό ρυθμό, στον τόνο και στον επιτονισμό της ξένης γλώσσας καθώς και στη δομή αλλά και το λεξιλόγιο, μέσα από την ασυνείδητη παραγωγή. Στον κοινωνικό του ρόλο, καθώς το τραγούδι βοηθά στην προσομοίωση αυθεντικών κοινωνικών καταστάσεων, και ασφαλώς, στην εισαγωγή πολιτισμικών στοιχείων από την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα. οφέλη και ενδυναμώνει την συσσωμάτωση στο εκάστοτε κοινωνικό σύνολο. Στον πολιτικό ρόλο του, ο οποίος καταγράφεται διαχρονικά καθώς το τραγούδι αποτελεί κορυφαία δημοκρατική έκφραση, εφόσον, όλοι μπορούν να συμμετέχουν και να αποτελέσουν μέρος ενός συνόλου που παράγει τέχνη.

  Συνεδρίες
  Τραγούδι και πολιτιστική κατανόηση. Μία πολιτισμική και κοινωνιολογική προσέγγιση
  Θεωρητικές προσεγγίσεις για την παιδευτική χρήση του τραγουδιού
  Το τραγούδι και η διδασκαλία του σε σύγχρονες συνθήκες
  Ενδεικτικό Ρεπερτόριο και διδακτικές επιλογές
 10. 10. Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ [03/02/2020-23/02/2020] [Διδάσκων:Αθανάσιος Χατζής, ΜEd]

  Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση θα μπορούσε να θεωρηθεί άξονας εκπαιδευτικής – παιδαγωγικής – πολιτισμικής δράσης, «εργαλείο» που αποβλέπει στην ανάπτυξη – ενίσχυση δεξιοτήτων και τον επαναπροσδιορισμό συμπεριφορών, οι οποίες θα πρέπει να ιδωθούν εκ νέου, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική ανθρώπινη διάδραση μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών, θα επιδιώξουμε να αναβαθμίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία και να ενισχύσουμε τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας, προωθώντας συγχρόνως την ομαλή ένταξη μαθητών διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης. Δεδομένου ότι η σύγχρονη κοινωνία ζει στον «πολιτισμό της εικόνας», εστιάζουμε για τη συγκεκριμένη θεματική, στην κινηματογραφική παιδεία. Ο εξ εικονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την χρήση κινηματογραφικών ταινιών θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλλει στην παιδαγωγική πράξη υποστηρίζοντας τη μαθησιακή διαδικασία.

  Συνεδρίες
  Ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση: Λογισμικά επεξεργασίας βίντεο
  Μελέτη περίπτωσης: Η Κινηματογραφική Τέχνη ως διδακτικό εργαλείο προσέγγισης του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος και ενίσχυσης της ενσυναίσθησης
  Παιδαγωγική αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία
  Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού βίντεο για την διαπολιτισμική εκπαίδευση
 11. 11. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ [24/02/2020-15/03/2020] [Διδάσκων: Δρ.Χαρίλαος Λαβράνος]

  Η διδακτική ενότητα εισάγει τους εκπαιδευόμενους στον προσδιορισμό και την κατανόηση βασικών δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και τις πρακτικές. Ειδικότερα, η ενότητα αναφέρεται σε βασικές έννοιες Μουσικής Πληροφοριακής Παιδείας σε διαπολιτισμικό πλαίσιο έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν συνολική αντίληψη των διαδικασιών και των μεθοδολογιών σχετικά με τη θεωρία και την πρακτική (π.χ. πώς οι εκπαιδευτικοί συνδέουν τους μαθητές με την μουσική πληροφορία σε διαπολιτισμικό πλαίσιο), καθώς και με ζητήματα νομικού και ηθικού περιεχομένου που διέπουν την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών μουσικής πληροφόρησης. Επιπροσθέτως, η διδακτική ενότητα πραγματεύεται τη σημασία και τον ρόλο της ικανοποίησης των αναγκών μουσικής πληροφόρησης των εκπαιδευομένων ως σημείο εκκίνησης για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της μουσικής δημιουργικότητας σε διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Συνεπώς, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να κατανοήσουν τη σημασία της πληροφοριακής συμπεριφοράς ως προς τα εργαλεία και τις πηγές μουσικής πληροφόρησης. Η διδακτική ενότητα περιλαμβάνει επίσης μεθόδους έρευνας χρηστών αλλά και σύγχρονες αναλύσεις για την μουσική πληροφοριακή συμπεριφορά.

  Συνεδρίες
  Διαπολιτισμικό περιβάλλον, χρήστες, αναζήτηση μουσικής πληροφορίας και πληροφοριακή συμπεριφορά
  Η έννοια της μουσικής πληροφοριακής παιδείας και διεθνή πρότυπα
  Πληροφοριακή παιδεία και μουσική εκπαίδευση
  Επικοινωνία και πληροφόρηση για τη μουσική δημιουργικότητα σε διαπολιτισμικό περιβάλλον
 12. 12.ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΔΙΟ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ [16/03/2020-05/04/2020] [Διδάσκων: Δρ.Παναγιώτης Μουσταϊρας]

  Μέσα από αυτή τη θεματική ενότητα επιδιώκουμε οι συμμετέχοντες/ουσες να προσεγγίσουν το πεδίο της ποιοτικής έρευνας εστιάζοντας στην εθνογραφική μεθοδολογική προσέγγιση και να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της. Θα διερευνηθούν ζητήματα οργάνωσης και ανάλυσης των δεδομένων, στο πλαίσιο της εθνογραφικής έρευνας, και παραγωγής των τελικών ερευνητικών αναφορών.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην ποιοτική έρευνα
  Βασικά μεθοδολογικά στοιχεία στην εθνογραφική ερευνητική προσέγγιση. Ζητήματα δεοντολογίας
  Μέθοδοι παραγωγής και καταγραφής δεδομένων
  Οργάνωση και ανάλυση δεδομένων στην εθνογραφική ερευνητική προσέγγιση
 13. 13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ [06/04/2020-26/04/2020] [Κασιμάτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια]

  Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας θα ασχοληθούμε με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, εστιάζοντας στην αποτίμησή του, όπως αυτό υλοποιείται σε δομές υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Θα εξετάσουμε σε ποιο βαθμό μπορούν να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν αξιολογικά σχέδια δεδομένης της ανάγκης επαναπροσδιορισμού των διδακτικών στόχων και επανασχεδιασμού κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων, με στόχο τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας μαθητών, με διαφορετικό πολιτισμικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν τα πιο δημοφιλή και εύχρηστα ψηφιακά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τη διαδικασία της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

  Συνεδρίες
  Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
  Ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης της διαδικασία της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
  Η αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης Moodle στη διδακτική πράξη
  Ζητήματα αξιολόγησης της μουσικής εκπαιδευτικής πρακτικής
700,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 520
 • ECVET: 26

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαρία Αργυρίου
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη-Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Αιγαίου