Υλοποίηση Διαγωνισμών και Διαχείριση Συμβάσεων (σε συνεργασία με τη International Forum Training) (09/11/2020)

Έναρξη:  09/11/2020 – Λήξη: 13/06/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμπέδωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται σε όλο το φάσμα των διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης, σύναψης, παρακολούθησης, διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου των διοικητικών συμβάσεων, εστιάζοντας κυρίως στις Δημόσιες Συμβάσεις. Οι διαρκείς και ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες κάθε συνιστώσας του «εξωτερικού» μας περιβάλλοντος (πολιτική, νομική, περιβαλλοντική, κοινωνική κ.ά.) ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τις συντελούμενες μεταρυθμίσεις και την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, έχουν πλήρως αναδείξει τη σπουδαιότητα του τομέα των συμβάσεων ως βασικού εργαλείου, αφενός ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των δημοσίων πολιτικών για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, αφετέρου αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας σε δημόσιο-εθνικό αλλά και επιχειρηματικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω αντικείμενο είναι κατάλληλα δομημένο και σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τόσο του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο της αγοράς (οικονομικοί φορείς) ή/και ιδιωτών, βάσει των αναγκαίων προσαρμογών και της απαιτούμενης Νομικής, Οικονομικής και Τεχνικής Ανάλυσης.

Περαιτέρω, μέσω του επιμορφωτικού προγράμματος αναδεικνύεται η σημασία της στρατηγικής προσέγγισης του ευρύτερου «συστήματος προμηθειών», η οποία εξαρτάται ιδιαίτερα από τις αποτελεσματικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, είτε αυτές διεκπεραιώνονται με ηλεκτρονικά είτε με μη ηλεκτρονικά μέσα, καθώς επίσης προσδιορίζεται η σχέση και θέση της σύμβασης με τα Logistics, σύμφωνα με τις αρχές και λειτουργίες της σύγχρονης εφοδιαστικής επιστήμης.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές-τεχνικές διενέργειας διαπραγματεύσεων στοχευμένες στη σύναψη συμβάσεων και την έγγραφη τεκμηρίωσή τους, καθώς και οι διαδικασίες άσκησης ή χειρισμού ένδικων μέσων κατά τους δημόσιους διαγωνισμούς.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει με ακρίβεια-κατανοεί πλήρως έννοιες, όρους που αφορούν στις διαδικασίες δημοσίευσης και διενέργειας διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων.
 • Αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής των αρχών και του ενωσιακού και εθνικού νομικού & κανονιστικού πλαισίου, που διέπουν τις διαδικασίες κατάρτισης των διοικητικών συμβάσεων και ιδιαίτερα τις Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Αντιλαμβάνεται τη συμβολή του προδιαγωνιστικού σταδίου (σχεδιασμός, δικαιολόγηση σκοπιμότητας υλοποίησης, προυπολογισμός, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, προκηρύξεων και λοιπών αναγκαίων διοικητικών εγγράφων και πράξεων), στην επιτυχή κατάληξη των διαγωνισμών.
 • Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλες τις σύγχρονες τεχνικές-διαγωνιστικές μεθόδους (ηλεκτρονικές ή μη) αξιολόγησης προσφορών, για την επιλογή αναδόχων.
 • Εφαρμόζει κατάλληλες διαπραγματευτικές τεχνικές.
 • Αντιμετωπίζει με επιτυχία τυχόν δυσχέρειες που δύνανται να προκύψουν κατά τα διαγωνιστικά στάδια.
 • Διαχειρίζεται τις ενέργειες άσκησης ή αντιμετώπισης ενστάσεων-προσφυγών και γενικότερα τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, καθώς και να εφαρμόζει μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνων στον τομέα των συμβάσεων.
 • Παρακολουθεί ή/και να διεκπεραιώνει ορθά και αποδοτικά την υλοποίηση των όρων και των δεσμεύσεων της συναφθείσας σύμβασης, έως τη λύση της.
 • Αναλαμβάνει ενέργειες βελτίωσης των διαδικασιών προμηθειών, στη βάση της σύγχρονης εφοδιαστικής επιστήμης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την International Forum Training

 • Θέματα Σπουδών και λοιπά Επιμορφωτικά Θέματα

Πληροφορίες : International Forum Training & Consulting
Γιούλα Καραντάνη
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email: international1@forum-training.gr

 

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. EΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

  Συνεδρίες
  – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΩΝ
  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ BIG DATA
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ) ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/16
  ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  Συνεδρίες
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
  ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ) - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

  Συνεδρίες
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ –ΟΡΙΣΜΟΙ -Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν 4412/16 -ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΟΡΩΝ, ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΟΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ -ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ» -ΜΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/16 – ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ι ΤΟΥ Ν. 4412/16 -Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ)
  ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠ0ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΫΠ0ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ – ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ/ΟΜΑΔΕΣ
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Α ΜΕΡΟΣ) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ -ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Β ΜΕΡΟΣ) – ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΟΧΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Γ ΜΕΡΟΣ) -ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) -ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» -ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ ΜΕΡΟΣ) -ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) -ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ/ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
 4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Συνεδρίες
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Α ΜΕΡΟΣ) -ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΑΝΟΙΚΤΕΣ , ΚΛΕΙΣΤΕΣ, ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ κ.ά.)
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Β ΜΕΡΟΣ) – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ) -Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΣΙΟ
  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (Α ΜΕΡΟΣ) -ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (Β ΜΕΡΟΣ) -ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ -ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΕΕΣ & ΤΕΥΔ -ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ -ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΣΤΑΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Συνεδρίες
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Α ΜΕΡΟΣ) -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Β ΜΕΡΟΣ) – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
  Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α ΜΕΡΟΣ) -ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Β ΜΕΡΟΣ) -ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  ΣΥΝΑΨΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

  Συνεδρίες
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ -ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΌΡΟΙ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΩΝ (ΣΎΜΦΩΝΑ και ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 132 ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ -ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α ΜΕΡΟΣ) -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Β ΜΕΡΟΣ) -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
 7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

  Συνεδρίες
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ -Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (Α ΜΕΡΟΣ) (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (Β ΜΕΡΟΣ) (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 8. OI ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Συνεδρίες
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Α ΜΕΡΟΣ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ-Α ΜΕΡΟΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Β ΜΕΡΟΣ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ-Β ΜΕΡΟΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)
 9. Η ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

  Συνεδρίες
  Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Α ΜΕΡΟΣ) -ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ, ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ -ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Β ΜΕΡΟΣ) -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
  Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

  Συνεδρίες
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) -ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
690,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 410
 • ECVET: 20,5

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Γεώργιος Βλάχος
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος. Πολιτικός Επιστήμονας-Οικονομολόγος