Επιλέξτε Πρόγραμμα

Προσωπικά Στοιχεία

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκπαίδευση

Ξένες Γλώσσες

Άλλα επιστημονικά πεδία στα οποία θα θέλατε να επιμορφωθείτε

Οικονομικά στοιχεία

Δείτε τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την παροχή εκπτώσεων εδώ

(Η έκπτωση για την Εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων λειτουργεί αθροιστικά με τις υπόλοιπες Κατηγορίες Εκπτώσεων και ισχύει για την επιλογή Προγραμμάτων με 2 τουλάχιστον Διδακτικές Ενότητες. Ο αριθμός των δόσεων συναρτάται με τον αριθμό των Διδακτικών Ενοτήτων του εκάστοτε Προγράμματος)

Στοιχεία έκδοσης απόδειξης / τιμολογίου

Ολοκλήρωση αίτησης

(επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)

reCAPTCHA is required.
Heading