Υλοποίηση Διαγωνισμών και Διαχείριση Συμβάσεων (σε συνεργασία με τη International Forum Training) (02/03/2020)

Έναρξη:  02/03/2020 – Λήξη: 04/10/2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμπέδωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται σε όλο το φάσμα των διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης, σύναψης, παρακολούθησης, διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου των διοικητικών συμβάσεων, εστιάζοντας κυρίως στις Δημόσιες Συμβάσεις. Οι διαρκείς και ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες κάθε συνιστώσας του «εξωτερικού» μας περιβάλλοντος (πολιτική, νομική, περιβαλλοντική, κοινωνική κ.ά.) ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τις συντελούμενες μεταρυθμίσεις και την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, έχουν πλήρως αναδείξει τη σπουδαιότητα του τομέα των συμβάσεων ως βασικού εργαλείου, αφενός ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των δημοσίων πολιτικών για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, αφετέρου αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας σε δημόσιο-εθνικό αλλά και επιχειρηματικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω αντικείμενο είναι κατάλληλα δομημένο και σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τόσο του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο της αγοράς (οικονομικοί φορείς) ή/και ιδιωτών, βάσει των αναγκαίων προσαρμογών και της απαιτούμενης Νομικής, Οικονομικής και Τεχνικής Ανάλυσης.

Περαιτέρω, μέσω του επιμορφωτικού προγράμματος αναδεικνύεται η σημασία της στρατηγικής προσέγγισης του ευρύτερου «συστήματος προμηθειών», η οποία εξαρτάται ιδιαίτερα από τις αποτελεσματικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, είτε αυτές διεκπεραιώνονται με ηλεκτρονικά είτε με μη ηλεκτρονικά μέσα, καθώς επίσης προσδιορίζεται η σχέση και θέση της σύμβασης με τα Logistics, σύμφωνα με τις αρχές και λειτουργίες της σύγχρονης εφοδιαστικής επιστήμης.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές-τεχνικές διενέργειας διαπραγματεύσεων στοχευμένες στη σύναψη συμβάσεων και την έγγραφη τεκμηρίωσή τους, καθώς και οι διαδικασίες άσκησης ή χειρισμού ένδικων μέσων κατά τους δημόσιους διαγωνισμούς.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει με ακρίβεια-κατανοεί πλήρως έννοιες, όρους που αφορούν στις διαδικασίες δημοσίευσης και διενέργειας διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων.
 • Αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής των αρχών και του ενωσιακού και εθνικού νομικού & κανονιστικού πλαισίου, που διέπουν τις διαδικασίες κατάρτισης των διοικητικών συμβάσεων και ιδιαίτερα τις Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Αντιλαμβάνεται τη συμβολή του προδιαγωνιστικού σταδίου (σχεδιασμός, δικαιολόγηση σκοπιμότητας υλοποίησης, προυπολογισμός, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, προκηρύξεων και λοιπών αναγκαίων διοικητικών εγγράφων και πράξεων), στην επιτυχή κατάληξη των διαγωνισμών.
 • Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλες τις σύγχρονες τεχνικές-διαγωνιστικές μεθόδους (ηλεκτρονικές ή μη) αξιολόγησης προσφορών, για την επιλογή αναδόχων.
 • Εφαρμόζει κατάλληλες διαπραγματευτικές τεχνικές.
 • Αντιμετωπίζει με επιτυχία τυχόν δυσχέρειες που δύνανται να προκύψουν κατά τα διαγωνιστικά στάδια.
 • Διαχειρίζεται τις ενέργειες άσκησης ή αντιμετώπισης ενστάσεων-προσφυγών και γενικότερα τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, καθώς και να εφαρμόζει μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνων στον τομέα των συμβάσεων.
 • Παρακολουθεί ή/και να διεκπεραιώνει ορθά και αποδοτικά την υλοποίηση των όρων και των δεσμεύσεων της συναφθείσας σύμβασης, έως τη λύση της.
 • Αναλαμβάνει ενέργειες βελτίωσης των διαδικασιών προμηθειών, στη βάση της σύγχρονης εφοδιαστικής επιστήμης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την International Forum Training

 • Θέματα Σπουδών και λοιπά Επιμορφωτικά Θέματα

Πληροφορίες : International Forum Training & Consulting
Γιούλα Καραντάνη
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email: international1@forum-training.gr

 

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων
 • Δείτε εδώ τη μεθοδολογία υλοποίησης και αξιολόγησης
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. EΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

  Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και στοχεύσεις της ενωσιακής νομοθεσίας

  Συνεδρίες
  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΩΝ
  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ) ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/16 M14
  ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
 2. 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  Συστήματα προμηθειών

  Συνεδρίες
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
  ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 3. 3.ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  Ο ρόλος της εθνικής ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Συμβάσεις για αναθέτοντες φορείς (ευρύτερος δημόσιος τομέας). Ανάλυση και διάκριση βασικών εννοιών-ορισμών και προετοιμασία διαγωνισμών

  Συνεδρίες
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ –ΟΡΙΣΜΟΙ
  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/16
  ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Α ΜΕΡΟΣ)
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Β ΜΕΡΟΣ)
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Γ ΜΕΡΟΣ)
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ ΜΕΡΟΣ)
 4. 4.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

  Διαγωνιστικές τεχνικές, υποβολή και αξιολόγηση προσφορών

  Συνεδρίες
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Α ΜΕΡΟΣ)
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Β ΜΕΡΟΣ)
  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (Α ΜΕΡΟΣ)
  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (Β ΜΕΡΟΣ)
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 5. 5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  Διαδικασίες-στάδια τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης

  Συνεδρίες
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Α ΜΕΡΟΣ)
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Β ΜΕΡΟΣ)
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α ΜΕΡΟΣ)
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Β ΜΕΡΟΣ)
 6. 6.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Σύναψη, εκτέλεση και ολοκλήρωση σύμβασης, παραλαβή συμβατικών αντικειμένων

  Συνεδρίες
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α ΜΕΡΟΣ)
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Β ΜΕΡΟΣ)
 7. 7.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

  Ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανάρτησης διοικητικών πράξεων και διενέργειας διαγωνισμών

  Συνεδρίες
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ
  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (Α ΜΕΡΟΣ)
  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (Β ΜΕΡΟΣ)
  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 8. 8.OI ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

  Συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών & συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

  Συνεδρίες
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Α ΜΕΡΟΣ
  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Β ΜΕΡΟΣ
 9. 9.Η ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

  Διαδικασίες και μέθοδοι διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου στον τομέα των συμβάσεων

  Συνεδρίες
  Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Α ΜΕΡΟΣ)
  Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Β ΜΕΡΟΣ)
  Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 10. 10.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

  Διαχείριση ενστάσεων και προσφυγών και νομικός έλεγχος δικαιολογητικών δαπανών κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

  Συνεδρίες
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) ή ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
690,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 410
 • ECVET: 20,5

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Γεώργιος Βλάχος
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος. Πολιτικός Επιστήμονας-Οικονομολόγος