Η εγγραφή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα γίνεται ηλεκτρονικά

Δίδακτρα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει επιμορφωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, καταβάλλοντας παράλληλα κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρήσει το σχετικό κόστος για τους/τις επιμορφούμενους/ες, όσο το δυνατό χαμηλό. Αυτό αντανακλάται στο ύψος των διδάκτρων, αλλά και στην ισχύουσα κάθε φορά εκπτωτική πολιτική.

Τα δίδακτρα των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων καλύπτουν όλα τα έξοδα εγγραφής, συμμετοχής στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες, παροχής εκπαιδευτικού υλικού, (αυτο-)αξιολόγησης, απονομής Πιστοποιητικού, και της συνολικής διοικητικής & τεχνικής υποστήριξης των επιμορφούμενων.

Νέα Τιμολογιακή Πολιτική 2019!

Από τις αρχές του 2019 έχει πραγματοποιηθεί οριζόντια μείωση στα δίδακτρα όλων των επιμορφωτικών προγραμμάτων μας με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στη Δια Βίου Μάθηση.

Κατηγορίες Εκπτώσεων κατά την τρέχουσα περίοδο*

  • Εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων:10% 

*Οι εκπτωτικές κατηγορίες δε λειτουργούν συνδυαστικά και αθροιστικά.

* Η έκπτωση για την εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων ισχύει μόνο στην περίπτωση Προγραμμάτων με 2 τουλάχιστον Διδακτικές Ενότητες.

Τρόποι καταβολής διδάκτρων

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

  • Με κατάθεση σε τράπεζα / Πληρωμή με χρήση Web Banking
  • Με πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας

Με την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα λάβουν αυτοματοποιημένο μήνυμα από την ηλεκτρονική διεύθυνση ru-epos@aegean.gr με οδηγίες πληρωμής.

  • Το σύστημα πληρωμών μέσω κάρτας, που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υποστηρίζει τη χρήση των καρτών Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro και American Express.
  • Η εξόφληση με κατάθεση σε τράπεζα / Πληρωμή με χρήση Web Banking μπορεί να ενέχει έξοδα τραπέζης, τα οποία επιβαρύνουν τον/την επιμορφούμενο/η. Επικοινωνήστε με την Τράπεζά σας για σχετική ενημέρωση.

Επιστροφή διδάκτρων

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης δεν προβλέπεται επιστροφή διδάκτρων, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και με βάση τους ισχύοντες Όρους Συμμετοχής.

Η εγγραφή και η καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων, γίνεται το αργότερο 7 μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων του Επιμορφωτικού Προγράμματος  που αφορά.­­

Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.