Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (09/11/2020)

Έναρξη:  09/11/2020 – Λήξη: 04/04/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα σε συνθήκες έντονου και κυρίως διεθνοποιημένου ανταγωνισμού. Αυτό απαιτεί την υιοθέτηση μεθόδων και πρακτικών οργάνωσης και διοίκησής τους, που σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στα συμβατικά προγράμματα σπουδών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν παρέχονται με τη μορφή της συγκροτημένης επιστημονικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας στους πτυχιούχους. Παράλληλα, μεγάλος αριθμός στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων που δεν είναι κάτοχοι ανάλογου πτυχίου διαθέτει περιορισμένη εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται συχνά σε επιχειρηματικούς αυτοσχεδιασμούς και ερασιτεχνισμούς, με αμφίβολα αποτελέσματα. Η συνειδητοποίηση αυτών των ελλείψεων έχει δημιουργήσει έντονη την ανάγκη και συνακόλουθα τη ζήτηση για κατάρτιση – επιμόρφωση, που συχνά όμως δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εξαιτίας της έντονης περιφερειακής διασποράς των τουριστικών επιχειρήσεων και των επαγγελματικών υποχρεώσεων των ενδιαφερομένων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει αυτή την ανάγκη μέσα από την παροχή σύγχρονης και ποιοτικής  δια βίου εκπαίδευσης, μέσω e-learning, στην Οργάνωση και Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται αφενός σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών με στόχο να δημιουργήσει «μικτά τμήματα» με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνει και να δίνει έμφαση τόσο στην παροχή επιστημονικής γνώσης όσο και σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης δομήθηκε με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (εισροές) και αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας (διαδικασίες) να παρέχει σφαιρική επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία-κατάρτιση (εκροές) στους συμμετέχοντες, άμεσα αξιοποιήσιμη στην τουριστική παραγωγική διαδικασία. Φιλοδοξία του προγράμματος είναι η λειτουργική σύνδεση της θεωρητικής – επιστημονικής γνώσης με την πράξη, με τρόπο και σε βαθμό που οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν με γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην αγορά εργασίας

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • να  γνωρίζει τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις που χαρακτηρίζουν το τουριστικό φαινόμενο και επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
 • να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων φιλοξενίας, των επιχειρήσεων μεταφοράς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διανομή του τουριστικού προϊόντος και τις  δυσκολίες – ιδιαιτερότητες που προκαλούν αυτά τα χαρακτηριστικά στην οργάνωση και διοίκησή τους.
 • να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και να κατανοεί τη σημασία της στο σύγχρονο τουριστικό περιβάλλον.
 • να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και να κατανοεί πως αυτή εξειδικεύεται – ασκείται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, με βάση την εθνική και διεθνή εμπειρία.
 • να γνωρίζει το περιεχόμενο του τουριστικού μάρκετινγκ και τις κύριες λειτουργίες αυτού και να μπορεί να αναγνωρίζει τα κυριότερα κανάλια διανομής του τουριστικού προϊόντος.
 • να κατανοήσει το ρόλο, τη σημασία και τις δυνατότητες που έχουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις και τους τρόπους με τους οποίους οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους, αξιοποιώντας κατάλληλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 • Θέματα Επιμόρφωσης

Δρ. Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης
Email: tsta@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Η εξ αποστάσεως επικοινωνία, σύγχρονη και ασύγχρονη, θα στηρίζεται σε μια σύγχρονη και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα βρίσκεται διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες το σύνολο του εκπαιδευτικού και του λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Η πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να υποστηρίζει και την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, την υποβολή των απαραίτητων ασκήσεων και εργασιών, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης κ.ά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδακτική στήριξη θα είναι κυρίως:

 • παρουσιάσεις powerpoint που θα κατευθύνουν τους φοιτητές στη μελέτη και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού
 • επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης για εμπειρική εμβάθυνση της γνώσης
 • σύντομες ασκήσεις
 • επιλεγμένες και κατάλληλα διαμορφωμένες ερωτήσεις ελέγχου των γνώσεων και της κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης:

Η τελική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θα στηρίζεται στην εκπόνηση μιας σύντομης γραπτής εργασίας (περίπου 900 λέξεων) ανά διδακτική ενότητα

