Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεθοδολογία απορρόφησης Ευρωπαϊκών πόρων από το ΕΣΠΑ (29/03/2021)

Έναρξη: 29/03/2021 – Λήξη: 31/10/2021

Τα “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου” σε συνεργασία με την “International Forum Training” και το ΚΔΒΜ “City Unity College” προσφέρουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεθοδολογία απορρόφησης Ευρωπαϊκών πόρων από το ΕΣΠΑ” , το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωστικό αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διεπιστημονική και πολυδιάστατη μελέτη και εφαρμογή των βασικών αρχών διαχείρισης έργων, διοικητικού και κατασκευαστικού περιεχομένου. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν καθώς και οι μεθοδολογίες θα μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής σύμφωνα με τις διεθνείς αποδεκτά πρακτικές αλλά και αυτές της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι ομάδες και οι γνωστικές περιοχές διεργασιών που μπορούν να εφαρμοστούν στους ΟΤΑ και γενικότερα σε οργανισμούς έτσι ώστε ο διοικητής έργου να μπορεί να  πετύχει τους στόχους του. Επίσης να αποκτήσει την δυνατότητα να παρουσιάζει τις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις διεργασίες.

Γίνετε ειδική αναλυτική παρουσίαση και εμπέδωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται σε όλο το φάσμα των διαδικασιών, για την αποδοτική εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Το πρόγραμμα  παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά στη διαχείριση έργων με βάση τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα. Αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του δημόσιου τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και σε απόφοιτους των ΑΕΙ που θα επιθυμούσαν στο κοντινό μέλλον να αποτελέσουν ουσιαστικό παράγοντα για τις βελτιωτικές αλλαγές που χρειάζονται στον δημόσιο τομέα και στον τομέα της αυτοδιοίκησης.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοεί την ορολογία του επαγγέλματος του διαχειριστή έργου, να συζητά, να γράφει και να εφαρμόζει τις έννοιες της διαχείρισης έργων.
 • Να κατανοεί τις δέκα γνωστικές περιοχές στην διαχείριση έργου και να αξιολογεί την σχέση των πέντε ομάδων διαδικασιών.
 • Να περιγράφει τα ορόσημα του έργου, τις φάσεις, τις δραστηριότητες και τις εργασίες.
 • Να αναπτύξει και εφαρμόσει εξειδικευμένες δεξιότητες αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση έργων και λειτουργίας των φορέων της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Να καθορίζει και να αναπτύσσει την Δομική Ανάλυση Έργου.
 • Να σχεδιάζει ένα δίκτυο έργων, να προσδιορίζει την κρίσιμη διαδρομή και να εφαρμόζει τις τεχνικές PERT και CPM.
 • Να χρησιμοποιεί σχετικό λογισμικό για την διευκόλυνση της διαχείρισης του έργου.
 • Να περιγράφει γιατί το κόστος είναι σημαντικό στην διαχείριση του έργου και να χειρίζεται προς όφελος του έργου τις τεχνικές διαχείρισης.
 • Να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για την αναβάθμιση των επαγγελματικών του προοπτικών
 • Να αναλύσει και συγκρίνει τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μοντέλων προγραμματισμού, οικονομικής διαχείρισης και συντονισμού στους ΟΤΑ, μέσα από τη μεταφορά βασικών αρχών της διαχείρισης έργων, βάσει των πραγματικών αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Να χρησιμοποιεί την μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης έργων και την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων
 • Να αποκτήσει πρακτικές γνώσεις ανάπτυξης και  ενσωμάτωσης των  σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης έργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σύγχρονων  καινοτόμων μοντέλων  διαχείρισης του προϋπολογισμού των έργων στους ΟΤΑ.
 • Να εφαρμόζει τις αρχές διοίκησης έργων και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της
 • Να διαχειρίζεται και να διοικεί τους ανθρώπινους πόρους των έργων στους ΟΤΑ.
 • Να διαμορφώνει μιας αποτελεσματική πολιτική ελέγχου των έργων στους ΟΤΑ.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

Η διδασκαλία των διδακτικών  ενοτήτων του προγράμματος , βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα εκπαίδευσης ανά Συνεδρία, διατίθεται σε ψηφιακή μορφή , καθώς είναι εύκολη η αποθήκευσή του.

