Ηγεσία και διοίκηση στην εκπαιδευτική (σχολική) πρακτική (05/10/2020)

Έναρξη: 05/10/2020 – Λήξη: 09/05/2021

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Μια σειρά από επιστημονικές έρευνες έχουν τεκμηριώσει τη συνεισφορά της σχολικής ηγεσίας στη βελτίωση των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες  σε συνδυασμό με τα συνεχώς μετασχηματιζόμενα χαρακτηριστικά της σύγχρονης σχολικής μονάδας αλλάζουν το τοπίο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των θεωριών της διοίκησης και των ψηφιακών Νέων Μέσων, δημιουργούν νέες συνθήκες υπό τις οποίες οφείλει να λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική μονάδα.

Ο ρόλος του/της  διευθυντή/ριας μια σχολικής μονάδας παλαιότερα εστιαζόταν και περιοριζόταν κυρίως στην άσκηση διοικητικών και διεκπεραιωτικών  καθηκόντων.  Στις μέρες μας σε ένα πολύπλοκο και ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον, αυτό δεν είναι πλέον αρκετό. Όπως αναφέρει ο Fullan (2014) μόνο οι διευθυντές/ριες που είναι εξοπλισμένοι για να διαχειριστούν αυτό το περιβάλλον μπορούν να επιφέρουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των μαθητικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν πρόγραμμα έχει στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει, με τρόπο ολοκληρωμένο και συνολικό, όλες τις σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την άσκηση του διοικητικού έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης, της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας.  Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους/στις διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς (teacher leadership) μια κατά το δυνατόν πλήρη υποδομή γνώσεων -ένα είδος οδηγού στον οποίο θα μπορεί να ανατρέξει όταν αναζητά ενημέρωση και λύσεις στα ζητήματα που τον/την απασχολούν, σε κάθε φάση της πορείας του/της στην εκπαίδευση πρακτική. Το πρόγραμμα απευθύνεται: α) στα στελέχη της εκπαίδευσης και κυρίως στα στελέχη της πρώτης γραμμής, στους/στις διευθυντές/ριες και υποδιευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, β) στους εκπαιδευτικούς που επιτελούν διδακτικό έργο, αφού επί της ουσίας ηγετική συμπεριφορά αυτών επηρεάζει τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσο και το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • α) βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης,
 • β) την έννοια της ηγεσία στο σχολικό κυρίως περιβάλλον,
 • γ) τις βασικές διοικητικές λειτουργίες,
 • δ) τους ηγετικούς ρόλους και τα ηγετικά χαρακτηριστικά,
 • δ) την επικοινωνία και λήψη αποφάσεων  στην εκπαιδευτική πρακτική,
 • ε) βασικές ψηφιακές δεξιότητες και
 • στ) τη διεθνή εμπειρία για την προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών/διευθυντών.

Επίσης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες αναφορικά:

 • α) με την άσκηση αποτελεσματικής επικοινωνίας,
 • β) λήψη αποφάσεων με εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία αυτής,
 • γ) με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών,
 • δ) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών,
 • ε) την ανάπτυξη του Συλλόγου Διδασκόντων και του ομαδικού πνεύματος
 • στ) τη δικτύωση μέσα στη σχολική μονάδα, ανάμεσα στη σχολική μονάδα και στο εξωτερικό περιβάλλον και τέλος  μεταξύ των σχολικών μονάδων, με βασική στόχευση το μοίρασμα της εμπειρίας, της γνώσης και της επίλυσης ζητημάτων ή προβλημάτων και
 • ζ) την ανάπτυξη κατάλληλης σχολικής κουλτούρας και η) την αναγκαιότητα της κατανόησης της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικού/οργανωσιακού κεφαλαίου

Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω ασύγχρονων ηλεκτρονικών μαθημάτων. Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει:

 • Βασικά κείμενα μελέτης σε μορφή pdf
 • Συνοπτικές Παρουσιάσεις ppt
 • Επιπρόσθετο υλικό για μελέτη
 • Τεστ αξιολόγησης

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Για κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο του αναρτημένου υλικού και να επιλύσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κύκλου σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης  Επιμόρφωσης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να λάβει σε όλα τα κουίζ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μαρία Κουρουτσίδου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο:22410 99156
Email: e-epimorfosi@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Συνοπτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
 • Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Διοίκηση στην εκπαίδευση

  Σε αυτή τη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και λειτουργίες της διοίκησης (management), όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης γενικά και των εκπαιδευτικών μονάδων ειδικότερα.