Η βαθμολογία θα ορίζεται μεταξύ μηδέν (0) και εκατό (100) για κάθε αξιολόγηση με βάση το πενήντα (50). Η θεματολογία και η φύση των γραπτών εργασιών και τελικών εξετάσεων θα προσδιορίζεται από τους διδάσκοντες και θα έχει αυστηρή συνάφεια με τη θεματολογία του προγράμματος ενώ θα επιδιώκει να ελέγχει την απόκτηση όχι μόνο θεωρητικών αλλά και πρακτικών γνώσεων, μέσω ανάλογα προσαρμοσμένων θεμάτων. Όσοι εκπαιδευόμενοι αποτυγχάνουν στις γραπτές εργασίες, θα δικαιούνται επανυποβολής άπαξ, σε χρονική περίοδο που θα προσδιορίζεται

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε 3 δόσεις
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Κύριες παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/η απόφοιτος/η θα γνωρίζει τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις που χαρακτηρίζουν το τουριστικό φαινόμενο και επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμέτρους διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης. Ο/η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να αντιλαμβάνεται τους κύριους παράγοντες που διαμορφώνουν την τουριστική ζήτηση και τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, θα είναι σε θέση να γνωρίζει το μέγεθος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης που εκδηλώνεται για την Ελλάδα.

  Συνεδρίες
  Το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο και το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
  Οι παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς
  Οι παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής ζήτησης
 2. 2. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων (έμφαση σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, μεταφοράς και συστημάτων διανομής)

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης των κυριότερων κατηγοριών επιχειρήσεων που συγκροτούν την τουριστική προσφορά. Ο/η απόφοιτος/η θα γνωρίζει τις πλέον σύγχρονες τάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να αντιλαμβάνεται και να εφαρμόζει τις επιμέρους τεχνικές της οργάνωσης και διοίκησης των κυριότερων κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων.

  Συνεδρίες
  Σύγχρονες τάσεις της οργάνωσης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων
  Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας
  Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων μεταφοράς
  Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διανομή του τουριστικού προϊόντος
 3. 3. Η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές της στρατηγικής διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις γύρω από τη στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και να αναλύει το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας μιας τουριστικής επιχείρησης και να επιλέγει την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική

  Συνεδρίες
  Σύγχρονες προσεγγίσεις στη στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
  Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος τουριστικών επιχειρήσεων
  Διατύπωση εταιρικού οράματος και εταιρικής αποστολής τουριστικών επιχειρήσεων
  Επιλογή και εφαρμογή επιχειρησιακής στρατηγικής από τουριστικές επιχειρήσεις
 4. 4. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές και τις κύριες λειτουργίες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων και να αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές προσέλκυσης, επιλογής και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε μια τουριστική επιχείρηση

  Συνεδρίες
  Ιδιαιτερότητες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
  Ανάλυση, περιγραφή θέσεων εργασίας και προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
  Σύγχρονες τεχνικές προσέλκυσης και επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
  Εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
 5. 5. Το μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές του τουριστικού μάρκετινγκ και τις κυριότερες λειτουργίες του τουριστικού μάρκετινγκ που ασκούν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα σύγχρονα εργαλεία και κανάλια διανομής που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τουριστική επιχείρηση για να προσεγγίσει τις αγορές στόχους και να αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει τις κυριότερες μεθόδους τιμολόγησης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών

  Συνεδρίες
  Σύγχρονα εργαλεία και κανάλια διανομής που πρέπει να χρησιμοποιούν οι τουριστικές επιχειρήσεις
  Η προώθηση και η προβολή του τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών επιχειρήσεων
  Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων
 6. 6. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και στην προώθηση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει ποια είναι η σημασία και η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και να αντιλαμβάνεται τη σημασία και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τις τουριστικές επιχειρήσεις το ηλεκτρονικό επιχειρείν

  Συνεδρίες
  Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην ενίσχυση της οργανωτικής και διοικητικής αποτελεσματικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων
  Σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και η εφαρμογή τους στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
  Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και οι τουριστικές επιχειρήσεις
 7. 7. Τουριστική επιχειρηματικότητα και ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ως διαφοροποιημένη τουριστική επιχειρηματικότητα. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις κυριότερες μορφές τουριστικής επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες και τις ξεχωριστές απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

  Συνεδρίες
  Μορφές επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού
  Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  Οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως μέσο μείωσης της εξάρτησης από τους διοργανωτές ταξιδιών (tour operators)
400,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 240
 • ECVET: 12,00

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Θεόδωρος Σταυρινούδης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος - Αναπληρωτής Καθηγητής