Το εκπαιδευτικό υλικό ανά συνεδρία εμπλουτίζεται με παράλληλα κείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο, και videos, διαφάνειες και slides θεωρία εμπλουτισμένη με εικόνες και links, παραδείγματα, υποδειγματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, σχήματα, διαγράμματα, πίνακες, πρόσθετη Βιβλιογραφία και δικτυογραφία, βιντεοπαρουσιάσεις, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, Links  σε εξωτερικές ιστοσελίδες, πρόσθετα αρχεία  pdf – excel–PowerPoint.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στους / στις συμμετέχοντες /συμμετέχουσες και η δυνατότητα ανάρτησης των δικών τους εργασιών στην παραπάνω πλατφόρμα εκπαίδευσης , προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν από τους Διδάσκοντες /Διδάσκουσες του Προγράμματος Επιμόρφωσης.

Επίσης , η μελέτη και εξάσκηση των συμμετεχόντων /συμμετεχουσών βασίζεται στην αυτόνομη και ασύγχρονη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού, και στις επιμέρους ανατιθέμενες εργασίες , οι οποίες παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ποικιλομορφία, όπως διαγνωστικά τεστ , ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής , μελέτες περίπτωσης μέσα από μια συνεχή ανατροφοδότηση μεταξύ Διδάσκοντα και εκπαιδευόμενου / εκπαιδευομένης.

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης chat καθώς και τηλεδιάσκεψης.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματα εξ αποστάσεως διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα. Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις,

Όπως :

 • Ο Οδηγός Μελέτης ανά Διδακτική Ενότητα που στοχεύει στην διευκόλυνση της οργάνωσης της μελέτης του εκπαιδευόμενου,
 • Τα τεστ πολλαπλής επιλογής ή το Χρονοδιάγραμμα υποβολής των απαντήσεων τα οποία θα διατίθεται κατά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας και θα αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης.

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας , καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ.

Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχησης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς / ψευδούς δήλωσης όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του.

Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιλύει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του.

Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής της επόμενης εργασίας ή του τεστ της επόμενης ενότητας. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%.

Συνολικά, η βαθμολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος προκύπτει κατά το 100% από τα τεστ πολλαπλής επιλογής τα οποία εκπονούνται στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται , όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος.

Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία.

Ωφελούμενοι Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αναπτυξιακά έργα
 • οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακές εταιρίες
 • εταιρίες συμβούλων έργων
 • Ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες και εταιρίες πληροφορικής
 • εταιρίες και ομίλους που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων
 • υψηλόβαθμά στελέχη κατασκευαστικών ομίλων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων
 • υπεύθυνους προγραµµατισµού και διαχείρισης έργων
 • Στελέχη που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν μελλοντικά με τη διαχείριση έργων και τον αποτελεσματικό συντονισμό αυτών.
 • Εκπαιδευτές και εργαζομένους στο αντικείμενο της διαχείρισης έργων
 • Φοιτητές ή Αποφοίτους ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών.
 • Αποφοίτους ΔΙΕΚ-ΙΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων.

Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να βελτιώσει τις γνώσεις του ή να ενισχύσει το βιογραφικό του.

 • Θέματα Σπουδών και λοιπά Επιμορφωτικά Θέματα

International Forum Training & Consulting
Γιούλα Καραντάνη
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email: international1@forum-training.gr

City Unity College
Σπυρίδων Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +30 2117109150 / +30 6947888804
Email: s.papanikolaou@cityu.gr

City Unity College
Βασίλειος Ζούμπος
Τηλέφωνο: +30 2117109150 / +30 6944859231
Email: v.zoumbos@cityu.gr

 

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εισαγωγική προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων

  Παρουσίαση βασικών μεγεθών, εννοιών, αρχών: Τι είναι Έργο, Χαρακτηριστικά /Ιδιαιτερότητες, Ορολογία. Όροι: Μοναδικό, Προσωρινό, μεταβλητό και μεταβατικό εγχείρημα. Όρια προϋπολογισμού και χρόνου υλοποίησης. Πόροι. Έννοιες: Δραστηριότητα ή Εργασία, Υποέργο, Πρόγραμμα έργων. Πρακτική διασύνδεση όρων και εννοιών. Βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου όπως αρχή και τέλος, ανάλωση χρόνου, προδιαγραφές.

