Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (16/11/20)

Έναρξη: 16/11/2020 – Λήξη: 27/06/2021

Γνωστικό αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διεπιστημονική και πολυδιάστατη μελέτη του σύνθετου διοικητικού φαινομένου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, αλλά και στο ευρύ φάσμα των μέσων που προωθεί η Ευρωπαϊκή στρατηγική πολιτική. Στόχος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων όσον αφορά την κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/-ΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και σε απόφοιτους των ΑΕΙ που θα επιθυμούσαν στο κοντινό μέλλον να αποτελέσουν το νέο “αίμα” του δημόσιου τομέα και του τομέα της αυτοδιοίκησης.
Μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα και την αξιολογική εργασία, το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Να αναπτύξει και εφαρμόσει εξειδικευμένες δεξιότητες αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Να αναλύσει και συγκρίνει τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μοντέλων προγραμματισμού, οικονομικής διαχείρισης και συντονισμού στους ΟΤΑ, μέσα από τη μεταφορά καλών πρακτικών της διεθνούς εμπειρίας και την εξειδίκευσής τους , βάσει των πραγματικών αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.
 • Να αναδείξουν ένα νέο πρότυπο αναπτυξιακού προγραμματισμού σε  τοπικό και περιφερειακό  επίπεδο,  βασιζόμενου στη  συμμετοχικότητα, τη διαβούλευση και τη διατομεακή συνεργασία
 • Θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις ανάπτυξης και  ενσωμάτωσης των  σύγχρονων μοντέλων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση και σύγχρονων  καινοτόμων μοντέλων  διαχείρισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ.
 • Θα αποκτήσουν γνώση του ιδιαίτερου περιβάλλοντος της οργάνωσης και λειτουργείας κοινωνικών δομών και συμπράξεων δημοσίου με ιδιωτικού φορέα
 • Θέματα Σπουδών και λοιπά Επιμορφωτικά Θέματα

Δέσποινα Ασλάνογλου
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος
Email: aegean.localgov.program@gmail.com

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες :

 • Δείτε εδώ τον Οδηγό Σπουδών
 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα ανάρτησης του εκπαιδευτικού υλικού.
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και πολιτική

  Στην 1η θεματική ενότητα θα αναλυθεί η προσέγγιση των θεμελιωδών εννοιών της Δημόσιας Διοίκησης, τα χαρακτηριστικά τη έννοιας αυτής και του προσωπικού της, προκειμένου να γίνει κατανοητή η μεταξύ τους σχέση. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι σχέσεις της με την πολιτική, καθώς και οι αρχές που διέπουν τη σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Θα εξεταστούν βασικές αρχές λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης- Οργανωτική διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης- Διοικητικά όργανα-Ιστορική εξέλιξη και παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Θα αναλυθεί ο όρος της διοίκησης, ως κλάδος της Διοικητικής Επιστήμης που εστιάζει αφενός μεν στη θεσμική ανάλυση της διοικητικής πραγματικότητας, αφετέρου δε στην οντολογική διάσταση των διοικητικών θεσμών και οργάνων στην Ελλάδα, με αναφορά στους αντίστοιχους διοικητικούς θεσμούς άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εμβαθύνουμε σε ένα καθημερινά μεταβαλλόμενο πλαίσιο κοινωνικής δράσης, όπου οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των εφαρμοστών είναι προϋπόθεση για έναν αποτελεσματικό διοικητικό μετασχηματισμό

  Συνεδρίες
  Βασικές έννοιες της δημόσιας διοίκησης και της δημόσιας πολιτικής
  Προκλήσεις και τάσεις στην δημόσια διοίκησή και πολιτική
  Εξωγενείς παράγοντες των μεταρρυθμίσεων δημόσιας διοίκησης και πολιτικής
  Εξευρωπαϊσμός και αλλαγές της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής
 2. Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

  Στην 2η θεματική ενότητα θα αναλυθούν θέματα σχετικά με το προσωπικό της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Σκοπός της παρούσας θεματικής ενότητας είναι να αναπτύξει το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων σχετικά με τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς ρόλους της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προσδιορίζοντας τις βασικές έννοιες της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της αυτοδιοίκησης, της Αξιολόγησης και της Στοχοθεσίας, του Πειθαρχικού Δικαίου, του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, των Οργανογραμμάτων και των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, καθώς επίσης, να κάνει κατανοητές βασικές έννοιες του θεσμικού πλαισίου που διέπει το προσωπικό της αυτοδιοίκησης και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και πρακτικής αξιοποίησης του πλαισίου αυτού. Στόχος είναι η βελτίωση και ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου των επιμορφωνόμενων γύρω από θεμελιώδεις πτυχές και παραμέτρους της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, ως απαραίτητου εργαλείου για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

  Συνεδρίες
  Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού
  Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων – Βαθμολόγιο Μισθολόγιο– Υποχρεώσεις/ Δικαιώματα
  Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας –Ψηφιακό Οργανόγραμμα
  Πειθαρχικό Δίκαιο- Αξιολόγηση Προσωπικού – Στοχοθεσία
 3. Οι λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  Στην 3η θεματική ενότητα θα αναλυθούν καταρχήν θέματα σχετικά με την οργάνωση του κράτους σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα με βάση τις συνταγματικές επιταγές και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εν συνεχεία, υπό το πρίσμα και του πρόσφατου μεταρύθμιστικού εγχειρήματος με την ονομασία “Κλεισθένης Ι”, το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα αναλυθούν: ➢ η προβληματική της τοπικής υπόθεσης, και συναφώς θέματα αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δήμων και των περιφερειών και τις αντίστοιχες της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και μορφές συνεργασίας μεταξύ των δήμων, αλλά και μεταξύ δήμων και περιφερειών. ➢ το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα διακυβέρνησης δήμων και περιφερειών, δηλ. τα όργανα διοίκησης, οι αρμοδιότητες τους, οι λειτουργίες τους, οι μεταξύ τους σχέσεις, και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο κυβερνώνται οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιο Ο.Τ.Α. ➢ ρυθμίσεις που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις, αλλά και θεσμούς διαβεσολάβησης και ελέγχου, όπως το τοπικό δημοψήφισμα, ο τοπικός και περιφερειακός διαμεσολαβητής κ.α.

  Συνεδρίες
  Η δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  Κατανομή αρμοδιοτήτων στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης και την αποκεντρωμένη Διοίκηση – Συνεργασίες και λοιπές μορφές σχέσεων μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού.
  Σύστημα διοίκησης δήμων και περιφερειών
  Άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων – Θεσμοί διαμεσολάβησης και ελέγχου.
 4. Πολιτικές Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

  To περιεχόμενο της διδακτική ενότητας πραγματεύεται το εγχείρημα που αφορά στην μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και στην ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που αποσκοπεί στην εστιασμένη παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας με βασικό πυλώνα την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ατζέντας οικονομικού μετασχηματισμού. Επικεντρώνεται στις προοπτικές των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών καινοτομίας και συνοχής και διερευνά τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να εξέλθει της παρούσης επώδυνης ύφεσης με πολιτικές για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, βασισμένες στην νέα στρατηγική «Ευρώπη2020».Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η μεταβολή της πολιτικής συνοχής, που υλοποιείται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων με κύριους στόχους (1) τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ (2) την εστίαση της πολιτικής συνοχής στα θέματα ανταγωνιστικότητας, έρευνας, καινοτομίας, αναβάθμισης των ικανοτήτων για την προώθηση της οικονομίας της γνώσης, (3) την πολιτική απασχόλησης στον πυρήνα των δράσεων με στόχο να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στη μείωση του κινδύνου φτώχειας, (4) τη βιώσιμη ανάπτυξη με βασικούς στόχους την μείωση των αερίων θερμοκηπίου και την εξοικονόμηση ενέργειας και τις εθνικές στρατηγικές, που υλοποιούνται σήμερα στα επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία).

  Συνεδρίες
  Θεωρίες τοπικής ανάπτυξης- Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και εργαλεία
  Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα: Πόλοι Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
  Αναπτυξιακά προγράμματα τοπικής αυτοδιοίκησης
  Συμπράξεις Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα
 5. Οικονομική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  Η συγκεκριμένη ενότητα απευθύνεται σε ενήλικες εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , σε ανώτερα στελέχη καθώς και σε υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται στις οικονομικές υπηρεσίες αλλά και σε διάφορες υπηρεσίες του φορέα και καλούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων , να προσαρμοστούν στις νέες αυξημένες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα νέο δύσκολο και συνάμα απαιτητικό δημοσιονομικό περιβάλλον. Στην πρώτη υποενότητα θα μελετηθούν α) το θεσμικό πλαίσιο της εφαρμογής του Δημόσιου Λογιστικού ,β) η κατάρτιση ,η εκτέλεση και ο έλεγχος των προυπολογισμών των Δήμων. Θα γίνει ανάλυση των εσόδων και των δαπανών των Οτα. Στην δεύτερη υποενότητα θα αναλυθούν τα νέα δεδομένα της δημοσιονομικής διαχείρησης των οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης ,θα μελετηθεί η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων , η διαδικασία δέσμευσης των πιστώσεων και η εκκαθάριση των δαπανών σύμφωνα με τις νέες διατάξεις . Θα αναλυθούν επίσης οι ελεγχοι της οικονομικής διαχείρης που υπόκεινται οι Οτα . Η Τρίτη ενότητα θα αναφέρεται στο Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης των Οτά και στους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους τους . Η τέταρτη ενότητα θα αναφέρεται στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα των Οτα στα οικονομικά αποτελέσματα και στην ανάλυση των χρηματοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών

  Συνεδρίες
  Λογιστικό δημοσίου- προϋπολογισμός – Έσοδα – Δαπάνες ΟΤΑ
  Οικονομική διαχείριση & λειτουργία των ΟΤΑ- δημοσιονομικοί έλεγχοι
  Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης- μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι
  Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 6. Δημόσιες συμβάσεις- Επιχειρηματική Επικοινωνία

  Στην 6η θεματική ενότητα θα αναλυθούν θέματα που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης δημοσιών συμβάσεων με σκοπό τη: • Βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, για αποδοτικό σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, και γενικών υπηρεσιών και συνακόλουθα ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των φορέων από τους οποίους προέρχονται, για την αποτελεσματική διαχείριση των δημοσίων διαγωνισμών. • Εμπέδωση του νέου νομικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16), που ενσωμάτωσε τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. • Αναγνώριση της σημασίας ενσωμάτωσης/εισαγωγής καινοτόμων προβλέψεων, κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων συμβάσεων (κόστος κύκλου ζωής, αναλογία κόστους / οφέλους κ.ά.). • Παρουσίαση σύγχρονων διαγωνιστικών εργαλείων υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων (ανταγωνιστικός διάλογος, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, δυναμικά συστήματα αγορών, σύμπραξη καινοτομίας κ.ά.). • Παρουσίαση των βημάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας. • Εξοικείωση των καταρτιζόμενων με το νέο σύστημα έννομης προστασίας στους δημόσιους διαγωνισμούς. • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης-ενθάρρυνση των στελεχών που συμμετέχουν στις διαδικασίες υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, ως στελέχη των αρμοδίων οργανικών μονάδων ή ως μέλη διαφόρων επιτροπών, όπως π.χ. αποσφράγισης προσφορών και παραλαβής συμβατικών αντικειμένων. • Αναγνώριση της σημασίας της βελτίωσης των διαδικασιών επικοινωνίας, καθώς και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων ή/και υπηρεσιακών οργάνων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.

  Συνεδρίες
  Παρουσίαση Ν. 4412/16 (δομή-καινοτομίες-πεδίο εφαρμογής-εξαιρέσεις-ειδικά καθεστώτα).-Σχεδιασμός-προπαρασκευή διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών –γεν. υπηρεσιών.
  Εργαλεία υλοποίησης διαγωνιστικών διαδικασιών – συνοπτικοί και ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί – απευθείας αναθέσεις. – Έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών-κανόνες δημοσιότητας
  Κριτήρια επάρκειας συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες – Κριτήρια επιλογής αναδόχου, διαδικασία αξιολόγησης προσφορών και κανόνες εκτέλεσης της σύμβασης
  Συλλογικά όργανα υλοποίησης και παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων και καθεστώς έννομης προστασίας.
 7. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός

  Με τoν ορο περιφερειακή ανάπτυξη θα ερμηνεύσουμε ένα σύνολο διαδικασιών για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και την αύξηση της παραγωγικής «ικανότητας» των περιφερειών μιας χώρας. Επισης θα ερμηνεύσουμε τις αποφάσεις υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των συλλογικών οργάνων των δήμων και περιφερειών, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών που αφορούν: ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων, τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ θα γίνει εκτενής ανάλυση του στρατηγικόυ σχεδιασμού που διαμορφώνει την αποστολή, το όραμα και τους μακροπρόθεσμους στόχους ενός δημου και επιχειρησιακου σχεδιασμού και των δεικτών παρακολούθησης αυτού που αποφασίζουν για την ποσότητα, την ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και δράσεων που πρέπει να γίνουν και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν μετρήσιμοι βραχυπρόθεσμοι στόχοι.

  Συνεδρίες
  Περιφερειακή Πολιτιστική Ανάπτυξη, Κοινωνική Πολιτική Ο.Τ.Α.
  Μορφές ελέγχου-Εποπτεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
  Μεταρρυθμιστικές προτάσεις
  5ετες επιχειρησιακό σχέδιο -Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση & την Τοπική Αυτοδιοίκηση- Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης
 8. Πολιτικές Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης OTA

  Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζονται τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα εργαλεία με τα οποία υλοποιούν την εθνική στρατηγική, τα κριτήρια επιλογής, το αναγκαίο περιεχόμενο των τοπικών σχεδίων και τα κριτήρια αξιολόγησης τους, τους Θεματικούς Στόχους, Επενδυτικές Προτεραιότητες και τύπους δράσεων ανά εργαλείο, τα σχέδια των δράσεων (πχ ΣΒΑΚ), οι εφαρμοστικές και χρηματοδοτικές συνέργιες με τομεακά Προγράμματα, που συνάδουν στην επιτυχή υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος ενός Δήμου. Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, εξετάζεται ο καθορισμός των στόχων σε συνάρτηση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της πόλης , που βασίζεται σε πολυκριτηριακή ανάλυση και είναι κοµβικής σηµασίας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην αξιολόγηση και υιοθέτηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών και στην αξιοποίηση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε και του προϋπολογισμού της πόλης, κατά ισόρροπο τρόπο των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Ακόμη, παρουσιάζονται παραδείγματα συνεργασίας πόλεων για την ανάδειξη των περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, δια μέσου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, που στοχεύουν στην επίτευξη της αστικής αειφορίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στην επίτευξη στοχευμένου σχεδιασμού στην διαχείριση της πόλης (πχ ΣΒΑΚ), που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, που συμβάλλουν στην επιτυχία της πολιτικής συνοχής. Παρουσιάζεται η βέλτιστη πρακτική δήμου/ case study.

  Συνεδρίες
  Δράσεις και ανταγωνιστικότητα που αναπτύσσονται στο εσωτερικό περιβάλλον μιας πόλης
  Βασικοί κανόνες για οικονομική ανάπτυξη πόλεων/ κριτήρια επιλογής εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων.
  SWOT ανάλυση
  Ανάλυση case studies δήμων – Διαχείριση Κρίσεων & Πολιτική Προστασία
 9. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και οικονομία: Εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

  ‘Η οριοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας αποτελεί μία ιδιαίτερα σύνθετη πρόκληση, καθώς πρόκειται για έναν όρο που δεν χρησιμοποιείται με ενιαίο τρόπο σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, αλλά διαφοροποιείται εννοιολογικά ανάλογα με την εθνική παράδοση και κουλτούρα. Θα αναλυθούν έννοιες όπως η προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας ‘Κοινωνική Οικονομία’ όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Οδηγό για την Κοινωνική Ευρώπη. Θα εξετάσουμε ένα καινοτόμο πλαίσιο λειτουργίας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με κατεύθυνση, συμμετοχή και δέσμευση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων σε μία νέα επιχειρηματική προσέγγιση με την Κοινωνική Επιχείρηση. Θα ερευνήσουμε τον όρο Κοινωνική Δημογραφία και το πλαίσιο μελέτης των πληθυσμιακών φαινομένων μέσω της συλλογής, της στατιστικής ανάλυσης και της τεχνικής παρουσίασης των πληθυσμιακών δεδομένων Στην κατεύθυνση αυτή θα διερευνηθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης της κοινωνικής οικονομίας για την χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών μέσω των κλασικών οικονομικών μεθόδων ή άλλων που δημιουργεί το κράτος για να ενισχύσει ή να υποστηρίξει συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.

  Συνεδρίες
  Κοινωνική Οικονομία– εννοιολογικές προσεγγίσεις- διαφορές με τις άλλες οικονομίες
  Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία σε Ελλάδα και Ευρώπη
  Κοινωνική επιχείρηση- κοινωνική επιχειρηματικότητα- πεδία δραστηριότητας κοινωνικών επιχειρήσεων
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ- Μοντέλα χρηματοδότησης κοινωνικών δομών- κίνητρα και οφέλη
 10. Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκηση

  Στη 10η Διδακτική Ενότητα θα αναλυθούν θέματα όπως οι βασικές αρχές του μάνατζμεντ, όπως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι βασικές αρχές αυτές αναφέρονται: στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στην ηγεσία και τον έλεγχο, με απώτερο στόχο την συμβολή αυτών στην αποτελεσματική διοίκηση ενός δήμου. Ακόμη θα αναλυθούν οι έννοιες παραδείγματα και καλές πρακτικές του Leardership & Coaching στους σύγχρονους οργανισμούς και η χρησιμότητα εφαρμογής αυτών σε δημόσιους φορείς μέσα από μια σειρά ενεργειών και συμμετοχών ατόμων ικανών να δημιουργήσουν ιδιαίτερες παραγωγικές μονάδες εκτέλεσης ποιοτικού έργου . Τέλος θα παρουσιαστούν ο ορισμός και τα βασικά χαρακτηριστικά της αλλαγής , οι βασικές προϋποθέσεις για επιτυχή αλλαγή η αντίσταση στην αλλαγή και τεχνικές αντιμετώπισης , καθώς επίσης και βασικά θέματα διαχείρισης συγκρούσεων με τους πολίτες Τέλος θα αναλυθούν βασικά θέματα Αποτελεσματικής Ηγεσίας και Διοίκησης όπως Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων, σωστή αξιοποίηση χρόνου κ.τ.λ.

  Συνεδρίες
  Βασικές αρχές management
  Coaching – leadership & υποκίνηση
  Διαχείριση αλλαγών & συγκρούσεων
  Αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση
690,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Δέσποινα Ασλάνογλου
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος