Μουσική Παιδαγωγική Κατάρτιση και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (14/09/2020)

Σύντομα διαθέσιμο – Επικοινωνήστε με τη γραμματεία των Π.Δ.Β.Μ.

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου Προγράμματος E-Learning Επιμόρφωσης στη Μουσική Παιδαγωγική εστιάζει στην αναγκαιότητα πιστοποίησης που αφορά στη Μουσική Παιδαγωγική και τη Διαθεματική – Διεπιστημονική Αξιοποίησή της στην Εκπαίδευση μέσα από την απόκτηση σχετικού τίτλου ολοκλήρωσης κύκλου ενοτήτων συναφών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, αλλά και για κάθε παιδαγωγό – καλλιτέχνη με ειδικό ενδιαφέρον στη Μουσική Παιδαγωγική, από Παιδαγωγικό Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σε θέση να δώσει πάγια λύση στο χρόνιο πρόβλημα που υφίσταται, αναφορικά με την έλλειψη σχετικής επιμόρφωσης και κατάρτισης πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, και η οποία προέρχεται από χώρους μη διαβαθμισμένων σπουδών όπως είναι τα ωδεία και οι μουσικές σχολές, καλύπτοντας το παιδαγωγικό κενό που δημιουργήθηκε τόσο από μη προσφερόμενα ολοκληρωμένα μαθήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, όσο και από την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Αποτελεί επιπρόσθετο προσόν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.4547, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ “ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”, αρθ.24) για τη δημόσια αλλά και την ιδιωτική υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αλλά και την καλλιτεχνική (ωδεία, πολιτιστικούς οργανισμούς δήμων, καλλιτεχνικούς εκπαιδευτικούς φορείς) για κάθε παιδαγωγό που ασχολείται με την Αισθητική Εκπαίδευση και έμφαση στο αντικείμενο της Μουσικής.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν και να χειρίζονται με επάρκεια ζητήματα που αφορούν στη Μουσική Παιδαγωγική.
 • Να αντιμετωπίζουν κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία και να μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα εδάφια για ενίσχυση των θέσεων και επιχειρημάτων τους.
 • Να χειρίζονται επαρκώς το γραπτό λόγο και να συνθέτουν εργασίες / διδασκαλίες / δραστηριότητες, που αφορούν σε ζητήματα σχετιζόμενα με το περιεχόμενο του προγράμματος.
 • Να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής Μουσικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 • Να πιστοποιήσουν την επαγγελματική κατάρτιση τους.
 • Να αναπτύξουν e-δεξιότητες σχετικές με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
 • Να αναμορφώσουν και να βελτιώσουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές τους, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής μουσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Να σχεδιάζουν βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν την αναθεώρηση του τρόπου σκέψης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών στην Επαγγελματική Μουσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 • Να υλοποιούν σχέδια μαθημάτων και μικροδιδασκαλίες που θα αποβλέπουν στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση τους.
 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μαρία Αργυρίου (Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Αιγαίου)
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:http://e-epimorfosi.aegean.gr/wp-content/uploads/2020/08/Bio_Argyriou-M-2019-20.pdf

Τηλέφωνο: 22410 99152
Email: m.argyriou@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-15:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Η μαθησιακή διαδικασία ελέγχεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευόμενο ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει τόσο την ώρα πρόσβασης όσο και τον συνολικό χρόνο που διαθέτει κάθε φορά στην μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για μία ιδιαίτερη ευέλικτη μεθοδολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη κειμένων που έχουν γραφτεί ειδικά για το πρόγραμμα και δίνουν την ουσία των γνώσεων και την απαραίτητη πληροφόρηση απλά και συνοπτικά
 • Παρακολούθηση παρουσιάσεων με power-point
 • Test αξιολόγησης
 • Μικροδιδασκαλίες σε μορφή video
 • Τελική αξιολογική εργασία

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ή upload, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του.

Το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή και θα βρίσκεται  αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση με χρήση κωδικών. Η αξιοποίησή του είναι άμεση καθώς η μορφή στην οποία προσφέρεται είναι άμεσα εκτυπωμένη από τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και προσφέρει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες όχι μόνο γνώση της μεθοδολογίας αλλά και χρηστικά εργαλεία. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ευέλικτο διδακτικό υλικό,  που είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με  διαδικτυακή πρόσβαση σε μόνιμα αναρτημένο ψηφιακό υλικό και το οποίο ποικίλει ως εξής:

 • Ψηφιακό υλικό Θεωρίας – Πρόσθετα Αρχεία pdf – excel -PowerPoint
 • Παραδείγματα – Υποδειγματικές Ασκήσεις
 • Μελέτες Περίπτωσης
 • Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία
 • Βιντεοπαρουσιάσεις
 • Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / Διδασκαλίες
 • Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
 • On line tests

Το υλικό συνοδεύεται από τον σχετικό «Οδηγό Μελέτης» και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα μελέτης και κατάθεσης γραπτών προόδων – εργασιών καθώς και τη διδακτέα ύλη.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Συνοπτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
 • Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Έκπτωση 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 4 δόσεις. Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα.
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης

  Στόχος της ενότητας είναι να εισαγάγει τους/τις συμμετέχοντες/ούσες στις βασικές αρχές της Πραξιακής φιλοσοφίας για τη Μουσική Εκπαίδευση, ώστε να μπορέσουν να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργική και συστηµατική χρησιμοποίησή της στο πλαίσιο της καθημερινής μουσικοπαιδαγωγικής πράξης. Επιχειρείται μια εισαγωγή του πλαισίου που διέπει την Πραξιακή Φιλοσοφία για τη Μουσική Εκπαίδευση, θεωρητικά και ερευνητικά, μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η ενότητα αποσκοπεί στο να συμβάλει ουσιαστικά στη θεμελίωση της μουσικοπαιδαγωγικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, καλλιεργώντας τον παιδαγωγικό τρόπο σκέψης και δράσης τους αναφορικά με το διδακτικό αντικείμενο της μουσικής, εξοικειώνοντάς τους με τους βασικούς προβληματισμούς της Πραξιακής Φιλοσοφίας της Μουσικής Εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες/ούσες, θα είναι σε θέση να αντιληφθούν τη σημασία της μουσικής πράξης στις διάφορες εκπαιδευτικές διαστάσεις της, εναγκαλίζοντας τους βασικούς στοχασμούς και τις προσεγγίσεις του David Elliott, έτσι όπως διατυπώνονται στις θέσεις του για την Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους.

  Συνεδρίες
  Η φύση της Μουσικής και της μουσικής κατανόησης
  Το αξιακό πλαίσιο της Μουσικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της Πραξιακής Φιλοσοφίας της Μουσικής Εκπαίδευσης
  Μουσική δημιουργικότητα και Πράξη στην Εκπαίδευση
  Σχολειοποίηση της Μουσικής Εκπαίδευσης: Απόψεις σύγχρονων μουσικοπαιδαγωγών για τον ρόλο της Πραξιακής Φιλοσοφίας στη Μουσική Εκπαίδευση
 2. Μουσική Εκπαίδευση και Πολιτιστική Πολιτική

  Η πολιτιστική πολιτική αποτελεί δομικό άξονα της εκπαιδευτικής πολιτικής και λειτουργεί υπό τη μορφή μέσου επίτευξης προστιθέμενης αξίας σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Βασική ωστόσο προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση με δραστηριότητες και η δημιουργία προγραμμάτων που προωθούν την καλλιέργεια και την πολιτιστική παιδεία με έμφαση στην προστασία και προώθηση της μουσικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής και της πνευματικής δημιουργίας, στη διεύρυνση της συμμετοχής των μαθητών στην πολιτισμική ζωή, στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και στη Διαπολιτισμική μάθηση/εκπαίδευση. Η ενότητα, μελετά τη σχέση της Μουσικής Εκπαίδευσης με τον Πολιτισμό, όπως σκιαγραφείται διαχρονικά από τη σύσταση και τη δράση των Διεθνών Οργανισμών υπό το πρίσμα χάραξης πολιτιστικής πολιτικής για τη Μουσική Εκπαίδευση.

  Συνεδρίες
  Το σύγχρονο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πολιτικής για την Μουσική Εκπαίδευση: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
  Λειτουργικές διαστάσεις Διεθνών θεσμών και Μοντέλα Πολιτιστικής Ανάπτυξης για τη Μουσική
  Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Εκπαίδευση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
  Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτιστικού προγράμματος για τη Μουσική Εκπαίδευση
 3. Διδακτική της Μουσικής

  Ο τομέας της μουσικής εκπαίδευσης είναι συνεχώς αναπτυσσόμενος. Η ευέλικτη αξιοποίηση του περιεχομένου και των πρακτικών της Μουσικής Παιδαγωγικής, κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης, επιτρέποντας στις/στους παιδαγωγούς να διακρίνονται ως εκπαιδευτικοί, βοηθώντας τις/τους μαθήτριες/τές τους να αναπτύσσουν το πλήρες μουσικό δυναμικό τους. Οι συνεδρίες της ενότητας δομούνται με βάση το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για την μουσική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης ενσωματώνοντας και το Νηπιαγωγείο

  Συνεδρίες
  Μελέτη και έρευνα Προγραμμάτων Σπουδών για τη Διδακτική της Μουσικής στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση
  Μεθοδολογία και Ανάπτυξη σχεδίου μουσικού μαθήματος για το Νηπιαγωγείο – Παιδικούς Σταθμούς – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
  Μεθοδολογία και Ανάπτυξη σχεδίου μουσικού μαθήματος για ηλικίες 6 έως 12 ετών
  Ο ρόλος της Διδακτικής της Μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 4. Κριτική Μουσική Παιδαγωγική: Η αναγκαιότητα και η αξιοποίησή της στον σχολικό χώρο

  Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας, είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και η συνειδητοποίηση των οριζόντιων όσο και κάθετων ανισοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης γενικότερα, καθώς και της μουσικής εκπαίδευσης ειδικότερα. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιείται ως μέσο, ερευνητικό και θεωρητικό υλικό από τέσσερις κοινωνικές επιστήμες (την Κοινωνιολογία, την Ανθρωπολογία, την Κοινωνική Ψυχολογία και τις Σπουδές Φύλου), με αναφορά σε πιθανές εφαρμογές στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην Κριτική Μουσική Παιδαγωγική
  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Μουσικής Εκπαίδευσης
  Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Μουσικής Εκπαίδευσης
  Στερεότυπα και Μουσική Εκπαίδευση
 5. Μουσική στην Ειδική Παιδαγωγική

  Περιγραφή Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιάσει τον ρόλο της μουσικής στην Ειδική Παιδαγωγική. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρει ότι η μουσική στον χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής αποτελεί ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά λειτουργεί και ως μέσο θεραπείας και αγωγής. Στην Ειδική Παιδαγωγική, η εκπαιδευτική πράξη στοχεύει στην συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας με απώτερο σκοπό την ένταξη και ενσωμάτωση κάθε ατόμου στην κοινωνική ζωή με αυτονομία και ίσες ευκαιρίες. Βασική αρχή στο μάθημα της μουσικής, συνεπώς, είναι να εξυπηρετούνται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή, με αποτέλεσμα η μουσική διδασκαλία να σχεδιάζεται και να διαμορφώνεται με εξατομικευμένη στοχοθεσία. Η Θεματική Ενότητα με σχετική βιβλιογραφία, θα δώσει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να γνωρίσουν τις αρχές που ακολουθεί ο μουσικοπαιδαγωγός που επιθυμεί να διδάξει μουσική σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουν καταγραφεί εφαρμογές μουσικών πρακτικών σε μαθητές με αναπηρία (νοητική υστέρηση, διάχυτη αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα ακοής και κώφωσης, προβλήματα όρασης και τύφλωση κλπ). Στην ενότητα θα παρουσιαστούν τέσσερεις μουσικές διδασκαλίες που έχουν σχεδιαστεί αντίστοιχα για μαθητές με κώφωση, αυτισμό, νοητική υστέρηση και τύφλωση.

  Συνεδρίες
  Ιστορική αναδρομή σχετικά με την χρήση της μουσικής, εκπαιδευτικά και θεραπευτικά, σε άτομα με αναπηρία, με αναφορές σε διεθνές επίπεδο.
  Η Ειδική Μουσική Παιδαγωγική: Αρχές και μέσα.
  Μαθητές με αναπηρία και οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Ιδιαιτερότητες στο μάθημα της μουσικής.
  Τέσσερεις υποδειγματικές διδασκαλίες σε διαφορετικό πλαίσιο ειδικής αγωγής.
 6. Οργανωσιακή και Εκπαιδευτική Ψυχολογία

  Η έννοια της ομάδας και της δυναμικής που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της είναι βασικά στοιχεία που χρειάζεται να ξέρει ο εκπαιδευτής σε κάθε μορφή εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη). Στο εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής, οι επιμορφούμενοι/ες θα μπορέσουν: να αναγνωρίσουν τις ομάδες που ανήκουν και τους ρόλους που κάθε φορά αναλαμβάνουν, να νοηματοδοτήσουν τις διεργασίες των ομάδων που συντονίζουν και τους ρόλους που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι τους, να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τις συναντήσεις με τις ομάδες τους. Στην Διδακτική Ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής. Γίνεται αναφορά στο μοντέλο της Μη Βίαιης Επικοινωνίας όπου καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους στο πώς μπορούν στην πράξη να επικοινωνούν με ενσυναίσθηση. Αναλύεται η έννοια της ηγεσίας και αναδεικνύονται τα πιο σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας. Γίνεται αναφορά στους παράγοντες δημιουργίας του στρες και της επαγγελµατικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και στις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του ρόλου τους

  Συνεδρίες
  Δυναμική της ομάδας
  Ηγεσία στο χώρο της Εκπαίδευσης
  Διαδικασία Συμβουλευτικής και Δεξιότητες Επικοινωνίας & Ενσυναίσθησης
  Εργασιακό Άγχος & Επαγγελματική Εξουθένωση στους Εκπαιδευτικούς
 7. Τεχνικές ενδυνάμωσης και Προετοιμασία Διεύθυνσης Παιδικών και Εφηβικών Φωνητικών Συνόλων σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

  Αντικείμενο της ενότητας είναι η μύηση στην τεχνική της Διεύθυνσης Χορωδίας, μέσα από την ιδιαίτερη προοπτική της μουσικής παιδαγωγικής και του σχολικού περιβάλλοντος. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες της χορωδιακής σπουδής εντάσσονται και λειτουργούνται σε αυτό το πνεύμα, δίνοντας βάρος στη μαίευση της μουσικής απόδοσης μέσω μη λεκτικών τεχνικών επικοινωνίας με τους χορωδούς/μαθητές. Η μουσική συμμετοχή σε ένα σχολικό χορωδιακό σύνολο προσφέρει εμπειρίες και καλλιεργεί δεξιότητες, όπως: την απόλαυση ενός διευρυμένου ρεπερτορίου με διάφορα είδη μουσικής, την ανάγνωση και την κατανόηση της θεωρίας και της ιστορίας της μουσικής, την ανεξαρτησία, τη βελτίωση δεξιοτήτων ακρόασης, την καλλιέργεια της διαχρονικής εκτίμησης της μουσικής, την αφοσίωση, την ευθύνη και τη συνεργασία στην ομάδα/σχολική κοινότητα, την ηχητική και ακουστική εξερεύνηση.

  Συνεδρίες
  Θεωρητική και Πρακτική Προετοιμασία μαέστρου
  Προετοιμασία πρόβας Φωνητικού Συνόλου
  Πρόβα Φωνητικού Συνόλου
  Συναυλία Φωνητικού Συνόλου
 8. Tο τραγούδι ως παιδαγωγικό μέσο εμψύχωσης της διδασκαλίας. τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του

  Η χρήση του τραγουδιού ως παιδαγωγικό μέσο εμψύχωσης ενισχύει την επικοινωνιακή ικανότητα των συμμετεχόντων για εξάσκηση της οποιαδήποτε γλώσσας με την χρήση του καθημερινού λεξιλογίου, τη σταδιακή ψυχολογική αποδέσμευση από τη διάθεση του «ξένου» απέναντι στο γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο φιλοξενείται ή τον/την υποδέχονται, τον πειραματισμό με καθημερινές καταστάσεις εκτός τάξης, ευαισθητοποιώντας τα παιδιά στον φυσικό ρυθμό, στον τόνο και στον επιτονισμό της ξένης γλώσσας καθώς και στη δομή αλλά και το λεξιλόγιο, μέσα από την ασυνείδητη παραγωγή. Ιδιαίτερα, ενισχύει τη μουσική απόλαυση καθώς αποτελεί ευχάριστη διαδικασία μνημονικής αποτύπωσης ενδυναμώνοντας την αλλά και προσδίδοντας πολλές φορές συγκινησιακή φόρτιση. Η παιδαγωγική αξία του τραγουδιού δεν περιορίζεται μονάχα στη μουσική απόλαυση αλλά και στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων (ειδικά όσον αφορά τη διδασκαλία σε μεταναστευτικές δομές) αλλά και στην ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων σε όλες τις ηλικίες

  Συνεδρίες
  Τραγούδι και πολιτιστική κατανόηση. Μία πολιτισμική και κοινωνιολογική προσέγγιση
  Θεωρητικές προσεγγίσεις για την παιδευτική χρήση του τραγουδιού
  Το τραγούδι και η διδασκαλία του σε σύγχρονες συνθήκες
  Ενδεικτικό Ρεπερτόριο και διδακτικές επιλογές
 9. Θέματα Ιστορίας και Επιλεγμένου Ρεπερτορίου της Μουσικής

  Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει και να κατευθύνει τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις επιλογές τους όσον αφορά το μουσικό υλικό που θα χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους ώστε οι παραδόσεις τους να καλύπτουν σημαντικό και αντιπροσωπευτικό κομμάτι της παγκόσμιας μουσικής παραγωγής. Το μάθημα συμβάλλει ολιστικά στη γνώση του ρεπερτορίου και καλύπτει ευρεία γκάμα θεμάτων που άπτονται των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλοσοφικών ζητημάτων της κάθε εποχής, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να διαμορφώσει μία εις βάθος αντίληψη της ιστορίας της μουσικής μέσω βασικού ρεπερτορίου. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε πλατφόρμες ψηφιοποιημένου υλικού.

  Συνεδρίες
  Από τα σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα στο φως της Αναγέννησης
  Η μεγάλη Τέχνη του Μπαρόκ και της πρώιμης κλασικής περιόδου
  Από τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν στο Ρομαντικό κίνημα
  Ο περίπλοκος και περίτεχνος 20ός αιώνας
 10. Η όπερα ως εργαλείο μουσικής εκπαίδευσης και παίδευσης

  Η αναβίωση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στην ύστερη Αναγέννηση οδήγησε στη δημιουργία της όπερας. Η σύμπραξη λόγου και μουσικής, πρωτίστως, αλλά και θεάτρου, χορού και σκηνογραφίας, αιτιολογεί την κατάταξή της ως ενός από τα σημαντικότερα μουσικά επιτεύγματα του Δυτικού πολιτισμού. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά είδη από τη γένεση της έως σήμερα. Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του βασικού αυτού μουσικού είδους και η χρήση του ως εργαλείου μουσικής εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας αλλά και ως εργαλείου παίδευσης για ‘παιδιά’ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα διδάξουν στα παιδιά μας την όπερα μέσω της δημιουργικής μουσικής πράξης.

  Συνεδρίες
  Απαρχές, ονοματοθεσία και δομή της όπερας
  Η ιστορία της όπερας και συνθέτες αυτής
  Όπερα για παιδιά
  Αναπλάθοντας την όπερα στην εκπαιδευτική πράξη
 11. Αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών και πολυμέσων στη Γενική Εκπαίδευση

  Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, οι επιμορφούμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα γνωριμίας και αξιοποίησης της εκπαιδευτικής διάστασης των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία με συγκεκριμένα e εργαλεία (εφαρμογές και πολυμέσα). Ειδικότερα, θα επιχειρήσουμε μία καταγραφή αλλά και μία σύντομη περιγραφή των τεχνολογικών εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν, δίνοντας έμφαση σε open source η freeware εργαλεία. Ενδεικτικά, θα εστιάσουμε στη συγκριτική μελέτη συστημάτων διαμοιρασμού αρχείων (Google Drive, Microsoft OneDrive), συστημάτων δημιουργίας παρουσιάσεων (Microsoft Powerpoint, Prezi, Open Impress), συστημάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών (Wikimedia), αναζήτησης πληροφοριών, (google, duckduckgo), δημιουργίας ιστοσελίδων (weebly, google sites, goomla, wordpress), και επεξεργασίας video. Οι επιμορφούμενοι θα έχουν την ευκαιρία εξοικείωσης τους με τη δημιουργία βίντεο, όπως και με προτεινόμενα μέσα παρουσίασης με σκοπό να ενδυναμώσουν τις καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις τους. Σε ειδικά διαμορφωμένη συνεδρία, θα δημιουργηθεί εκ μέρους τους εκπαιδευτική ιστοσελίδα για τη μουσική.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στον εκπαιδευτικό τομέα
  Ψηφιακή αφήγηση και επεξεργασία βίντεο
  Δημιουργία πολυμεσικών παρουσιάσεων
  Ανάπτυξη εκπαιδευτικής ιστοσελίδας
 12. Μουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση

  Βασικός στόχος της θεματικής ενότητας είναι η εξοικείωση των επιμορφούμενων με τη μουσική τεχνολογία και με τη χρήση της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, που σχετίζονται με τη μουσική. Πιο συγκεκριμένα, θα αποπειραθούμε να γνωρίσουμε βασικά εργαλεία και προγράμματα επεξεργασίας ήχου σε μη πραγματικό χρόνο, αλλά και προγράμματα επεξεργασίας παρτιτούρας. Θα εξοικειωθούμε με τις βασικές αρχές ψηφιακής αποτύπωσης της μουσικής αλλά και με τα ζητήματα βασικής ορολογίας (MIDI, κάρτες ήχου, ηλεκτρονικά μουσικά όργανα). Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, θα γίνει παρουσίαση της διαδικτυακής εφαρμογής Evernote ως βασικού εργαλείου αποθήκευσης και εύκολης αναζήτησης μουσικού υλικού, αξιοποιώντας ελεύθερα λογισμικά. Επιπρόσθετα, θα γνωρίσουμε Βασικές τεχνικές επεξεργασίας ήχου και προγράμματα επεξεργασίας ήχου σε πραγματικό χρόνο. Θα γίνει παρουσίαση ενός εικονικού ψηφιακού στούντιο (τεχνολογία VST) και θα συνδυάσουμε τις δικές μας εργασίες και ήχους με ψηφιακά ηχογραφημένο υλικό από ελεύθερες τράπεζες ήχων

  Συνεδρίες
  Παρουσίαση βασικών εργαλείων. Προγράμματα Επεξεργασίας ήχου σε μη πραγματικό χρόνο. Προγράμματα Επεξεργασίας παρτιτούρας
  Βασικές τεχνικές επεξεργασίας ήχου. Προγράμματα επεξεργασίας ήχου σε πραγματικό χρόνο.
  Πρακτικές Εφαρμογές – Ασκήσεις Ι
  Πρακτικές Εφαρμογές – Ασκήσεις ΙΙ
 13. Μεθοδολογία και Τεχνικές Μουσικοπαιδαγωγικής Έρευνας

  Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης της Μουσικής στη διδασκαλία των παιδαγωγών, την ανάπτυξη τόσο των δικών τους δεξιοτήτων όσο και των μουσικών δεξιοτήτων παιδιών όπως, επίσης, και τους παράγοντες ποιοτικής διαμόρφωσης σχεδιασμού, ανάπτυξης και χρήσης εκπαιδευτικού υλικού. Η ενασχόληση για τη Μουσική Αγωγή, σε επίπεδο έρευνας, στηρίζει τον/την εκπαιδευτικό στην επαγγελματική του/της ανάπτυξη τόσο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων ερευνητικών στρατηγικών και πρακτικών στο διδακτικό του/της έργο, όσο και σε πιθανές μελλοντικές πιο ερευνητικά προσανατολισμένες ενασχολήσεις του/της.

  Συνεδρίες
  Ζητήματα παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών
  Τυπολογία και είδη έρευνας για τη Μουσική Παιδαγωγική
  Μεθοδολογία Μουσικοπαιδαγωγικής Έρευνας
  Ζητήματα εγκυρότητας συγγραφής μίας έρευνας
 14. Αξιολόγηση στη Μουσική Εκπαίδευση και προετοιμασία Portfolio Εκπαιδευτικού

  Στην ενότητα θα επιχειρηθεί αρχικά μία ανασκόπηση βιβλιογραφίας, η οποία συνθέτει και αναλύει την έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση στη γενική μουσική εκπαίδευση. Τίθενται ζητήματα αξιολόγησης του περιεχομένου, των ενδεδειγμένων μορφών αξιολόγησης, της συχνότητας των αξιολογήσεων, των αντιλήψεων και πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση, καθώς και απόψεών τους αναφορικά με τις εμπειρίες και τις ανάγκες της επαγγελματικής εξέλιξης τους. Θα προταθούν ενδεδειγμένες τεχνικές αξιολόγησης και η πρακτική αξιοποίηση τους σε e περιβάλλοντα

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και στην αξιολόγηση για τη Μουσική Εκπαίδευση
  Βασικές αρχές, παράμετροι και κριτήρια αξιολόγησης για τη Μουσική Εκπαίδευση
  Τεχνικές αξιολόγησης. Η αξιοποίησή τους σε e εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
  Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο της Αξιολόγησης για τη Μουσική Εκπαίδευση
630,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 560
 • ECVET: 28

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαρία Αργυρίου
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη-Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Αιγαίου