  Συνεδρίες
  Τι είναι έργο. Βασικές Έννοιες
  Βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου
  Βασικοί παράγοντες του έργου όπως Ιδιοκτήτης, μελετητής και κατασκευαστής
  Βασικές ομάδες διαδικασιών έργου. Γνωστικές περιοχές
 2. 2. Θεματική ομάδα: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργου (Integration)

  Συλλογή διαδικασιών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι τα διάφορα στοιχεία των έργων συντονίζονται σωστά

  Συνεδρίες
  Έναρξη – Ανάπτυξη του καταστατικού έργου
  Σχεδιασμός – Ανάπτυξη σχεδίων έργου
  Εκτέλεση – Διεύθυνση των εργασιών του έργου
  Έλεγχος των εργασιών του έργου και των μεταβολών Κλεισιμάτων φάσεων του έργου και συγκέντρωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν
 3. 3. Θεματική ομάδα: Αντικείμενο (Scope)

  Ανάλυση και προσδιορισμός των εργασιών του έργου που απαιτούνται για την υλοποίηση και παράδοση του έργου εντός του χρόνου και εντός του προϋπολογισμού. Περιλαμβάνει τη διαδικασία διαχείρισης των αλλαγών

  Συνεδρίες
  Σχεδιασμός – Καθορισμός του αντικειμένου
  Σχεδιασμός – Δημιουργία αναλυτική δομή εργασιών
  Σχεδιασμός – Καθορισμός δραστηριοτήτων
  Έλεγχος – του αντικειμένου, διαχείριση των μεταβολών, και τελική έγκριση.
 4. 4. Θεματική ομάδα: Χρόνος (Time)

  Ανάλυση των διαδικασιών διαχείρισης του χρόνου για τον καθορισμό δραστηριοτήτων, την εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος.

  Συνεδρίες
  Σχεδιασμός – Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων του έργου και την διαδοχή αυτών. Εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων
  Σχεδιασμός – Υπολογισμός δραστηριότητας των πόρων που έργου. Ποσότητες υλικών, ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό ή και προμήθειες.
  Σχεδιασμός – Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος. Έλεγχος – έλεγχος χρονοδιαγράμματος και τελική συμφωνία
 5. 5. Θεματική ομάδα: Κόστος (Cost)

  Περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση των δαπανών

  Συνεδρίες
  Σχεδιασμός – Εκτίμηση Κόστους
  Σχεδιασμός – Δημιουργία προϋπολογισμού
  Σχεδιασμός – Παρακολούθηση προϋπολογισμού, διαχείριση αλλαγών στα κόστη. Έλεγχος στα κόστη.
 6. 6. Θεματική ομάδα: Ποιότητα (Quality) /Διακινδύνευση (Risk)

  Περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των απαιτήσεων ποιότητας, τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων ποιοτικού ελέγχου και τη χρήση μετρήσεων ποιότητας για τον έλεγχο της ποιότητας, συνιστώντας αλλαγές έργου εάν είναι απαραίτητο. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της διαχείρισης κρίσεων / κινδύνων. Προσδιορισμός, ανάλυση, σχεδιασμός απόκρισης, παρακολούθηση και έλεγχος του έργου

  Συνεδρίες
  Σχεδιασμός – της ποιότητας
  Εκτέλεση – Διενέργεια διασφάλισης ποιότητας Έλεγχος – Διενέργεια ελέγχου ποιότητας
  Σχεδιασμός – Αναγνώριση και αξιολόγηση των διακινδυνεύσεων.
  Εκτέλεση – Αντιμετώπιση των διακινδυνεύσεων Έλεγχος – Διενέργεια ελέγχου των διακινδυνεύσεων
 7. 7. Θεματική ομάδα: Πόροι – Ανθρώπινο Δυναμικό

  Περιλαμβάνει τις διαδικασίες που οργανώνουν, διαχειρίζονται, και οδηγούν την ομάδα του έργου. Η επιτυχία του έργου απαιτεί επιτυχία στη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού των έργων.

