Τουριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιβάλλοντος (02/11/2020)

Έναρξη:  02/11/2020 – Λήξη: 02/06/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην τουριστική ανάπτυξη και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύει τους ανθρώπους που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τις τουριστικές μονάδες ή φορείς τουρισμού της χώρας προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από θέματα μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης σε σχέση με το περιβάλλον, καλλιεργώντας παράλληλα επικοινωνιακές δεξιότητες και ηγετικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική επιτέλεση του ρόλου και των καθηκόντων του διαχειριστή/manager της κάθε τουριστικής μονάδας ή του φορέα άσκησης τουριστικής πολιτικής.  Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στη φιλοσοφία της διά βίου μάθησης και συντελεί  στην ανάπτυξη των ικανοτήτων – δεξιοτήτων  και τη βελτίωση – μεθόδευση των γνώσεων του εκπαιδευόμενου.

Στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης είναι:

 • Η δημιουργία υψηλού επιπέδου, γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών, όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
 • Η απόκτηση και εξοικείωση με τους απαιτούμενους KPI’s (Key Performance Indicators) – Ουσιώδεις Δείκτες Επίδοσης και Απόδοσης της τουριστικής δραστηριότητας.
 • Η εμπέδωση της σύγχρονης αντίληψης για την διοίκηση των ανθρώπινων πόρων μιας τουριστικής επιχείρησης.
 • Η δημιουργία ή / και ο εμπλουτισμός των γνώσεων που πιθανόν προϋπάρχουν, μέσα από ένα ολοκληρωμένο «σύστημα» οργάνωσης, τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο την προστασία και διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης.
 • Η δημιουργία κουλτούρας σύγχρονης διοίκησης και οργάνωσης σε αναπτυξιακά θέματα που άπτονται κρίσιμων παραμέτρων του περιβάλλοντος.

Οι ανάγκες που θα καλύψει το πρόγραμμα είναι η περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών προσόντων και η ανάδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα της οικονομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο, καθότι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες  εκείνες γνώσεις  σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης που παρουσιάζουν αλληλεξάρτηση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και θα έχουν αναπτύξει τις επιπλέον  δεξιότητες, καθώς και τις θετικές στάσεις, σχετικά με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και την ομαδική τους συνεργασία, οι οποίες θα τους προσδώσουν συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται (ομάδες-στόχου):

 • Σε φοιτητές τουριστικών και οικονομικών σχολών ΑΕΙ
 • Σε όλα τα στελέχη τουρισμού που πρόκειται να αναλάβουν ή προσβλέπουν να αναλάβουν αυξημένα διοικητικά καθήκοντα στον χώρο εργασίας τους.
 • Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα στον κλάδο του τουρισμού.

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων θα γίνεται μέσω συνεντεύξεων και με κριτήρια την επαγγελματική και εκπαιδευτική τους εμπειρία.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι  επιμορφούμενοι θα έχουν καλύψει τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους:

Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο θα είναι σε θέση να κατανοούν:

 • Την ανάγκη δημιουργίας και ανάπτυξης αξιών προσανατολισμένων προς τους τουρίστες-πελάτες.
 • Την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής διοίκησης για την προώθηση των υπηρεσιών της τουριστικής βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές εκροές της τουριστικής δραστηριότητας.
 • Τις οικονομικές έννοιες γύρω από την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουρισμό και τις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις στην τουριστική ανάπτυξη και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
 • Τις τεχνικές διαπροσωπικής επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης.
 • Την κατανόηση όλων των «καλών πρακτικών» διαχείρισης τουριστικών μονάδων και των σχετικών νόμων και οδηγιών περιβαλλοντικής προστασίας.

Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανοί να ενισχύσουν το προφίλ τους σε ότι αφορά σε:

 • Δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων και δύσκολων ή απρόβλεπτων καταστάσεων.
 • Επικοινωνιακή δεξιότητα για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, αλλά και τη διαχείριση δύσκολων πελατών και των παραπόνων ή των καταγγελιών τους.

Όσον αφορά στην υιοθέτηση θετικών στάσεων θα είναι σε θέση να υιοθετούν:

 • Μια σύγχρονη Διαπολιτισμική Κουλτούρα.
 • Τη φιλοσοφία ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος με προστασία του περιβάλλοντος.
 • Την φιλοσοφία του σύγχρονου Management στον τουρισμό.
 • Μια ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά στην «εικόνα» του ανθρώπου που εκπροσωπεί μια σύγχρονη τουριστική μονάδα και έχει αναπτύξει το αίσθημα της περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Μία στάση εμπιστοσύνης και συλλογικότητας με τα μέλη της ομάδας τους.
 • Θέματα Επιμόρφωσης

Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Email: d.lagos@aegean.gr
Γραφείο/Κινητό: 2271035162/6974500555

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε τακτική βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης e-learning της συνεργαζόμενης εταιρείας. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης:

Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της δια βίου μάθησης και διεξάγεται με πολλαπλούς και συχνά συμπληρωματικούς τρόπους, στοχεύοντας, κατ’ εξοχήν, στην αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων της Διδακτικής Ενότητας εκ μέρους των επιμορφούμενων. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή στις ανατεθείσες δραστηριότητες, τεστ αξιολόγησης ή/και αυτοαξιολόγησης, την εκπόνηση εργασιών.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης δομείται σε 9 διδακτικές ενότητες. Κάθε Διδακτική Ενότητα αποτελείται από 4 Συνεδρίες. Σε κάθε Συνεδρία αντιστοιχούν 10 ώρες φόρτου εργασίας, σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης. Σε περίπτωση αποτυχίας, πιστώνονται οι μισές ώρες φόρτου εργασίας.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Επίσης, ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 0,05 μονάδες ECVET

Διδάσκοντες/ουσες:

 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Δρ. ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΠΟΥΛΑΚΗ, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Msc ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Δρ. ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΧΟΥΥποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΠΑΪΡΗΣ
 • Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ,  Καθηγητής A’ Βαθμίδας στη Βιομηχανική και Χωρική Οικονομική με έμφαση στον Τουρισμό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Υποψ Διδ. ΑΒΡΑΜΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, TOURISM BRANDING, BOLTON UNIVERSITY

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε 3 δόσεις
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των θεωρητικών προσεγγίσεων που ερμηνεύουν την τουριστική ανάπτυξη στα διάφορα χωρικά επίπεδα για την καλύτερη κατανόηση της ειδικότερης αυτής φύσης, αλλά και των παραγόντων που την προσδιορίζουν, καθώς και για τη διαμόρφωση της κατάλληλης τουριστικής πολιτικής

  Συνεδρίες
  Θεωρίες χωροθέτησης των τουριστικών δραστηριοτήτων
  Θεωρία των επιχειρηματικών συστάδων του τουρισμού
  Θεωρίες πολικής ανάπτυξης, διάχυσης, εξάρτησης και σταδίων ανάπτυξης του τουρισμού
  Διεθνής και ελληνική εμπειρία από τη διαχρονική εξέλιξη και ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας
 2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

  Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που συνδέει το περιβάλλον με τον τουρισμό για την ερμηνεία και αξιολόγηση των επιδράσεων, την ορθολογική διαχείριση των εξαντλήσιμων και ανανεώσιμων φυσικών πόρων, αλλά και για τη διαμόρφωση πλαισίου στρατηγικής αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης

  Συνεδρίες
  Αειφόρος τουρισμός και θεωρίες ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης
  Θεωρία της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης
  Θεωρία και τυπολογία των τουριστικών θέλγητρων
  Παραδείγματα από τη διεθνή και ελληνική πραγματικότητα
 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση των αρχών αποτελεσματικής διαχείρισης της ποιότητας στην τουριστική βιομηχανίας, των μεθόδων μέτρησης και διασφάλισης της ποιότητας στην τουριστική βιομηχανία, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο για την κατάταξη των κύριων τουριστικών καταλυμάτων με παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή τουριστική πραγματικότητα

  Συνεδρίες
  Εννοιολογικό περιεχόμενο της ποιότητας στον τουρισμό, τα τουριστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες
  Αρχές αποτελεσματική διαχείρισης της ποιότητας στην τουριστική βιομηχανία
  Πιστοποιητικά και μέθοδοι μέτρησης και διασφάλισης της ποιότητας στην τουριστική βιομηχανία
  Νομοθετικό πλαίσιο για την κατάταξη των κύριων τουριστικών καταλυμάτων- παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή εμπειρία
 4. ΘΕΣΜΙΚΟ/ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που καλύπτει κρίσιμα ζητήματα που άπτονται της ταξιδιωτικής σύμβασης, της ξενοδοχειακής σύμβασης, της σύμβασης ξενίας, του δικαίου της προστασίας του τουρίστα-καταναλωτή και της χρηματοδότησης των τουριστικών δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το όλο κύκλωμα της ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας.

  Συνεδρίες
  Γενικά θέματα τουριστικής πολιτικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  Ζητήματα ταξιδιωτικής σύμβασης, ξενοδοχειακής σύμβασης και σύμβασης ξενίας. Το δίκαιο της προστασίας του τουρίστα-καταναλωτή
  Θεσμικό πλαίσιο χρηματοδότησης των τουριστικών δραστηριοτήτων
  Ελληνικές συνταγματικές ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες
 5. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

  Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση των παραγόντων /μεταβλητών που διαμορφώνουν την εικόνα ενός νησιωτικού τόπου προορισμού, καθώς και οι τύποι των εικόνων που προβάλλονται και μπορούν να κατευθύνουν την αναπτυξιακή διαδικασία. για να αξιολογηθεί η συμβολή της στην ελληνική τουριστική ανάπτυξη.

  Συνεδρίες
  Έννοια, στοιχεία και χαρακτηριστικά των τουριστικών προορισμών
  Διαμόρφωση της εικόνας των τουριστικών προορισμών
  Μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάπτυξη και εκτίμηση της τουριστικής εικόνας
  Διεθνής και ελληνική εμπειρία από την ανάπτυξη της τουριστικής εικόνας των τόπων προορισμού
 6. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

  Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου του τουριστικού οικολογικού αποτυπώματος (tourism ecological footprint) που αποτιμά αποτιμά το σύνολο της βιοπαραγωγικής έκτασης που αντιστοιχεί στην κατανάλωση των πόρων και στην απορρόφηση των αποβλήτων, λόγω ενεργοποίησης της τουριστικής δραστηριότητας σε μια περιοχή/τόπο τουριστικού προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει σύζευξη του αποτυπώματος με την Κλιματική Αλλαγή, την Πράσινη Ενέργεια και την Αειφορική Ανάπτυξη

  Συνεδρίες
  Το Τουριστικό Οικολογικό Αποτύπωμα και ο ρόλος των ΑΠΕ
  Συσχέτιση του Τουριστικού Οικολογικού Αποτυπώματος με την Κλιματική Αλλαγή, την Πράσινη Ενέργεια και την Αειφορική Ανάπτυξη
  Το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο της εκτίμησης του Τουριστικού Οικολογικού Αποτυπώματος.
  Η εκτίμηση του Τουριστικού Οικολογικού Αποτυπώματος στον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Ελλάδας – μελέτη περίπτωσης
 7. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση του κλάδου των αερομεταφορών σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη και την ιστορική εξέλιξη των αεροδρομίων της Ελλάδας. Κριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και εξέταση των διεθνών εξελίξεων και προοπτικής στον κλάδο των αερομεταφορών σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο

  Συνεδρίες
  Η εξέλιξη του κλάδου των αερομεταφορών
  Αερομεταφορές και Οικονομική Ανάπτυξη
  Αεροπορικό δίκτυο Ελλάδας – Ιστορική αναδρομή των αεροδρομίων της Αθήνας
  Η Ανάπτυξη των Εταιρειών Χαμηλού Κόστους
 8. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

  Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση των καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο για άτομα με αναπηρία προκειμένου να αξιολογηθεί η συμβολή τους στη λειτουργία των ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη

  Συνεδρίες
  Θεωρητικές προσεγγίσεις στην προσβασιμότητα του τουρισμού. Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Εξελίξεις και προοπτικές σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. Παγκόσμιος κώδικας δεοντολογίας
  Ο ρόλος των νέων καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών στην ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού
  Η κρατική παρέμβαση στη χάραξη τουριστικής πολιτικής για βελτίωση της προσβασιμότητας
  Ανάλυση καλών πρακτικών από τη διεθνή και ελληνική τουριστική πραγματικότητα
 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση και η διαδικασία κατάστρωσης των στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ για τουριστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και η συγκριτική αξιολόγηση της επικοινωνιακής πολιτικής του τουρισμού στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συνεδρίες
  Σχέδια μάρκετινγκ για τουριστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις.
  Διαδικασία κατάστρωσης σχεδίων τουριστικού μάρκετινγκ.
  Επικοινωνιακή πολιτική του τουρισμού στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκριτική αξιολόγηση.
  Διεθνής και ελληνική εμπειρία: Μελέτες περιπτώσεων.
 10. ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η παροχή των αναγκαίων γνώσεων σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων σε σχέση με τη χρηματοδότηση τους. Η χρηματοδοτική παρέμβαση παίζει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση διαφόρων μορφών τουρισμού, παρέχοντας την αναγκαία ρευστότητα και διαφόρων ειδών κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και για προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και προωθούν την ανταγωνιστικότητα

  Συνεδρίες
  Τρόποι χρηματοδότησης (ευρωπαϊκά προγράμματα, δάνεια, ιδιωτικά κεφάλαια
  Επιχειρώντας στην τουριστική βιομηχανία: έρευνα αγοράς και επιχειρηματικός σχεδιασμός
  Η σημασία και η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan
  Καινοτόμες δράσεις και ανάπτυξη- Παραδείγματα καινοτομιών και καινοτόμων στρατηγικών που έχουν εφαρμοστεί στον τουριστικό τομέα από χρηματοδότηση
600,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 12,00

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Δημήτριος Λαγός
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος-Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου