Αίτηση Υποψηφιότητας 2017-2018

Υποβολή έως: 25/09/2017

Προσωπικά Στοιχεία

Προσωπικά Στοιχεία

Συμπληρώνεται με πεζά
Συμπληρώνεται με πεζά
Συμπληρώνεται με πεζά
Συμπληρώνεται με πεζά

Στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου

(jpg, png, pdf)
(jpg, png)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας

Εκπαίδευση

Για το πιο συναφές (στο αντικείμενο του ΠΜΣ) πτυχίο Πανεπιστημίου που κατέχετε αναφέρετε τα παρακάτω στοιχεία:

(jpg, png, pdf)
(Για τους τίτλους της αλλοδαπής)
(jpg, png, pdf)
(jpg, png, pdf)
(Για τους τίτλους της αλλοδαπής)
(jpg, png, pdf)
(jpg, png, pdf)
(jpg, png, pdf)
(jpg, png, pdf)
(jpg, png, pdf)
(jpg, png, pdf, zip)
(jpg, png, pdf, zip)

Μετεκπαίδευση

Μετεκπαίδευση - Επιμόρφωση - Κατάρτιση

Αναφέρετε τους τίτλους των επιστημονικών εργασιών που έχετε τυχόν εκπονήσει, σε κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες
Περιγράψτε τυχόν έρευνες στις οποίες έχετε συμμετάσχει και ειδικότερα αναφέρετε το δικό σας ρόλο στην υλοποίησή της έρευνας
(jpg, png, pdf, zip, rar)
(jpg, png, pdf)
(jpg, png, pdf)
(jpg, png, pdf)

Εργασιακή εμπειρία

Εργασιακή εμπειρία

(jpg, png, pdf, zip, rar)

Άλλα βιογραφικά στοιχεία

Περιγράψτε με συντομία σχετικά αντικείμενα δραστηριοποίησής σας.

Συστατικές Επιστολές

Συστατικές επιστολές

Στοιχεία 1ης Συστατικής Επιστολής

Εκπαίδευση

(jpg, png, pdf)

Στοιχεία 2ης Συστατικής Επιστολής

(jpg, png, pdf)

Ολοκλήρωση αίτησης

Ολοκλήρωση αίτησης

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία είναι ακριβή, αληθή και πλήρη και ότι με τη συμπλήρωση και υποβολή της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας καταθέτω:

1.Αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης»

 

2.Υποβάλλω όλα τα απαιτούμενα με βάση την τρέχουσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στοιχεία και δικαιολογητικά.