  Συνεδρίες
  Έναρξη – Εγκαθίδρυση ομάδας έργου.
  Σχεδιασμός – Εκτίμηση των απαιτήσεων σε πόρους και καθορισμός της οργάνωσης του έργου
  Εκτέλεση – Ανάπτυξη της ομάδας έργου. Αλληλεπίδραση ομάδας και ομαδικό περιβάλλον
  Έλεγχος των πόρων. Διοίκηση της ομάδας έργου.
 8. 8. Θεματική ομάδα: Επικοινωνία / Προμήθειες

  Περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση έγκαιρης και κατάλληλης παραγωγής, συλλογής, διανομής, αποθήκευσης, ανάκτησης και τελικής διάθεσης των πληροφοριών του έργου. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αγορά ή απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών ή αποτελεσμάτων που απαιτούνται εκτός της ομάδας του έργου

  Συνεδρίες
  Προσδιορισμός των ενδιαφερομένων, Σχεδιασμός – επικοινωνιών. Εκτέλεση – Διάχυση των πληροφοριών
  Έλεγχος – Διαχείριση των πληροφοριών και των ενδιαφερομένων. Αναφορά επιδόσεων.
  Σχεδιασμός και διαχείριση των προμηθειών. Εκτέλεση – Επιλογή των προμηθευτών
  Έλεγχος – των προμηθευτών. Ολοκλήρωση των προμηθειών.
 9. 9. Μεθοδολογία απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων ΕΣΠΑ Α΄ Μέρος

  Ποιοι και πως χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ

  Συνεδρίες
  Αρχιτεκτονική ΕΣΠΑ, βασικά μεγέθη, έννοιες, αρχές, ορολογία Είδη περιφερειών, Ταμεία, θεματικοί στόχοι, ευελιξία, σύνδεση των εννοιών στην πράξη
  Κανονιστικό πλαίσιο ΕΣΠΑ-Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου ΣΔΕ: Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης/ παρακολούθησης/πιστοποίησης/ επαλήθευσης των πόρων των Ταμείων: tailor made ή facon;
  Επιχειρησιακά Προγράμματα- Ωρίμανση προσκλήσεων- προτεινόμενες πράξεις Είδη αξιολόγησης, συνεργασίες Φορέα χρηματοδότησης Φορέα κατασκευής Φορέα υλοποίησης του έργου, ωρίμανση έργων και προσκλήσεων, μια διαρκής διαδικασία έως την ολοκλήρωση του «έτους ν» της Π.Π.
  Πληροφοριακά Συστήματα ΕΣΠΑ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) & Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) Πρακτικές εφαρμογές
  Κρατικές ενισχύσεις Ανάλυση και σύγκριση Κανονισμών Κρατικών Ενισχύσεων Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μειονεκτουσών περιοχών, τις ΥΓΟΣ, τη στήριξη των Πολύ Μικρών και ΜΜΕ επιχειρήσεων, την έρευνα, καθώς και προστασία περιβάλλοντος, απασχόληση, κατάρτιση, πολιτισμό. Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας- case studies
 10. 10. Μεθοδολογία απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων ΕΣΠΑ Β΄ Μέρος

  Δημόσια έργα και ενισχύσεις επιχειρηματικών σχεδίων

  Συνεδρίες
  Ενισχύσεις προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις: ενεργές δράσεις-πεδίο εφαρμογής-σύνταξη πρότασης
  Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 Πλαίσιο διαχείρισης –αναδυόμενες ευκαιρίες χρηματοδότησης
  Επιλεξιμότητα-Επαληθεύσεις- Έλεγχοι Έλεγχοι νομιμότητας, κατασταλτικοί, προσυμβατικοί και προ των προκηρύξεων. Αρμόδια όργανα επαληθεύσεων & ελέγχου εθνικά και ενωσιακά. Προβλεπόμενες διαδικασίες
  Πρακτικές εφαρμογές δράσεων & προσκλήσεων Παρακολούθηση και καθοδήγηση έως την ολοκλήρωση των έργων Ανάδειξη πιθανών προβλημάτων Αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων
  Δημόσια έργα και μελέτες Δημόσιες Διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων έργων και προμηθειών Σύνταξη φακέλων υποψήφιων αναδόχων Κατακύρωση-σύμβαση-υποχρεώσεις δικαιούχων-παραδείγματα
690,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Βασίλειος Ζούμπος
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγράμματος
Σπυρίδων Παπανικολάου
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγράμματος.
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη