Online Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση (σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ “Go Learn”)

Έναρξη: 19/10/2020 – Λήξη: 19/05/2021

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Η ευρεία και ραγδαία διείσδυση του Διαδικτύου και των Νέων Τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία προβάλλοντας την ανάγκη αναδιοργάνωσης και επανασχεδιασμού της.

Την αναγκαιότητά αυτή ήρθε να ενισχύσει δραματικά η πανδημία του COVID-19, θέτοντας το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας μπροστά σε νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες μετασχηματισμού.

Στην νέα αυτή πραγματικότητα, ήδη από τον Μάρτιο του 2020, η σχολική μονάδα, ο/η εκπαιδευτικός, ο/η μαθητής/τρια και η οικογένεια του/της, κλήθηκαν να λειτουργήσουν αμιγώς εξ αποστάσεως, μεταφέροντας την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία σε νέα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία όμως απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τον σχεδιασμό του υλικού, την οργάνωση της διδασκαλίας και της αξιολόγησης, του πλαισίου επικοινωνίας και ανατροφοδότησης αλλά και της στήριξης του μαθητή, σε συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον. Και εντέλει μια νέα κουλτούρα αντίληψης και χρήσης των Νέων Μέσων στην σχολική εκπαιδευτική πρακτική.

Σκοπός λοιπόν του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι να παρέχει βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες πάνω στην διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης περιεχομένου για ηλεκτρονικά μαθήματα, στο πλαίσιο της σύγχρονης και ασύγχρονης Online Εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης (ΕξΑΣΕ).

Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύσει, μέσα από ένα συνεκτικό σύνολο μαθησιακών ενοτήτων, ευθυγραμμισμένων με τις τρέχουσες ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και της διεθνούς βιβλιογραφίας και πρακτικής, να βοηθήσει τον/την εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (και όχι μόνο…) να εμπλουτίσει τις όποιες γνώσεις και δεξιότητες απέκτησε στο πλαίσιο της Επείγουσας Διαδικτυακής Διδασκαλίας την περίοδο του κλεισίματος των σχολείων, ενσωματώνοντας τες στον σχεδιασμό και υλοποίηση της Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα δομείται σε 10 θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν το ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο της Online Εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης, το πλαίσιο του ασύγχρονου και σύγχρονου e-learning, τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις προσεγγίσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού για το υλικό, τις δραστηριότητες και την αξιολόγηση των μαθητών/τριών, ενώ έμφαση δίνεται σε νέες αναδυόμενες αναγκαιότητες όπως η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο και η ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος 

 • Κατανοεί το πλαίσιο της Online Σχολικής Εκπαίδευσης
 • Αναγνωρίζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού της σύγχρονης διδασκαλίας
 • Αναγνωρίζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού της ασύγχρονης διδασκαλίας
 • Αναγνωρίζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού για το e-learning
 • Κατανοεί το πλαίσιο εφαρμογής των πνευματικών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο
 • Εφαρμόζει προσεγγίσεις αξιολόγησης στο πλαίσιο της Online ΕξΑΣΕ
 • Διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα στην Επείγουσα Διαδικτυακή Διδασκαλία και την Olnine ΕξΑΣΕ
 • Αντιλαμβάνεται το ρόλο της οικογένειας στο πλαίσιο της Online ΕξΑΣΕ
 • Κατανοεί και εφαρμόζει τεχνικές εμψύχωσης και στήριξής των μαθητών/τρων στο πλαίσιο της Online ΕξΑΣΕ
 • Κατανοεί και αξιολογεί τον νέο ρόλο της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο της Online ΕξΑΣΕ

Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ο κύριος τρόπος υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ασύγχρονος. Δηλαδή,  η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και η συμμετοχή στις δραστηριότητες γίνονται σε χρόνο που επιλέγει ο/η επιμορφούμενος/η, αλλά πάντοτε εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από το χρονοδιάγραμμα της κάθε Διδακτικής Ενότητας.

Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση (τηλεδιασκέψεις) μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Όπου κριθεί λοιπόν αναγκαίο, θα προγραμματισθούν σύγχρονες τηλεδιασκέψεις μικρών ομάδων κατά την διάρκεια του προγράμματος για επίλυση αποριών και ενίσχυση της μαθησιακής κοινότητας.

Ο φάκελος μαθήματος της κάθε συνεδρίας θα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από την εισαγωγική παρουσίαση, το βασικό κείμενο, παράλληλα κείμενα εμβάθυνσης και οπτικοακουστικό υλικό.

Επιπλέον, όπου κρίνεται απαραίτητο, η συνεδρία θα εμπλουτίζεται με δραστηριότητες αυτό-αξιολόγησης ή/και δημόσιου διαλόγου, για ενίσχυση του διαλόγου και της κριτικής σκέψης των επιμορφούμενων.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Ο εκτιμώμενος φόρτος εργασίας ανά συνεδρία είναι 10 ώρες, o οποίος ισοδυναμεί με την μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, την συμμετοχή στις δραστηριότητες, την επικοινωνία με τους επιμορφωτές, τη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο και την συμμετοχή στις δραστηριότητες αξιολόγησης. Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των συνεδριών οδηγεί στην απόδοση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συμπληρώματος Σπουδών 350 ωρών (17.5 ECVET), από το Κ.Ε.Δ.ΙΒΙ.Μ.

Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος ανατίθεται ένα (1) διαδικτυακό διαγώνισμα αξιολόγησης (e-Test) με ερωτήσεις κλειστού τύπου:

 • Οι επιμορφούμενοι/ες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλα τα διαγωνίσματα, όλων των Διδακτικών Ενοτήτων.
 • Η αξιολόγηση της Διδακτικής Ενότητας κρίνεται ως επιτυχής, αν ο/η επιμορφούμενος/η απαντήσει επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων του Διαγωνίσματος.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγώνισμα, πιστώνεται στον/η επιμορφούμενο/η ο μισός προβλεπόμενος φόρτος εργασίας επιτυχούς παρακολούθησης («Ώρες Επιμόρφωσης» και ECVET) της συγκεκριμένης Διδακτικής Ενότητας.
 • Για την απόδοση του συνόλου των ωρών επιμόρφωσης θα πρέπει οι επιμορφούμενοι να επιτύχουν σε όλα τα τεστ των διδακτικών ενοτήτων.
 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Ονοματεπώνυμο ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΣΟΦΟΣ
Email: lsofos@aegean.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 22410 99224

Ονοματεπώνυμο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Email: apkostas@aegean.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 22410 99284

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

 • ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΣΟΦΟΣ: Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου. (Βιογραφικό)
 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ: Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Βιογραφικό)
 • ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ: Υπ. Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Βιογραφικό)
 • ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Υπ. Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιο Αιγαίου  (Βιογραφικό)
 • ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Βιογραφικό)
 • ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ: Ασημίνα Τσιμπιδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Βιογραφικό)
 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Επιστημονικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Βιογραφικό)
 • ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥ: Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.(Βιογραφικό)

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Συνοπτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
 • Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εισαγωγή στην Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

  Σκοπός της ενότητας είναι να εισαγάγει τον/την επιμορφούμενο/η στο πλαίσιο της Εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης,, μέσα από την μελέτη των βασικών αρχών που διέπουν γενικά την ΕξΑΕ και ειδικότερα τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται στο σχολείο. Τέλος, η ενότητα αποσαφηνίζει τις διαφορές ανάμεσα στην ΕξΑΣΕ και την Επείγουσα Διαδικτυακή Διδασκαλία την περίοδο του COVID

  Συνεδρίες
  Βασικές Αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
  Προσεγγίσεις της Εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης
  Η Περίπτωση της Επείγουσας Διαδικτυακής Διδασκαλίας (Emergency Remote Teaching – ERT) λόγω COVID-19
 2. 2. Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση

  Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει σε βασικά θέματα της σύγχρονης εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης που αφορούν αφ’ ενός στο ρόλο του εκπαιδευτικού και αφετέρου σε κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και σε επιτυχημένες διαστάσεις διαχείρισης της επικοινωνίας στη διαδικτυακή τάξη σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Σκοπός της ενότητας λοιπόν είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με διδακτικές προσεγγίσεις και επικοινωνιακές πρακτικές κατάλληλες για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία/μάθηση στη σχολική εκπαίδευση.

  Συνεδρίες
  Βασικές Αρχές της Σύγχρονης ΕξΑΕ
  Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού & Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Σύγχρονη ΕξΑΕ
  Πλατφόρμες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ι: Webex, Zoom
  Πλατφόρμες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΙΙ: BigBlueButton, MS Teams
 3. 3. Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση

  Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση βασικών στοιχείων που είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη από τους εκπαιδευτικούς κατά την οργάνωση μίας εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εντάσσεται η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και βασικές αρχές τόσο για την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και για την οργάνωση του περιβάλλοντος εργασίας και του πλαισίου ασύγχρονης επικοινωνίας με τους μαθητές. Σκοπός λοιπόν της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα μοντέλα αξιοποίησης της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με επίκεντρο τη σχολική εκπαίδευση καθώς και τους βασικούς παράγοντες τους οποίους πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο εκπαιδευτικός κατά την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πρακτική.

  Συνεδρίες
  Ασύγχρονη ΕξΑΕ & Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
  Η πλατφόρμα eClass
  Η πλατφόρμα e-me
  Οι υπηρεσίες Google Classroom και Edmodo
  Αξιοποίηση των Ιστολογίων και των Κοινωνικών Δικτύων
 4. 4. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

  Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην ανάδειξη της σημασίας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού μαθημάτων στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. Θα αναδειχθούν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθώς και μια συνολική άποψη της σημασίας του διδακτικού σχεδιασμού, τις ανάγκες που καλύπτει και την προσφορά του στην εξέλιξη αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων εκπαίδευσης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, θα παρουσιασθούν τα πιο γνωστά μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού, ενώ θα δοθεί μεγάλη σημασία στην παρουσίαση ενδεικτικών πρακτικών για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή του διδακτικού σχεδιασμού στην πράξη. Σκοπός λοιπόν της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές γνώσεις και τα δομικά στοιχεία αναφορικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού μαθήματος τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.

  Συνεδρίες
  Σχεδιασμός Ψηφιακά Εμπλουτισμένων Εκπαιδευτικών Σεναρίων & Κριτήρια Ποιότητας
  Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Μαθημάτων κατά ADDIE & Κριτήρια Ποιότητας
  Σχεδιασμός για την Κινητή Μάθηση
 5. 5. To Εκπαιδευτικό Υλικό στην ΕξΑΣΕ

  Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην ανάλυση των δομικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της Εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης. Μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση των δομικών χαρακτηριστικών και των λειτουργιών που καλείται να επιτελέσει το εκπαιδευτικό υλικό στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο/η εκπαιδευτικός θα αντιληφθεί το ρόλο του υλικού και το πόσο μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την μαθησιακή εμπειρία του μαθητή και το βαθμό εμπλοκής του στην όλη διαδικασία. Σκοπός λοιπόν της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις ιδιαίτερες λειτουργίες που έχει το εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να σκιαγραφήσει ενδεικτικά, μορφές αξιοποίησης του σε διάφορες πρακτικές οργάνωσης της διδασκαλίας.

  Συνεδρίες
  Θεωρητική και Εννοιολογική προσέγγιση περί Εκπαιδευτικού Υλικού στο Σχολείο
  Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Υλικού & Μαθησιακά Αντικείμενα
  Το οπτικοακουστικό Υλικό στην Εκπαίδευση
  Αναζήτηση Πηγών & Πνευματικά Δικαιώματα στο Διαδίκτυο
 6. 6. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού

  Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα H5P για την ανάπτυξη μαθησιακών αντικειμένων, η εφαρμογή e-me Content της σχολικής πλατφόρμας e-Me, παρουσίαση επιλεγμένων εφαρμογών web 2.0 για ανάπτυξη εμπλουτισμένων δραστηριοτήτων, καθώς και λογισμικά επεξεργασίας πολυμέσων, απαραίτητα για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου με πολυμεσικό υλικό.

  Συνεδρίες
  Authoring Tools και Ανάπτυξη υλικού με το H5P
  Ανάπτυξη υλικού με το e-me Content
  Δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με Web 2.0 εφαρμογές
  Λογισμικά Επεξεργασίας Εικόνας
  Λογισμικά Επεξεργασίας Ήχου
  Λογισμικά Επεξεργασίας Βίντεο
 7. 7. Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση

  Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην αξιολόγηση και ανατροφοδότηση στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, αναδεικνύεται ο ρόλος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην κοινωνία της μάθησης. Κατόπιν, αναλύεται η σπουδαιότητα της διαμορφωτικής αξιολόγησης και η διδακτική μορφή της ανατροφοδότησης που σκοπό έχει να δώσει τους μαθητές να διδαχθούν ακόμη και από τα λάθη τους. Σκοπός λοιπόν της ενότητας είναι η ανάλυση της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της διαμορφωτικής αξιολόγησης στη διαδικασία μάθησης των μαθητών.

  Συνεδρίες
  Σχεδιασμός της Αξιολόγησης στην ΕξΑΣΕ
  Εργαλεία και Τεχνικές της Αξιολόγησης στην ΕξΑΣΕ
  Ανάπτυξη Σύνθετων Αξιολογητικών Δραστηριοτήτων με την E-Class και την E-me
 8. 8. Εμψύχωση Μαθητών & ο Ρόλος της Οικογένειας

  Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην «μετάβαση» από τη διαζώσης διδασκαλία στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση και τονίζει την επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας και επίσης εστιάζει στην περιγραφή του ρόλου της ανάπτυξης εσωτερικών κινήτρων στους μαθητές/μαθήτριες και της ανάπτυξης της αίσθησης του προσωπικού ελέγχου με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σκοπός της ενότητας λοιπόν είναι οι επιμορφούμενοι/ες να προσεγγίσουν την «επικοινωνιακή μετάβαση» κατά τη διδασκαλία από την παραδοσιακή-διά ζώσης επικοινωνία στην εξ’ αποστάσεως επικοινωνία τόσο από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού όσο και από τη σκοπιά του γονεϊκού ρόλου και να παρουσιαστούν οι τρόποι ενεργοποίησης των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και να διατυπωθούν προτάσεις για την εμψύχωση των μαθητών/μαθητριών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

  Συνεδρίες
  Εμψύχωση/Ενεργοποίηση Μαθητών στην ΕξΑΣΕ
  Ο ρόλος της Οικογένειας στην ΕξΑΣΕ
 9. 9. ΕξΑΣΕ & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

  Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει σε ένα πλήθος θεωρητικών δεδομένων, πρακτικών και προτάσεων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, πραγματεύεται τον πολύπλευρο ρόλο του σχολείου, των ειδικών επαγγελματιών και της οικογένειας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (ε.ε.α./α.) στο πλαίσιο συνεργασίας και συνέργειας που προϋποθέτει η συμπεριληπτική εκπαίδευση.

  Συνεδρίες
  Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση: δεδομένα και πρακτικές
  Ο ρόλος του σχολείου, των ειδικών και της οικογένειας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
 10. 10. Ο Ρόλος της Σχολικής Μονάδας στην Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση

  Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στο ρόλο της Σχολικής Μονάδας τόσο κατά την Επείγουσα Διαδικτυακή Διδασκαλία την περίοδο της Πανδημίας, όσο στο γενικότερο πλαίσιο της Εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο του Διευθυντή και της τεχνολογικής ετοιμότητας του σχολείου, καθώς και των ομάδων στήριξης για την κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο τεχνολογίας και οργάνωσης.

  Συνεδρίες
  Οργάνωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας εξ αποστάσεως σε έκτακτες περιστάσεις
  Ο Ρόλος του Διευθυντή
  Ομάδες υποστήριξης, ρόλοι και αρμοδιότητες
350,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 350
 • ECVET: 17.5

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Αλιβίζος Σοφός
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος. Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου.