Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή “Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης” (πιστοποιητικό μη τυπικής εκπαίδευσης) από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα με το Άρθρο 48 Παρ. 1. περ. θ’ του Ν.4485/2017.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Ακαδημαϊκές Μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – European Credit Transfer and Accumulation System) σύμφωνα με το ν. 4957/2022.

Βάσει απόφασης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καθορίζονται τα κριτήρια υπολογισμού απόδοσης ECTS στα προγράμματα. Καθορίζεται πως ένα (1) ECTS αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ώρες φόρτου εργασίας και το σύνολο των εκπαιδευτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων πρέπει να εντάσσεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο έναρξης – λήξης του προγράμματος.

Παράδειγμα απόδοσης Ωρών Επιμόρφωσης και Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS

Υποθέτοντας ότι κάθε Συνεδρία αντιστοιχεί σε 10 Ώρες Φόρτου Εργασίας:

Παράδειγμα Επιτυχούς Ολοκλήρωσης: Αν μία Διδακτική Ενότητα έχει 5 εβδομαδιαίες συνεδρίες ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 5 Συνεδρίες Χ 10 Ώρες Φόρτου Εργασίας  = 50 Ώρες Φόρτου Εργασίας που αντιστοιχούν σε 2 ECTS. 

Παράδειγμα Μη Επιτυχούς Ολοκλήρωσης: Σε αυτήν την περίπτωση, για την παραπάνω Διδακτική Ενότητα, θα ίσχυε  5 Συνεδρίες Χ 5 Ώρες Φόρτου Εργασίας = 25 Ώρες Φόρτου Εργασίας που αντιστοιχούν σε 1 ECTS