  Συνεδρίες
  Αποσαφήνιση των εννοιών «μάνατζμεντ» και «μάνατζερ», επίπεδα διοίκησης, λειτουργίες διοίκησης
  Καθήκοντα, ρόλοι, ικανότητες και δεξιότητες των μάνατζερ
  Δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
  Όργανα σχολικής διοίκησης, καθήκοντα και σχολικό περιβάλλον
 2. Από την εκπαιδευτική διοίκηση στην εκπαιδευτική ηγεσία

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται; α) η έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας η οποία στις μέρες μας παίζει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης β) τα μοντέλα ηγεσίας και η αποτελεσματικότητα του κάθε μοντέλου.

  Συνεδρίες
  Η έννοια της ηγεσίας, ηγετικοί ρόλοι των σχολικών ηγετών και η σύγκριση με την έννοια της διοίκησης. Ηγετικά χαρακτηριστικά
  Συστημική προσέγγιση της ηγεσίας. Ηγεσία και δικτύωση σχολικών μονάδων.
  Μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας I
  Μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας II
 3. Ηγεσία στην πράξη

  Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σχολικού περιβάλλοντος, η συνεχώς αυξανόμενη με εμπειρικά δεδομένα επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι η αποτελεσματική ηγεσία οδηγεί στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και στη βελτίωση/ αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθιστούν αναγκαία την αναγνώριση ότι η ηγεσία στην εκπαίδευση είναι μια εξειδικευμένη «ασχολία», που ασκείται παράλληλα με άλλες -και κυρίως με τη διευθυντική- και απαιτεί ειδική προετοιμασία

  Συνεδρίες
  Ηγεσία και οργανωσιακή συμπεριφορά
  Ηγεσία ομάδων και ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας
  Η συμβολή του/της διευθυντή/ριας σχολικής μονάδας στη σχολική βελτίωση
  Επαναπροσδιορισμός της εκπαιδευτικής ηγεσίας στο πλαίσιο της χώρας μας.
 4. Λειτουργίες της διοίκησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας
  Συνεδρίες
  Προγραμματισμός και οργάνωση σχολικών μονάδων. Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής πραγματικότητας
  Διοίκηση σχολικών μονάδων σε περιόδους κρίσης
  Αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Μορφές και είδη αξιολόγησης
  Αξιολόγηση του/της μαθητή/ριας, του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου.
 5. Θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής I

  Η αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία απαιτούν γνώσεις σε ορισμένα εξειδικευμένα θέματα που σήμερα αποτελούν τις εκπαιδευτικές προκλήσεις. Τέτοια θέματα είναι η διαμόρφωση κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής που θα εξασφαλίζει την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων εντός της σχολικής μονάδας όσο και την εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας. Επίσης είναι απαραίτητη η διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας η οποία θα δώσει ταυτότητα και ιδιαίτερο χαρακτήρα στη μονάδα, αυξάνοντας την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητά της.

  Συνεδρίες
  Επικοινωνία και συνεργασία στο σχολικό περιβάλλον.
  Επικοινωνιακοί ρόλοι των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων. Επικοινωνία και συναισθηματική νοημοσύνη
  Η ύπαρξη ή μη θεσμικής επικοινωνίας και συνεργασίας στο σχολικό περιβάλλον. Ο ρόλος της επικοινωνίας στην ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού.
  Διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας και διαχείριση αλλαγών
 6. Θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής II

  Στην παρούσα διδακτική ενότητα γίνεται αναφορά σε καθημερινά πρακτικά ζητήματα των σχολικών μονάδων, όπως: α) η διαδικασία λήψης και εφαρμογής εκπαιδευτικών αποφάσεων. Η ικανότητα αποτελεσματικής λήψης και εφαρμογής αποφάσεων στο σχολικό περιβάλλον είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχημένη άσκηση διοικητικού/ηγετικού έργου, β) η διαχείριση προστριβών/συγκρούσεων. Γίνεται κατά αρχάς μια εννοιολογική προσέγγιση της σύγκρουσης και κατόπιν. Στη συνέχεια η ενότητα αναφέρεται στ άτομα ή τις ομάδες με προσδοκίες για τους ηγετικούς/διευθυντικούς ρόλους, και τα οποία (άτομα ή ομάδες) αποτελούν δυνητικά πηγές σύγκρουσης, γ) η παρακίνηση των εκπαιδευτικών. Γίνεται αναφορά και σύγκριση πρώιμων και σύγχρονων θεωριών παρακίνησης και πραγματεύεται καθημερινά και σύγχρονα ζητήματα παρακίνησης εκπαιδευτικών.

  Συνεδρίες
  Επίλυση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο. Λήψη και εφαρμογή αποφάσεων
  Διαχείριση προστριβών στο σχολικό περιβάλλον
  Παρακίνηση και ικανοποίηση συνεργατών
  Σύγχρονα ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο σχολικό περιβάλλον
 7. Ψηφιακές δεξιότητες στην Εκπαίδευση

  Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιαστεί το πλαίσιο των ψηφιακών δεξιοτήτων που προωθεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων για την εκπαίδευση των πολιτών της. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται επάγγελμα υψηλών απαιτήσεων σε ψηφιακές δεξιότητες

  Συνεδρίες
  Ψηφιακές δεξιότητες και εκπαιδευτική πολιτική
  Ψηφιακές δεξιότητες και σχολική διοίκηση
  Ψηφιακές δεξιότητες και εκπαιδευτικός
  Ψηφιακές δεξιότητες και μαθητής
 8. Εκπαιδευτικός και εκπαιδευτική μονάδα

  Η παρούσα ενότητα προσδιορίζει τους παράγοντες της ποιότητας της σχολικής μονάδας –με αναφορά τόσο στις ισχύουσες θεωρίες όσο και σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στη συνέχεια αναλύεται η συμβολή του/της εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και της σχολικής κουλτούρας. Επίσης γίνεται αναφορά στο ζήτημα της διαπολιτισμικότητας η οποία χαρακτηρίζει το σύγχρονο σχολείο και μετασχηματίζει τις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας διαμορφώνοντας νέους άξονες στη διασύνδεση σχολείου- οικογένειας- κοινότητας. Επίσης αναλύονται θέματα κοινωνικού αποκλεισμού με έμφαση στα αίτια που τον προκαλούν στις συνέπειές του.

  Συνεδρίες
  Η «Ποιότητα» στην εκπαίδευση: Έννοιες, παράγοντες προσδιορισμού και κριτήρια αποτίμησης
  Το Εκπαιδευτικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας: Σχολική Κουλτούρα, σχολικό κλίμα
  Αντιμετώπιση Ειδικών Θεμάτων της Σχολικής Μονάδας Ι – Διαπολιτισμικότητα
  Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων της Σχολικής Μονάδας ΙΙ -Κοινωνικός αποκλεισμός
 9. Εκπαιδευτική έρευνα

  Η εκπαιδευτική έρευνα αποτελεί «εργαλείο» με το οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε, να διερευνήσουμε και να αναλύσουμε θέματα που αφορούν είτε συγκεκριμένες ομάδες ή κοινωνίες. Ειδικότερα πεδία ενδιαφέροντος αποτελούν ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής έρευνας, η συλλογή και ανάλυση δεδομένων με συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της επιστημονικής έρευνας.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας / Στάδια Διεξαγωγής Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Δειγματοληψία και Μέτρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα
  Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων
  Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας
 10. Διεθνής εμπειρία στην ανάπτυξη σχολικής ηγεσίας

  Η παρούσα ενότητα εστιάζεται σε δύο παγκόσμιες τάσεις: α) Στην ανάπτυξη της συνεργατικής σχολικής ηγεσίας. Στο σημείο αυτό γίνεται προσπάθεια να γίνει κατανοητή η ανάγκη μια συνεργατικής ηγεσίας από το συλλογικό διοικητικό όργανο της σχολικής μονάδας, το Σύλλογο Διδασκόντων. Το βασικό ερώτημα για την ανάπτυξη συλλογικής ηγεσίας στη χώρα μας είναι με ποιον τρόπο λαμβάνει χώρα η συνεργασία μέσα και ανάμεσα στις σχολικές μονάδες; β) Στην προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών. Η διεθνής πρακτική ποικίλει ανάλογα με το πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους.

  Συνεδρίες
  Διοικητική μεταρρύθμιση του συστήματος. Η ανάπτυξη της βαθιάς μάθησης
  Επιμόρφωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της σχολικής μονάδας
  Ο σύλλογος Διδασκόντων ως μια μορφή συλλογικής ηγεσίας
  Προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών
600,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Νικόλαος Ράπτης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος- Επίκουρος Καθηγητής