Εφαρμογή του Δημόσιου Λογιστικού στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους Πρόσωπα (σε συνεργασία με το Ι.ΑΝ.ΑΠ.) (02/11/20)

Έναρξη: 02/11/2020 – Λήξη: 21/03/2021

Τα “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου” σε συνεργασία με το “Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης” προσφέρουν το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • Να αναλυθούν και αποσαφηνισθούν τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και να αποτυπωθεί με σαφήνεια το εύρος των υποχρεώσεων και της συνυπευθυνότητας των εργαζομένων σ’ αυτές, καθώς και των Π.Ο.Υ.
 • Να αναλυθούν τα ελεγκτικά στάδια ανά εμπλεκόμενη υπηρεσία ώστε να γίνει κατανοητό το πλέγμα των ενεργειών και των πράξεων της διοίκησης που απαιτούνται για την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών.
 • Τέλος, θα γίνει αναλυτική αναφορά στην διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών που αποτελεί το τελευταίο στάδιο του ελέγχου νομιμότητας το οποίο εξαρτάται από την τήρηση της νομιμότητας και κανονικότητας όλων των προηγούμενων σταδίων.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α αλλά και των  Ν.Π.Δ.Δ.. οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μία εικόνα για το Λογιστικό Σύστημα. Απευθύνεται γενικότερα σε υπαλλήλους σε: Δήμους, Δημοτικές επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Περιφέρειες, Νοσοκομεία αλλά και όσους/ες ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στους συγκεκριμένους φορείς ή να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες για το αντικείμενο ανεξαρτήτου ειδικότητας.

Το σεμινάριο προετοιμάζει αποφοίτους/ες σχολών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. κάθε κατεύθυνσης οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν σε ειδικές θέσεις στους ΟΤΑ (π.χ. Γενικοί Γραμματείς, Ειδικοί Σύμβουλοι ή Ειδικοί Συνεργάτες) αλλά και ως στελέχη σε κάθε μορφής προγράμματα και δράσεις επιχορηγούμενα είτε από το ΕΣΠΑ είτε από κρατικούς πόρους και πρέπει εκτός της εξειδίκευσής τους να γνωρίζουν ενδελεχώς τις διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης και νομιμότητας των οικονομικών τους.
Η παρακολούθηση του προγράμματος αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη διεκδίκηση θέσης στις προαναφερόμενες ειδικότητες διότι προσφέρει την απαραίτητη και αναγκαία τεχνογνωσία για την διευθέτηση δημοσιονομικών πράξεων και καθιστά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες επαγγελματικά και επιστημονικά ικανούς να αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντά τους. Επιπλέον η κατοχή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ενισχύει τις πιθανότητες επιλογής τους καθώς αποτελεί ένα πρόσθετο συνεκτιμώμενο προσόν κατά την διαδικασία επιλογής τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

1. Να κατανοήσει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
2. Να κατανοήσει το πλαίσιο των ευθυνών που διέπουν τις οικονομικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
3. Να κατανοήσει το πλαίσιο της διαδικασίας πληρωμών ενταλμάτων.

 • Θέματα Εγγραφών, Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης

Τηλέφωνο: 2311 242874-75 / 24210 28476 / 24210 76050

E-mail: kekvolos@gmail.com και  kek.thess@gmail.com

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: https://ianap.gr/seminars/panepistimio-aigaiou/efarmogi-tou-dimosiou-logistikou-stous-ota-kai-ta-nomika-tous-prosopa/

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Οι συνεδρίες διεξάγονται κυρίως ασύγχρονα, μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης. Κάθε Διδακτική Ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται μέσω:
  ⮲ Πρωτότυπου υλικού μελέτης σε μορφή pdf
  ⮲ Παρουσιάσεις ppt
  ⮲ Πρόσθετο υλικό για μελέτη
  ⮲ Πρόσθετη βιβλιογραφία
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
 • Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς
 • Για την αξιολόγηση των επιμορφούμενων , προβλέπεται η ανάθεση ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης ανά Διδακτική Ενότητα. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης και τη χορήγηση της Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, ο/η εκπαιδευόμενος/η πρέπει να λάβει σε όλα τα κουίζ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. «Ισχύον θεσμικό πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης Γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών των Ο.Τ.Α.»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α.

  Συνεδρίες
  Υφιστάμενη νομοθεσία για θέματα οικονομικής διαχείρισης. Ορισμοί, πεδίο εφαρμογής, αρμόδια όργανα
  Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας
 2. «Γενικές αρχές κατάρτισης των Προϋπολογισμών. Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό στους Ο.Τ.Α. γνωρίζοντας όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί.

  Συνεδρίες
  Αρχή της ενότητας, της καθολικότητας και της ειδικότητας των πιστώσεων
  Διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου του προϋπολογισμού. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  Πιστώσεις. Υποχρεωτικές (ανελαστικές) και προαιρετικές (ελαστικές) δαπάνες.
 3. «Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Η ευθύνη των υπαλλήλων και του/ης Π.Ο.Υ. κατά την άσκηση των καθηκόντων του/ης (αστική, πειθαρχική και ποινική).»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν πλήρως για τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των υπαλλήλων των οικονομικών τμημάτων των Ο.Τ.Α.

  Συνεδρίες
  Αρμοδιότητες προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών. Υποχρεώσεις και ευθύνες των Π.Ο.Υ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
  Αρμοδιότητες προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών. Υποχρεώσεις και ευθύνες των Π.Ο.Υ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 4. «Ανάληψη υποχρεώσεων. Διαδικασίες ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων. Πολυετείς υποχρεώσεις.»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν πλήρως την έννοια ανάληψης υποχρεώσεων στους Ο.Τ.Α..

  Συνεδρίες
  Δημοσιονομική και νομική δέσμευση. Η έννοια του διατάκτη. Τεκμηριωμένο αίτημα.
  Διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
  Τμηματικές πληρωμές και πολυετείς υποχρεώσεις.
 5. «Νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το πλέγμα των ενεργειών και πράξεων που απαιτούνται για την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών

  Συνεδρίες
  Νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών
  Δαπάνες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων.
 6. «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των Ο.Τ.Α.»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίσουν την διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών που ουσιαστικά αποτελεί το τελευταίο στάδιο του ελέγχου νομιμότητας

  Συνεδρίες
  Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών από την οικονομική υπηρεσία
  Έκδοση και υπογραφή του Χ.Ε.Π.
 7. «Εντολή πληρωμής των δαπανών και εξόφληση τίτλων πληρωμής»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ελέξουν και ΝΑ ολοκληρώσουν τη διαδικασία πληρωμών Χ.Ε.Π.

  Συνεδρίες
  Έλεγχος από την ταμειακή υπηρεσία της νομιμότητας του Χ.Ε.Π.
  Εξόφληση Χ.Ε.Π.
 8. «Προπληρωμές-πάγιες προκαταβολές»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκδίδουν εντάλματα πληρωμών αλλά και να γνωρίσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι πληρωμές.

  Συνεδρίες
  Εντάλματα προπληρωμής. Προϋποθέσεις έκδοσης, απόδοση, ευθύνες
  Πάγια προκαταβολή. Προϋποθέσεις έκδοσης, απόδοση, ευθύνες
 9. «Παραγραφές απαιτήσεων. Εξώδικοι συμβιβασμοί»

  Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίσουν το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι φορείς μπορούν να προσφύγουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό

  Συνεδρίες
  Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου και κατά του Δημοσίου.
  Εξώδικοι συμβιβασμοί και κατάργηση δίκης. Προϋποθέσεις σύννομης σύναψης συμβιβασμού.
320,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 200
 • ECVET: 10

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μιχάλης Χρηστάκης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγράμματος