Η εγγραφή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής.

Η εγγραφή και η καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων, γίνεται το αργότερο 7 μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος ή της Διδακτικής Ενότητας που αφορά.­­

Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, καταβάλλοντας παράλληλα κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρήσει το σχετικό κόστος για τους/τις επιμορφούμενους/ες, όσο το δυνατό χαμηλό. Αυτό αντανακλάται στο ύψος των διδάκτρων, αλλά και στην ισχύουσα κάθε φορά εκπτωτική πολιτική.

Τα δίδακτρα των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων καλύπτουν όλα τα έξοδα εγγραφής, συμμετοχής στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες, παροχής εκπαιδευτικού υλικού, (αυτο-)αξιολόγησης, απονομής Πιστοποιητικού, και της συνολικής διοικητικής & τεχνικής υποστήριξης των επιμορφούμενων.

Πολιτική εκπτώσεων – Ειδικά τιμολόγια

Η εκπτωτική πολιτική του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ιδιαίτερες ανάγκες, προτιμήσεις και δυνατότητες των επιμορφούμενων, με στόχο πάντα την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της Χώρας.

Σήμερα, προσφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες εκπτώσεων, οι οποίες μπορεί να χορηγηθούν και συνδυαστικά, αλλά με ανώτατο όριο συνολικής έκπτωσης το 25%.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση ή αποστολή κατά την εγγραφή των απαραίτητων δικαιολογητικών σε πρωτότυπη μορφή.

Κατηγορίες Εκπτώσεων

 • Εγγραφή έως και 30 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε Προγράμματος: 10%
 • Άνεργοι/ες: 15%
 • ΑμΕΑ: 15%
 • Πολύτεκνοι/ες: 15%
 • Φοιτητές/τριες Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ: 15%
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 15%
 • Εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων:10% (η έκπτωση για την εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων λειτουργεί αθροιστικά με τις υπόλοιπες Κατηγορίες Εκπτώσεων και ισχύει για την επιλογή Προγραμμάτων με 2 τουλάχιστον Διδακτικές Ενότητες) 
 • Υπάλληλοι Πανεπιστημίου Αιγαίου: 10%
 • Εγγραφή σε τουλάχιστον ένα Επιμορφωτικό Πρόγραμμα κατά το παρελθόν: 5%

Ομαδικές Εγγραφές

Ειδική πολιτική διδάκτρων μπορεί να ισχύσει σε περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών τουλάχιστον 3 ατόμων (π.χ εταιρείες, δημόσιοι φορείς), κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Σε κάθε περίπτωση, ισχύει η παρακάτω εκπτωτική πολιτική:

 • Ομάδα 3 έως 5 ατόμων: 7%
 • Ομάδα 6-10 ατόμων: 15%
 • Ομάδα τουλάχιστον 11 ατόμων: 25%

Ειδικά για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών, ως ομαδική εγγραφή νοείται η συμμετοχή τουλάχιστον 2 ατόμων, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν στην ίδια περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης.

Όσοι/ες επιθυμούν να τύχουν των προαναφερόμενων εκπτώσεων, θα πρέπει προτού προχωρήσουν σε εγγραφή/πληρωμή, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία και να αποστείλουν σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη τους.

Δικαιολογητικά για την παροχή εκπτώσεων 

 • Άνεργοι/ες: Βεβαίωση Ανεργίας από τα αντίστοιχα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ με αναγραφόμενο το συνολικό διάστημα της ανεργίας.
 • Πολύτεκνοι/ες και Τρίτεκνοι/ες: Βεβαίωση πολυτεκνίας από την ΑΣΠΕ και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο όπου κατοικεί ή ΚΕΠ αντιστοίχως.
 • ΑμΕΑ: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
 • Φοιτητές/τριες: Βεβαίωση Φοίτησης από το οικείο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ που φοιτούν, που να καλύπτει τουλάχιστον το διάστημα της εγγραφής ή/και της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που επέλεξαν
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε ισχύ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Με εξαίρεση την Βεβαίωση Ανεργίας, τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται ή να αποστέλλονται σε πρωτότυπη μορφή ή επικυρωμένο αντίγραφο, πριν την έναρξη των μαθημάτων, στη Γραμματεία των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στην ηλεκτρονική της διεύθυνση ή  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος
Τηλ.: 22410 99426, 99424, 99425

Σημειώνεται ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι έγκυρα και να έχουν αποσταλεί έγκαιρα προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των επιμορφούμενων, καθώς και η απόδοση του σχετικού Πιστοποιητικού.

Τρόποι καταβολής διδάκτρων

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

 • Με κατάθεση σε τράπεζα / Πληρωμή με χρήση Web Banking
 • Με πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα λάβουν αυτοματοποιημένο μήνυμα από την ηλεκτρονική διεύθυνση ru-pms@aegean.gr με οδηγίες πληρωμής.

 • Το σύστημα πληρωμών μέσω κάρτας, που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υποστηρίζει τη χρήση των καρτών Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro και American Express.
 • Η εξόφληση με κατάθεση σε τράπεζα / Πληρωμή με χρήση Web Banking μπορεί να ενέχει έξοδα τραπέζης, τα οποία επιβαρύνουν τον/την επιμορφούμενο/η. Επικοινωνήστε με την Τράπεζά σας για σχετική ενημέρωση.
 • Στην περίπτωση τμηματικής πληρωμής Προγραμμάτων τα οποία έχουν μειωμένα δίδακτρα, η διαφορά των διδάκτρων πιστώνεται κατά την πληρωμή της τελευταίας Διδακτικής Ενότητας.

Επιστροφή διδάκτρων

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης δεν προβλέπεται επιστροφή διδάκτρων, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και με βάση τους ισχύοντες Όρους Συμμετοχής.

Αυτοτελείς Διδακτικές Ενότητες

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος (υποψηφίου/ας) επιμορφούμενου/ης, εγκρίνεται η συμμετοχή του/ της σε αυτοτελείς Διδακτικές Ενότητες, μετά την έγκριση του επιστημονικά υπεύθυνου του προγράμματος και την καταβολή των διδάκτρων που αντιστοιχούν στις ώρες επιμόρφωσης της εκάστοτε διδακτικής ενότητας.

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα και θα λαμβάνετε περιοδική ενημέρωση για τα νέα προγράμματα μας, την πολιτκή εκπτώσεων και τις προσφορές μας!